Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spritdryckers geografiska ursprung

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spritdryckers geografiska ursprung

För att skydda konsumenterna och utveckla spritdryckssektorn* har Europeiska unionen (EU) skapat en rättslig ram som garanterar enhetliga EU-bestämmelser om saluföring av spritdrycker.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

SAMMANFATTNING

För att skydda konsumenterna och utveckla spritdryckssektorn* har Europeiska unionen (EU) skapat en rättslig ram som garanterar enhetliga EU-bestämmelser om saluföring av spritdrycker.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs reglerna för definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt skydd av geografiska beteckningar. Den gäller för alla spritdrycker, oavsett om de tillverkas i eller utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

  • Bilaga II till denna förordning belyser 46 olika kategorier av spritdrycker med olika egenskaper som spritdrycken måste ha för att kunna ingå i en viss kategori. Om spritdrycken innehar egenskaper från olika kategorier kan den säljas under en eller flera av kategorierna.
  • De allmänna bestämmelserna om presentation och märkning av livsmedel gäller för spritdrycker. Särskilda regler för märkning och presentation fastställs emellertid i denna förordning, såsom märkning av råvaror som används, upprättande av parametrar för termen ”blend”, indikation av mognadsperiod, förbud mot användning av blybaserade kapsyler som förslutningar samt säkerställande av att märkningen anges på ett eller flera av EU:s officiella språk.
  • Den geografiska beteckningen anger att en spritdryck har sitt ursprung inom ett lands territorium, där spritdryckens kvalitet, rykte eller andra egenskaper kan tillskrivas dess geografiska ursprung.
  • För att registrera en geografisk beteckning måste både EU-länder och länder utanför EU lämna in en ansökan till EU-kommissionen. Ansökan måste innehålla en kravspecifikation med flera uppgifter, såsom en beskrivning av spritdrycken, en definition av det geografiska området, en beskrivning av spritdryckens framställningsmetod, eventuella krav som föreskrivs av europeiska, nationella eller regionala bestämmelser samt den sökandes namn och adress.
  • Om spritdrycken inte längre har de egenskaper som anges i kravspecifikationen kan kommissionen upphäva registreringen av en geografisk beteckning.

VIKTIGA BEGREPP

*Spritdrycker: alkoholhaltiga drycker som är avsedda att konsumeras av människor. Per definition har de särskilda organoleptiska egenskaper och en alkoholhalt på lägst 15 volymprocent. De framställs genom destillering, genom maceration eller genom tillsats av aromämnen, eller genom att en spritdryck blandas med en annan dryck, jordbruksalkohol eller vissa destillat.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 110/2008

20.2.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008, s. 16-54

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1334/2008

20.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008, s. 34-50

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 110/2008 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 936/2009 av den 7 oktober 2009 om tillämpning av avtalen mellan Europeiska unionen och tredjeland om ömsesidigt erkännande av vissa spritdrycker (EUT L 264, 8.10.2009, s.5-6)

Senast ändrat 02.10.2015

Top