Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifiering och registrering av får och getter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifiering och registrering av får och getter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 21/2004 om upprättandet av ett system för identifiering och registrering av får och getter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den syftar till att säkerställa spårbarheten* för får och getter genom att länderna i Europeiska unionen (EU) måste inrätta ett enhetligt system för identifiering och registrering.

VIKTIGA PUNKTER

 • Varje EU-land måste upprätta ett system med följande inslag för att identifiera och registrera får och getter:
  • Ett identifieringsmärke för varje djur.
  • Register som förs vid varje anläggning, med information om anläggningen, personerna som är ansvariga för djuren, verksamheten, typen av produktion och de djur som hålls.
  • Transportdokument som ska behållas i minst tre år, men är valfria om landet har en elektronisk databas som innefattar djurtransporter.
  • Ett centralregister eller en elektronisk databas över alla anläggningar och transporter av partier av djur på nationell nivå.
 • Alla får och getter måste ha två identifieringsmärken med samma unika individuella identifieringsnummer. Ett av dem måste vara en elektronisk identifierare.
 • Synliga identifierare är konventionella öronmärken, men kan också utgöras av ett märke på foten (benband). En tatuering kan också användas såvida inte djuret är avsett för handel mellan EU-länder. En elektronisk identifieringsmärkning är normalt ett elektroniskt öronmärke, men en bolus ruminal-givare (en elektronisk identifierare som förtärs av djuret och kan skannas) kan också användas.
 • Djur som är avsedda att slaktas före tolv månaders ålder, och inte är avsedda för handel inom EU eller export till länder utanför EU, kan ha bara ett synligt konventionellt öronmärke.
 • Identifieringsmärkena måste visa födelselandet och den individuella djurkoden.
 • Identifieringsmärkning måste utföras inom sex månader från födseln och innan djuret lämnar sin ursprungsanläggning. Tiden kan förlängas till nio månader om djuren föds upp extensivt eller är frigående. Identifieringsmärkning av djur som importeras från länder utanför EU måste äga rum inom 14 dagar.
 • EU-länder där det totala antalet får och getter är 600 000 eller färre, eller där det totala antalet enbart getter är 160 000 eller färre, kan göra elektronisk identifieringsmärkning valfri om djuren inte är avsedda för handel mellan EU-länder.
 • EU-länderna måste ålägga påföljder för överträdelser av förordningen.
 • Förordningen kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 20 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 29 januari 2004 med undantag för artiklarna 14, 15 och 16, som har gällt sedan den 9 juli 2005. Vissa valfria regler blev obligatoriska fr.o.m. den 1 januari 2010.

* VIKTIGA BEGREPP

Spårbarhet: möjligheten att spåra livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur eller ämne som ska användas för förbrukning, genom alla faser av produktion, bearbetning och distribution.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 21/2004 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2006/968/EG av den 15 december 2006 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 avseende riktlinjer och förfaranden för elektronisk identifiering av får och getter (delgivet med nr K(2006) 6522) (EUT L 401, 30.12.2006, s. 41).

Se den konsoliderade versionen

Kommissionens förordning (EG) nr 1505/2006 av den 11 oktober 2006 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras för identifiering och registrering av får och getter (EUT L 280, 12.10.2006, s. 3).

Se den konsoliderade versionen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

Senast ändrat 04.10.2016

Top