Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekämpning av korruption

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekämpning av korruption

I detta meddelande från Europeiska kommissionen presenteras tillvägagångssätt för att bekämpa korruption inom EU och den politiska viljan i EU-länderna att bekämpa korruption på ett effektivt sätt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Insatser mot korruption på EU:s territorium KOM(2011) 308 slutlig) av den 6 juni 2011).

SAMMANFATTNING

I detta meddelande från Europeiska kommissionen presenteras tillvägagångssätt för att bekämpa korruption inom EU och den politiska viljan i EU-länderna att bekämpa korruption på ett effektivt sätt.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

  • I meddelandet tillkännages att EU:s rapport om insatserna mot korruption ska publiceras vartannat år. Rapporten ska bygga på uppgifter från olika källor, och syftar till att identifiera trender och svagheter som måste bemötas för att bättre bekämpa korruption.
  • EU-länderna uppmanas att använda befintliga bestämmelser om korruption, såsom FN:s konvention mot korruption och Europarådets civilrättsliga konvention om korruption. EU-länderna uppmanas också att på lämpligt sätt införliva EU-lagstiftningen om korruption i sin nationella lagstiftning.
  • Meddelandet är en föresats att stärka samarbetet mellan EU och internationella organisationer såsom Europarådet genom EU:s deltagande i rådets grupp av stater mot korruption (Greco).
  • Det betonas att det är viktigt att göra insatserna mot korruption till en huvudsaklig del i all EU-politik, både intern och extern. Interna åtgärder inkluderar stärkande av rättsväsendet och polisiärt samarbete och moderniserade regler om förverkande av tillgångar som förvärvats genom brott. Externt ska kommissionen fortsätta övervaka riktlinjerna mot korruption i länderna som eftersträvar medlemskap i EU samt göra åtgärder mot korruption till en förutsättning för att bevilja utvecklingsbistånd.

RAPPORT OM INSATSERNA MOT KORRUPTION

  • EU:s första rapport om insatserna mot korruption som utgavs i februari 2014, visar i 28 enskilda kapitel för länderna att det finns kvar skillnader mellan EU-länderna när det gäller korruptionens karaktär och nivå. I rapporten ägnas ett kapitel åt den offentliga upphandlingens känslighet för korruption samt vilka problem som kräver särskild uppmärksamhet.
  • I kapitlen för varje land framhålls trender för korruptionen och särskilda problem, och där erkänns god praxis. Kapitlen avslutas med konkreta rekommendationer.
  • I rapporten beskrivs också resultaten från två enkäter som utvärderade erfarenheten och uppfattningen av korruptionen bland EU-medborgarna och företagen. Övergripande anser 76 % av alla EU-medborgare att korruption är ett utbrett problem i deras land.

BAKGRUND

Korruption är ett problem inom hela EU som orsakar en lång rad finansiella och sociala problem. Trots att bestämmelserna om korruption har införts har EU-länderna inte varit konsekventa i sitt genomförande av dem.

VIKTIGA BEGREPP

Offentlig upphandling: myndigheters inköp av varor och tjänster såsom statliga eller lokala myndigheter. Av EU:s BNP spenderas 20 % på offentlig upphandling per år.

Mer information finns tillgänglig på webbsidan för Europeiska kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet om villkoren för Europeiska unionens deltagande i rådets grupp av stater mot korruption (Greco) (KOM(2011) 307 slutlig av den 6 juni 2011).

Kommissionens beslut av den 28 september 2011 om inrättande av en expertgrupp för frågor om korruption (2011/C 286/03) (Europeiska unionens officiella tidning C 286, 30.9.2011, s. 4-11).

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: EU:s rapport om insatserna mot korruption (COM(2014) 38 final av den 3 februari 2014).

Senast ändrat 02.01.2015

Top