Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
"Hälsokontroll" av den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

"Hälsokontroll" av den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken

De olika delarna av den gemensamma jordbrukspolitiken ses över för att rikta in den mot en balanserad och miljövänlig utveckling. Analysen omfattar de tre centrala frågor som ligger till grund för en bred översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken och utgör en förberedande åtgärd inför budgetöversynen 2008/2009.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 20 november 2007 - Förberedelser inför "hälsokontrollen" av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken [KOM(2007) 722 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande beskrivs den inriktning som den gemensamma jordbrukspolitiken måste ha för att man ska kunna fortsätta den reformprocess som inleddes 2003 med införandet av systemet med samlat gårdsstöd. Stora framsteg har skett i den gemensamma jordbrukspolitiken under de senaste åren, särskilt med lanseringen av ett nytt stödsystem som har bidragit till att förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft.

För att värdera hittills gjorda framsteg och ge bidrag till diskussionerna om den framtida utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken koncentreras meddelandet på följande tre centrala frågor:

  • Förenkling av systemet med samlat gårdsstöd.
  • Marknadsåtgärder.
  • Nya utmaningar på miljöområdet.

Förenkling av systemet med samlat gårdsstöd

Inom ramen för hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken måste systemet med samlat gårdsstöd utvecklas enligt följande:

  • En standardisering av tillämpningen av systemet som begränsar det antal fall där stödet fortfarande beviljas enligt ett system med kopplat stöd.
  • En kontinuerlig anpassning av principen om tvärvillkor som främjar ett hållbart jordbruk samtidigt som samhällets nya krav beaktas.
  • En ny översyn av fördelningen av stödet som begränsar de största utbetalningarna och höjer den minimiareal som krävs för att få små stödbelopp.

Marknadsutveckling

För att stimulera en effektiv konkurrens på jordbruksmarknaderna avser kommissionen att på nytt granska vissa instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken som inte längre motsvarar marknadens behov, i synnerhet åtgärder inom spannmålssektorn och sektorn för mjölkprodukter.

När det gäller spannmålsmarknaden måste EU:s interventioner ta hänsyn till den ökade efterfrågan på spannmål samt bioenergins växande roll.

Åtgärder föreslås också för att förbereda marknaden för mjölk och mjölkprodukter på att systemet med kvoter upphör att gälla den 31 mars 2015. Såväl den inre marknaden som den internationella marknaden kännetecknas idag av en stigande efterfrågan på produkter med högt förädlingsvärde (särskilt ost och färska mjölkprodukter) samt stigande priser, vilket innebär att interventioner som avsättningsmöjligheter för smör och skummjölkspulver får en minskande roll. En gradvis höjning av mjölkkvoterna kan följaktligen mildra de potentiellt destabiliserande effekterna av denna omvandling. För detta ändamål kan andra åtgärder övervägas, med särskild tonvikt på vissa regioner, i synnerhet bergsområden.

Nya utmaningar på miljöområdet

I meddelandet beskrivs nya problem som den gemensamma jordbrukspolitiken kan bidra till att hantera: klimatförändring, bioenergi, vattenförvaltning och andra utmaningar som biologisk mångfald.

Klimatförändring utgör en väsentlig fråga för EU:s jordbruk. Denna sektor har redan i hög grad bidragit till minskade utsläpp av växthusgaser, men måste fortfarande ta itu med vissa frågor som klimatförändringen ger upphov till, bl.a. avseende bioenergi, vattenförvaltning och biologisk mångfald. EU kommer att bemöta dessa utmaningar med hjälp av befintliga landsbygdsutvecklingsåtgärder, omsorgsfull tillämpning av bestämmelserna om tvärvillkor och förstärkning av forskning och innovation.

Även riskhantering tas upp. Den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare anses vara det lämpligaste verktyget för att hantera kriser i jordbruket. Även andra verktyg kan dock övervägas. Åtgärderna för landsbygdsutveckling måste förstärkas, eftersom det rör sig om ett nyckelinstrument för att ta itu med dessa komplexa frågor. Med tanke på detta måste verksamheten på och anslagen till detta område ökas, med hjälp av obligatorisk modulering *.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Modulering: en mekanism som infördes genom reformen 2003 och som innebär att medel för direktstöd till jordbrukare kan överföras till åtgärder för landsbygdsutveckling under perioden fram till 2013.

See also

  • För ytterligare information, se den webbsida för generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling som handlar om hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 09.02.2008

Top