Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nationella tekniska regler och fri rörlighet för varor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nationella tekniska regler och fri rörlighet för varor

Denna förordning syftar till att förbättra det ömsesidiga erkännandet i fråga om produkter. Den fastställer förfaranden för att reglera medlemsstaternas myndigheters kontroll av de nationella tekniska reglerna för produkter som inte täcks av de harmoniserade gemenskapsreglerna. Medlemsstater som vill neka tillgång av produkterna till deras marknad måste kontakta företaget och utförligt motivera anledningen till detta eventuella nekande. Syftet är att stärka den inre marknaden genom att förbättra den fria rörligheten för varor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG.

SAMMANFATTNING

Förordningen syftar till att förbättra den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. Den fastställer bestämmelser och förfaranden som medlemsstaternas myndigheter ska följa när de fattar, eller avser att fatta, ett beslut som skulle kunna hindra den fria rörligheten för en produkt som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och som inte omfattas av de harmoniserade reglerna på gemenskapsnivå. Den ska tillämpas från den 13 maj 2009.

Tillämpningsområde

Förordningen ska tillämpas på administrativa beslut som grundas på en teknisk regel som har direkt eller indirekt verkan:

 • ett förbud mot att produkten släpps ut på marknaden
 • ändring av produkten eller ytterligare provning av produkten innan den kan släppas ut på marknaden
 • ett återkallande av produkten från marknaden.

Förordningen ska inte tillämpas på:

 • rättsliga beslut
 • system som omfattas av direktiven 96/48/EG (EN) och 2001/16/EG (EN)
 • tillståndsförfarandet för ibruktagande av rullande material enligt direktiv 2004/49/EG (EN)
 • vissa åtgärder som rör produkter som medför en allvarlig risk och som vidtas inom ramen för direktiv 2001/95/EG
 • vissa åtgärder som rör livsmedel som utgör en risk och som vidtas inom ramen för förordningarna 178/2002 och 882/2004.

Förfarande

Förordningen omfattar kontrollen av de nationella tekniska reglerna. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska följa regler och förfaranden för:

 • insamling av information om produkten
 • erkännande av intyg och provningsrapporter som utfärdats av ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse med förordning nr 765/2008 (EN: medlemsstaterna kan inte avvisa intyg eller provrapporter på grund av deras kompetens
 • bedömning av behovet av att tillämpa en teknisk regel: beslutet ska motiveras på grundval av vetenskapliga eller tekniska uppgifter och ska visa att åtgärden är proportionerlig, det ska delges det berörda bolaget och det ska vara möjligt att överklaga
 • tillfälligt förbud för saluföringen av en produkt: det är förbjudet under utvärderingsförfarandet utom då det föreligger allvarlig risk eller om produkten är förbjuden i en medlemsstat på grund av moraliska skäl eller den allmänna ordningen.

Kontaktpunkt för produkter

Varje medlemsstat ska utse en eller flera kontaktpunkter för produkter inom sina respektive territorier och lämna kontaktuppgifter för dessa till kommissionen och de andra medlemsstaterna. Kontaktpunkterna för produkter har som syfte att tillhandahålla information om bland annat tekniska regler som är tillämpliga inom territoriet där de hör hemma, kontaktuppgifter till behöriga myndigheter och de tillgängliga rättsmedlen.

Rapportering

Medlemsstaterna ska en gång om året överlämna en rapport om tillämpningen av förordningen till kommissionen. Den granskar tillämpningen av förordningen vart femte år och offentliggör en förteckning över produkter som inte omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning.

Bakgrund

Förordningen upphäver och ersätter beslut nr 3052/95/EG som upprättar ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen från och med den 13 maj 2009. Denna rättsakt är en del av strategin för en inre marknad för 2000-talet

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 764/2008

2.9.2008

-

EUT L 218, 13.8.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008 [ COM(2013) 75 final ]: Kommissionen föreslår en översyn av de gällande bestämmelserna som härrör från direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet, från förordning (EG) nr 765/2008 om marknadskontroll, samt från sektorsspecifik lagstiftning om harmonisering. Deras överlappning har lett till ett oklart rättsläge för både ekonomiska aktörer och nationella myndigheter. Syftet med förslaget är att förenkla det nuvarande kontrollsystemet för andra konsumentprodukter än livsmedel på den inre marknaden så att de regler som gäller för alla produkter görs så enhetliga som möjligt. De huvudsakliga målen är följande:

 • Att sammanföra reglerna om marknadskontroll till en enda rättsakt som gäller i alla sektorer.
 • Att få bort överlappningar i de framtida bestämmelserna.
 • Att anordna ett enda kontrollförfarande - förslaget främjar en enda underrättelse genom EU:s system för snabbt informationsutbyte (Rapex) när det gäller osäkra produkter.
 • Att tydligt fastställa förfarandet för marknadskontroller genom att i kronologisk ordning skilja på förfarandets olika etapper (allmänna rättsgrundsatser, offentliggörande av uppgifter, anmälan).

Senast ändrat 12.11.2013

Top