Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ett europeiskt antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ett europeiskt antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2008/852/RIF om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I och med beslutet inrättas ett nätverk av kontaktpunkter över hela Europeiska unionen (EU) utifrån det existerande samarbetet inom Europeiska partner mot korruption (Epac).

VIKTIGA PUNKTER

  • I beslutet inrättas ett nätverk av kontaktpunkter i EU-länderna med ansvar för att förhindra och bekämpa korruption. Dess mål är att förbättra samarbetet mellan dessa myndigheter för att intensifiera arbetet mot korruption på EU-nivå.
  • Nätverket är sammansatt av relevanta myndigheter och organ i EU-länderna. Varje land utser en till tre organisationer som sina medlemmar. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är också medlem. Europeiska kommissionen deltar också i nätverkets arbete och utser sina egna representanter. På samma sätt kan Europol och Eurojust delta i nätverket. En uppdaterad lista över kontaktpunkterna finns tillgänglig på webbsidan för EPAC-EACN.
  • Nätverket har följande uppgifter:
    • Att inrätta ett forum för utbyte av information om bästa praxis och erfarenheter när det gäller förhindrande och bekämpande av korruption.
    • Att göra det lättare att upprätta och aktivt upprätthålla kontakter mellan nätverkets medlemmar.
  • Dessutom ska nätverket träffas minst en gång per år för att utföra sina uppgifter.
  • Nätverkets inrättande ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om polisiärt och rättsligt samarbete mellan EU-länderna, och inte heller Cepols roll.
  • Det informella samarbete som äger rum inom Europeiska partner mot korruption (Epac) utgör grunden för nätverkets organisation. Varje medlemssland, kommissionen, Europol och Eurojust står för sina egna kostnader för nätverket.

BAKGRUND

På Agis-konferensen i november 2004 om en utökning av det operativa samarbetet gällande korruptionsbekämpning i EU, gav Epac sitt stöd till inrättandet av ett antikorruptionsnätverk på EU-nivå. Initiativet gavs ytterligare godkännande på deras årsmöte i november 2006.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2008/852/RIF av den 24 oktober 2008 om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter (EUT L 301, 12.11.2008, s. 38–39).

Senast ändrat 01.12.2016

Top