Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategin för den inre marknaden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategin för den inre marknaden

Fastställa en strategi för den inre marknaden avseende perioden 2000-2004 som baseras på fyra huvudmål, nämligen att höja medborgarnas livskvalitet, att göra EU-marknaderna för produkter och kapital effektivare, att förbättra företagsvillkoren och att utnyttja den inre marknadens fördelar i en föränderlig värld.

RÄTTSAKT

Meddelande av den 24 november 1999 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Strategin för den inre marknaden [KOM(1999) 624 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I meddelandet redovisas kommissionens strategi för EU:s inre marknad under de kommande fem åren. Strategin följer på handlingsplanen för den inre marknaden från 1997.

Kommissionen sätter upp fyra strategiska huvudmål:

  • Höja medborgarnas livskvalitet.
  • Göra EU-marknaderna för produkter och kapital effektivare.
  • Förbättra företagsvillkoren.
  • Utnyttja den inre marknadens fördelar i en föränderlig värld.

Därefter anges målinriktade åtgärder för att uppnå dessa mål. Åtgärderna skall genomföras under en period av 18 månader. Till en början rör det sig om 100 målinriktade åtgärder (varav 30 är nya initiativ). De skall löpande utvärderas på årsbasis, med början i april 2000.

Strategiskt mål 1: Höja livskvaliteten ("Medborgarna")

Förverkligandet av den inre marknaden måste ske med hänsyn tagen till medborgarnas krav i fråga om livskvalitet och långsiktigt hållbar utveckling. Tre operativa mål har satts upp:

Medborgarna 1: Den inre marknaden skall bidra till en hållbar och välbalanserad utveckling. För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Förslag från kommissionen till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om insolvens (80/987)

juni 2000

- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om främjande av el från förnybara energikällor på den inre marknaden för el- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i EU

december 2000

Andra åtgärder- Ett tolkningsmeddelande från kommissionen som kommer att klargöra hur miljöhänsyn kan beaktas vid offentlig upphandling

juni 2000

- Andra sammanhållningsrapporten med en uppdaterad utredning av den inre marknadens effekter på sammanhållningen- En rekommendation från kommissionen om hur man kan integrera miljöhänsyn i ekonomisk redovisning

december 2000

- Publicering av en handbok över hur artiklarna 28-30 i fördraget tillämpas i samband med miljöåtgärder i medlemsstaterna- Införlivande av miljömässiga hänsyn inom ramen för de europeiska standardiseringsorganens uppgifter

juni 2001

Medborgarna 2: Stärka medborgarnas hälsa och säkerhet och främja deras ekonomiska intressen.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Genomförande av handlingsplanen för finansiella tjänster (se även "Marknaderna 2")- Europaparlamentets och rådets antagande av ett förslag till upphävande 2004 av direktivet om allmän produktsäkerhet (92/59)- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv avseende tillverkning av, reklam för och försäljning av tobaksprodukter- Förslag från kommissionen till en ändring av direktivet om hemförsäljning (85/577)- Förslag från kommissionen till en ändring av direktivet omvilseledande reklam (84/450)- Förslag från kommissionen till en ändring av direktivet om konsumentkrediter (87/102, ändrat genom 90/88)

juni 2000

Andra åtgärder- Meddelande från kommissionen om marknadskommunikation och reklam (se även "Företagen 4")- Vitbok från kommissionen om livsmedelssäkerhet- Meddelande från kommissionen om produktsäkerheten när det gäller tjänster- Meddelande från kommissionen om skuldfällor- Rekommendation från kommissionen om övergripande aspekter på allmännyttiga tjänster med relevans för konsumenterna- Meddelande från kommissionen om passagerarskyddet vid flygtrafik- Meddelande från kommissionen om rättshjälp i civilmål- Meddelande från kommissionen om prioriteringar beträffande trafiksäkerhet på vägar inom EU

juni 2000

- Grönbok från kommissionen om konsumenters möjligheter till domstolsprövning och möjlighet att få ersättning- Rekommendation från kommissionen om åtgärder med avseende på "miljöargument" (reklam där man hävdar att en produkt är miljövänlig)- Meddelande från kommissionen om förstärkt administrativt samarbete i fråga om folkhälsa och konsumentskydd

december 2000

- Genomförande av ett europeiskt säkerhetssystem för lufttransporter

juni 2001

Medborgarna 3: Förstärka och främja insatser för att medborgarna skall kunna utnyttja sina rättigheter fullt ut.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Europaparlamentets och rådets antagande av ett förslag om att utvidga förordning 1408/71 om samordning av systemen för social trygghet till att även omfatta medborgare från länder utanför EU- Europaparlamentets och rådets antagande av ett förslag om att ersätta förordning 1408/71 om samordning av systemen för social trygghet med en ny, förenklad och moderniserad, förordning- Förslag från kommissionen till en förordning om ett enhetligt format på EU-passet

juni 2000

- Förslag från kommissionen om en ändring av direktivet om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning (92/51)

december 2000

- Förslag från kommissionen om en förordning som innebär en omarbetning av direktiven om rätt till bosättning (90/364, 90/365, 93/96, 68/360)- Förslag från kommissionen om en förordning om ett enhetligt format på uppehållstillstånd

juni 2001

Andra åtgärder- "Dialog med medborgarna och företagen":- kampanj som skall inledas i januari 2000,- publicering av en informationsskrift om hur man hävdar sina rättigheter på den inre marknaden,- meddelande från kommissionen om feedback från dialogen,- en ny webbplats där allmänheten kan få information om sina rättigheter och möjligheter på den inre marknaden.- Publicering av en informationsskrift om uppgiftsskydd

juni 2000

- Meddelande från kommissionen om hur erkännande av yrkeskompetens skall se ut i framtiden- Ett "self service-paket" för arbetssökande och arbetsgivare skall tillhandahållas på Internet via EURES-webbplatsen, och kompletteras med personlig rådgivning av Eurorådgivare- Allmänheten skall få tillgång till en komplett och aktuell databas med uppgifter om levnadsvillkor, arbetsvillkor och villkoren på arbetsmarknaderna i medlemsstaterna

december 2000

Strategiskt mål 2: Göra EU-marknaderna för produkter och kapital effektivare ("Marknaderna")

EU behöver effektiva varu-, tjänste- och kapitalmarknader för att kunna göra sin ekonomi mer konkurrenskraftig. Det fortsatta genomförandet av den process med ekonomiska reformer som Europeiska rådet fattade beslut om vid sitt möte i Cardiff kommer att bidra till detta.

Marknaderna 1: Uppmuntra ekonomiska reformer för effektiva marknader.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

- Årligt antagande av ett meddelande från kommissionen: "Ekonomisk reform: rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i EU" (Cardiff-rapporten)- Medlemsstaternas årliga genomförande av de rekommendationer till reformer av produkt- och kapitalmarknaderna som anges för de enskilda länderna i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken

Marknaderna 2: Se till att de finansiella tjänsterna utvecklas fullt ut.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

- Genomförande av handlingsplanen för finansiella tjänster

Ett antal av åtgärderna i handlingsplanen för finansiella tjänster kan bidra till att andra operativa mål uppnås, till exempel de mål som rör konsumentskyddet, dataåldern, det multilaterala handelssystemet, bolagsrätt och kampen mot brottsligheten på den inre marknaden.

Marknaderna 3: Maximera informationsteknikens fördelar för den inre marknaden.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om elektronisk handel- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället- Förslag från kommissionen till ett direktiv om dataprograms patenterbarhet

juni 2000

- Förslag från kommissionen för att säkra att det nuvarande momssystemet fungerar i samband med elektronisk handel

december 2000

Andra åtgärder- Meddelande från kommissionen om reglerna för tillgången till kabelnät för radio- och TV-sändningar och informationssamhällets tjänster- Åtgärder till stöd för skiljeförfaranden utanför domstol via Internet

juni 2000

- Upprättande av en dialog med näringslivet och konsumenterna som ett led i utvecklingen av den integrerade ramen för den elektroniska handeln

juni 2001

Marknaderna 4: Uppmuntra kreativitet och nyskapande genom ett fullgott immaterialrättsligt skydd.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Förslag från kommissionen till en förordning om gemenskapspatent- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om bruksmönsterskydd- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

juni 2000

- Rådets antagande av ett förslag till en förordning om gemenskapsmönster

juni 2001

Andra åtgärder- Meddelande från kommissionen som uppföljning till grönboken om att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning

juni 2000

Marknaderna 5: Effektiv marknadsöppning genom lagstiftning inom el, vatten, tele och transporter, samtidigt som de samhällsomfattande tjänsterna bevaras.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Uppföljning av granskningen av gällande lagstiftning på telekommunikationsområdet: förslag från kommissionen till ett ramdirektiv och fyra särdirektiv- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om fastställande av regler för flygplatsavgifter- Europaparlamentets och rådets antagande av direktiv om ändring av direktiv 91/440 och direktiv 95/18 och om ersättande av direktiv 95/19 (paketet för stimulans av järnvägstrafiken)

juni 2000

- Förslag från kommissionen till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 1191/69 (medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar)

december 2000

- Europaparlamentets och rådets antagande av en förordning varigenom riktlinjerna för de transeuropeiska näten uppdateras

juni 2001

Andra åtgärder- Införlivande och oinskränkt tillämpning enligt fastställd tidsfrist av direktiv 97/67 om gemensamma regler för posttjänster- Införlivande och oinskränkt tillämpning enligt fastställd tidsfrist av direktiv 96/92 om gemensamma regler för den inre marknaden för el

juni 2000

- Införlivande enligt fastställd tidsfrist av direktiv 98/30 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas- Tolkningsmeddelande från kommissionen om koncessioner

december 2000

- Kommissionens sjätte rapport om genomförandet av lagstiftningspaketet för telekommunikationsområdet- Genomförande av meddelandet om förslag till etablering av ett gemensamt europeiskt luftrum

juni 2001

Strategiskt mål 3: Förbättra företagsvillkoren ("Företagen")

För att undanröjandet av hindren för den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer skall ge de önskade resultaten, krävs att företagsvillkoren är gynnsamma. Här har fem operativa mål satts upp:

Företagen 1: Gemensamt engagemang från kommissionens och medlemsstaternas sida för att se till att marknadsintegrationen inte undergrävs av konkurrensbegränsande förfaranden.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Förslag från kommissionen om modernisering av konkurrensreglerna för tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget- Kommissionens antagande av förordningar om gruppundantag vad gäller statligt stöd till små och medelstora företag, utbildningsstöd och regeln om stöd av mindre betydelse- Förslag från kommissionen till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 1107/70 (statligt stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar)

december 2000

Andra åtgärder- Kommissionens antagande av riktlinjer för förordningen om gruppundantag för vertikala begränsningar

juni 2000

- Översyn av kommissionens politik för horisontella samarbetsavtal- Uppföljning av kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag

december 2000

Företagen 2: Undanröja skatterelaterade hinder och illojal skattekonkurrens på den inre marknaden.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Rådets antagande av ett direktiv om beskattning av inkomster från sparande- Rådets antagande av ett direktiv om räntor och royalties (es de en fr)- Rådets antagande av ett direktiv om energibeskattning

juni 2000

- Förslag från kommissionen om en konsolidering av det sjätte momsdirektivet (77/388)- Förslag från kommissionen om att modernisera momsreglerna på den inre marknaden- Förslag från kommissionen om åtgärder för att modernisera punktskattesystemet och göra det mer "inremarknadsvänligt"- Förslag från kommissionen om åtgärder mot skattebestämmelser som hindrar skattebetalarna att i full utsträckning få tillgång till den inre marknaden

december 2000

Andra åtgärder- Uppförandekod i samband med illojal skattekonkurrens: avtal om att återgå till tidigare nivå eller ändra skatteåtgärder som enligt koden är skadliga- Rapport från kommissionen om företagsbeskattning inom EU

juni 2000

- Rapport från kommissionen till rådet om punktskattesystemet på den inre marknaden för mineraloljor, tobak och andra varor

december 2000

Företagen 3: Förbättra regelverkets effektivitet.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Andra åtgärder än lagstiftning- Inledande av ett pilotprojekt varigenom gemenskapsstöd leds vidare till nationella initiativ för administrativt samarbete

juni 2000

- Alla medlemsstaterna skall minska sitt införlivandeunderskott till mindre än 1,5 %

december 2000

- Meddelande från kommissionen om en omfattande EU-strategi för administrativt samarbete i syfte att främja tillämpningen av lagstiftningen

juni 2001

Företagen 4: Undanröja alla kvarvarande hinder för handel över gränserna.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Förslag från kommissionen om ett regelverk för offentlig upphandling

juni 2000

- Europaparlamentets och rådets antagande av direktiv om ett EG-kort för tillhandahållande av tjänster

december 2000

Andra åtgärder- Meddelande från kommissionen om marknadskommunikation och reklam- Meddelande från kommissionen om patentombud- Genomförande av de specifika åtgärder som anges i rådets resolution om standardisering

juni 2000

- Åtgärder för uppföljning av grönboken om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (85/374)- Rapport från kommissionen med en utvärdering av hur riktlinjerna för CE-märkningen om överensstämmelse har genomförts- Avtal om 50 harmoniserade standarder för byggprodukter

december 2000

- Medlemsstaternas och kommissionens genomförande av de särskilda åtgärder som anges i kommissionens meddelande och rådets resolution om ömsesidigt erkännande- Bedömning av resultaten av den kommande studien om kvarvarande handelshinder för företagstjänster

juni 2001

Företagen 5: Minska regelbelastningen på företagen, särskilt de små och medelstora företagen, och hjälpa företagen att ta till vara de möjligheter som den inre marknaden erbjuder.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Lagstiftning- Europaparlamentets och rådets antagande av ett direktiv om insatser mot betalningsförseningar vid handelstransaktioner

juni 2000

- Förslag från kommissionen att ändra det första och det andra bolagsrättsdirektivet (post-SLIM) (68/151 och 77/91)

december 2000

- Rådets antagande av den förordning och det direktiv som föreslagits om stadgar för Europabolag och därtill hörande förslag (europeiska föreningar, europeiska kooperativ och europeiska ömsesidiga bolag)

juni 2001

Andra åtgärder- Utvärdering av projekt för främjande av bättre lagstiftning (SLIM och företagspanelen)- Genomförande av BEST-handlingsplanen- Dialog med medborgarna och företagen- Meddelande från kommissionen om små och medelstora företags möjligheter att delta vid offentlig upphandling

juni 2000

- En första rapport om de kvantitativa resultaten av rutinerna för feedback från företagen

december 2000

Strategiskt mål 4: Utnyttja den inre marknadens fördelar i en föränderlig värld ("Externa aspekter")

Den inre marknaden måste ses mot bakgrund av världsekonomin. Dessutom innebär den förestående utvidgningen av EU en utmaning när det gäller de nuvarande reglernas möjlighet att fungera väl. Två operativa mål har satts upp:

Externa aspekter 1: Bidra till att utforma det multilaterala handelssystemet för nästa århundrade.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

LagstiftningKommissionen avslutar förhandlingarna med Europarådet om- ett utkast till rekommendation om skydd av personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med försäkringar,- ett utkast till protokoll rörande gemenskapens anslutning till Europarådets konvention 108 om skydd för enskilda vid databehandling av personuppgifter,- ett tilläggsprotokoll till konvention 108 i linje med direktiv 95/46.- Beslut av kommissionen, i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 95/46, med en bedömning av om vissa länder utanför EU har en adekvat skyddsnivå

juni 2000

- Rådets antagande av ett beslut om bemyndigande att på gemenskapens vägnar underteckna WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) och WIPO-fördraget om framträdanden och fonogram (WPPT)

december 2000

Andra åtgärder- Fortsatt arbete med att fastställa minimistandarder på internationell nivå, främst inom ramen för WIPO, för skydd av audiovisuella tjänster, programföretags rättigheter och skydd för icke ursprungliga databaser

juni 2000

- Identifiering och främjande av instrument som utvecklats inom ramen för den inre marknaden och som skulle kunna tillämpas i samband med multilaterala handelsavtal, som till exempel ett tydligt regelverk och förfarandena och principerna för harmoniseringen av standarder

december 2000

Externa aspekter 2: Se till att den inre marknaden bidrar till en framgångsrik utvidgning av EU.

För uppnåendet av detta mål anges följande målinriktade åtgärder:

Andra åtgärder än lagstiftning- Gemensamma möten med Rådgivande kommittén för den inre marknaden och företrädare för kandidatländerna- Gemensamma möten med cheferna för samordningscentren och företrädare för kandidatländerna- Samarbete med kandidatländerna i syfte att inrätta ett samordningscenter i varje land

december 2000

- Mer målinriktad användning av föranslutningsstrategier, till exempel intensifierade samarbetsformer för frågor som rör den inre marknaden

juni 2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln "Översyn av strategin för den inre marknaden 2000" [KOM(2000) 257 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelandet är tänkt som en första översyn av åtgärderna i den strategi för den inre marknaden som redovisas i det ursprungliga dokumentet. Dessutom syftar meddelandet till att främja förverkligandet av det mål som Europeiska rådet satte upp vid sitt möte i Lissabon, nämligen att det i EU skall skapas en kunskapsbaserad ekonomi med största möjliga konkurrenskraft och dynamik. För detta krävs det omfattande strukturförbättringar, i synnerhet en fördjupning av den inre marknaden.

Meddelandet ger följaktligen högst prioritet åt de åtgärder som omedelbart kan medföra en avsevärd förbättring av den inre marknadens funktion. De prioriterade åtgärderna rör bland annat effektivisering av produkt- och kapitalmarknaderna i EU, höjning av medborgarnas livskvalitet och utnyttjande av den inre marknadens fördelar i en föränderlig värld.

Vid sidan av denna första översyn av de målinriktade åtgärderna (varav vissa löpte ut den 30 juni 2000) föreslås det i meddelandet att halvårstidsfristerna skall ändras från juni och december till mars och september, så att de tidsmässigt stämmer bättre överens med planeringen för den årliga översynen.

See also

Hela meddelandet finns på webbplatsen för generaldirektoratet för inre marknaden (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 01.10.2007

Top