Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stadga för ett europeiskt privat aktiebolag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Stadga för ett europeiskt privat aktiebolag

Framsteg måste göras för att förbättra tillgången till den gemensamma marknaden för små och medelstora företag och främja deras utveckling inom den Europeiska unionen (EU). Rådet föreslår antagandet av stadgar för ett europeiskt privat aktiebolag som kan bildas i hela gemenskapen med förenklade villkor.

RÄTTSAKT

Förslag till rådets förordning av den 25 juni 2008 om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag.

SAMMANFATTNING

Detta förslag syftar till att inrätta en stadga för europeiska privata aktiebolag (SPE) för att skapa en förenklad juridisk form som främjar bildandet och driften av små och medelstora företag inom den gemensamma marknaden.

Bildande

Bolaget får bildas av en eller flera fysiska och/eller juridiska personer. Det kan också bildas genom att ett befintligt bolag ombildas, fusioneras eller delas upp. Des kan ha stadgar som följer nationell lagstiftning eller gemenskapsrätt, som de som registrerats som europabolag eller SPE.

Kapital och aktieägare

Minimikapitalet för ett SPE-bolag kan begränsas till en euro. Det är indelat i onoterade aktier som varken får erbjudas allmänheten eller noteras på reglerade marknader. Alla aktieägare ska vara ekonomiskt ansvarig endast för maximalt den del av aktiekapitalet som han eller hon har tecknat eller har förklarat sig beredd att teckna.

Bolagets ledning ska upprätta en förteckning över aktieägare som bevis för ägarskapet av andelar. Den ska anmälas till styrelseorganet, som skriver in den i förteckningen över aktieägare. Uteslutningen av en aktieägare avgörs genom att aktieägarna fattar ett beslut om det och därefter ansöker SPE-bolaget till behörig domstol. Aktieägarna kan dra sig ur SPE-bolaget för att skydda sina intressen.

Registrering

Ett SPE-bolag har sitt säte och huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom Europeiska gemenskapen. Bolagsregistreringen utförs i den medlemsstat där bolaget har sitt säte och dess dotterbolag styrs av nationell lagstiftning vid platsen för deras bildande. Ett SPE-bolag är inte skyldigt att ha sitt huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet i den medlemsstat i vilken det har sitt säte. Administrativ formalia och registreringskostnader ska minimeras.

SPE-bolagets säte kan flyttas till en annan medlemsstat utan konsekvenser för den juridiska personen eller de rättigheter och skyldigheter som har skapats av avtal som har slutits tidigare. Flytten blir gällande den dag då bolaget registreras i värdmedlemsstaten.

Verksamhet

Aktieägarna bestämmer SPE-bolagets bolagsordning i enlighet med bilaga I till förslaget. Frågor som inte behandlas av bolagsordningen underkastat nationell lagstiftning i den medlemsstat i vilken bolaget har sitt säte.

Ledningsorganet är ansvarigt för ledningen av SPE-bolaget, det utövar alla de befogenheter som inte hör till aktieägarna.

Aktieägarna har ansvaret för SPE-bolagets organisation. De fattar beslut som kan göras gällande gentemot aktieägarna, bolagets förvaltningsorgan samt, i förekommande fall, dess tillsynsorgan och tredje man.

Räkenskaper

Bokföring, utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaper är underställt nationell lagstiftning.

Arbetstagarnas deltagande

Villkoren för deltagande omfattas av reglerna i den medlemsstat där SPE-bolaget har sitt säte. Direktiv 2005/56/EG är tillämpligt i fråga om gränsöverskridande fusioner. Förslaget innehåller dessutom ett antal särskilda regler för överföringen av SPE-bolagets säte till en annan medlemsstat, för att undvika att befintliga rättigheter för arbetstagarna att deltaga kringgås.

Bakgrund

Befintliga bolagsformer är anpassade för stora bolag. Europeiska små och medelstora företag samt enskilda bör kunna dra nytta av en ny form av förenklade privata bolag. Förslaget är en del av kommissionens initiativ kallat ”Small Business Act” för att främja utvecklingen av små och medelstora bolag i Europa.

2008 utgjorde de små och medelstora företagen 99 % av företagen i EU, men bara 8 % av dem bedrev handel över gränserna och 5 % hade dotterföretag eller samriskföretag i utlandet.

Hänvisningar och förfarande

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2008) 396 slutlig

-

Samråd CNS/2008/0130

Senast ändrat den 24.11.2008

Top