Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) är ett elektroniskt verktyg för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan förvaltningar i medlemsstaterna när de tillämpar lagstiftningen för den inre marknaden. Det ska avlägsna ett antal praktiska hinder, minska kostnaderna och förbättra det administrativa samarbetets effektivitet i Europa.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 6 november 2008 om att förverkliga fördelarna av den inre marknaden genom förstärkt administrativt samarbete [KOM(2008) 703 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) är ett elektroniskt verktyg för att stödja administrativt samarbete i fråga om lagstiftning för den inre marknaden. IMI stöder de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna genom att hjälpa dem att överbrygga praktiska hinder, bland annat kopplade till skillnader i förvaltningskultur, olika språk och vem som ska kontaktas i de andra medlemsstaterna.

IMI är en säker Internet-tillämpning som är tillgänglig för alla trettio EES-länders förvaltningar. Den är tillgänglig på alla språk i Europeiska unionen.

Principer

IMI baseras på tre huvudprinciper:

  • det skapar inte några ytterligare skyldigheter för medlemsstaterna rörande administrativt samarbete
  • det är tillräckligt smidigt för att anpassa sig till de olika administrativa strukturerna och kulturella särdragen i Europa
  • det är ett enda system, utformat för att kunna stödja flera delar av lagstiftningen för den inre marknaden, vilket gör det möjligt att undvika flerdubbling av informationssystemen.

Fördelar

Systemet har många fördelar och gör det möjligt för medlemsstaterna att ha en enda kontaktpunkt, i stället för 29 olika bilaterala kontakter, att använda en tydlig och i förväg avtalad metod för att kommunicera, att minska språkliga problem, att spara tid och resurser och att förbättra kvaliteten på tjänster tack vare större öppenhet och förutsebarhet.

Skydd av personuppgifter

Eftersom IMI används för utbyte av personliga uppgifter, skyddas hela systemet av gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Dessutom fastställer kommissionens beslut 2008/49/EG uppgifter, rättigheter och skyldigheter för IMI:s användare.

Bakgrund

Skapandet av IMI motiverades med vikten av administrativt samarbete vid upprättandet av en dynamisk inre marknad i enlighet med Lissabonstrategin. IMI kommer också att medverka till att förbättra tillämpningen av gemenskapslagstiftningen på nationell nivå och därigenom bidra till EU:s program för bättre lagstiftning. Det är också en del av handlingsplanen för e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010.

Ett första pilotprojekt lanserades i november 2007 för fyra yrken som berörs av direktiv 2005/36/EG om system för erkännande av yrkeskvalifikationer. Systemet kommer undan för undan att öppnas för ytterligare yrken.

Ett andra pilotprojekt lanserades i januari 2009 på grundval av ”Tjänstedirektivet”. Det ska pågå till den 28 december 2009, då medlemsstaterna ska ha införlivat hela direktivet. Målet är att förbereda inrättandet av ett operativt IMI som täcker samtliga tjänster i slutet av 2009. I framtiden skulle IMI även kunna användas för att stärka det administrativa samarbetet inom andra sektorer som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation av den 26 mars 2009 om riktlinjer för skyddet av personuppgifter i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) [EUT L 100, 18.4.2009] .

I denna rekommendation uppmanas medlemsstaterna att vidta åtgärder för att genomföra de riktlinjer som anges i bilagan. De avser skyddet av personuppgifter, vilket skydd som byggts in i systemet och de eventuella riskerna med att använda systemet, Nationella IMI-samordnare uppmanas också att kontakta de nationella dataskyddsmyndigheterna i syfte att genomföra riktlinjerna i enlighet med nationell rätt.

Europeiska kommissionen ska informeras om genomförandet av riktlinjerna senast nio månader efter det att denna rekommendation har antagits.

See also

  • För att få veta mer, se information om IMI på webbplatsen för generaldirektoratet för den inre marknaden.

Senast ändrat den 12.10.2009

Top