Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den gemensamma organisationen av marknaden inom sektorn för frukt och grönsaker - (reform 2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Den gemensamma organisationen av marknaden inom sektorn för frukt och grönsaker - (reform 2007)

År 2007 reformerades den gemensamma organisationen av marknaderna inom sektorn för frukt och grönsaker i grunden. Syftet var att förbättra sektorns konkurrenskraft, öka konsumtionen och skydda miljön. Därför uppmuntrar den här förordningen producenterna att sluta sig samman i organisationer som kan stärka sektorn med hjälp av ett stort antal olika instrument, som t.ex. ekonomiska bidrag från gemenskapen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker, om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2202/96.

SAMMANFATTNING

Den gemensamma organisationen av marknaderna för frukt och grönsaker reglerar sektorns producentorganisationer och branschorganisationer inom denna sektor. Den omfattar också ordningen för handel med tredjeländer.

Tillämpningsområde

Denna förordning är tillämplig på två produktgrupper som fram till 2008 omfattades av två olika gemensamma marknadsorganisationer:

 • Färska produkter som grönsaker, frukter och vissa kryddor (Se den förordning som är tillämplig till utgången av 2007 (es de en fr)).
 • Bearbetade produkter av frukt och grönsaker som behandlats genom beredning, tillagning och konservering (Se den förordning som är tillämplig till utgången av 2007 (es de en fr)).

Färska produkter får endast saluföras om de är av sund, god och marknadsmässig kvalitet. De ska vara märkta med uppgift om ursprungsland.

PRODUCENTORGANISATIONER

Producenter av färska produkter bör bilda organisationer för att uppmuntra sina medlemmar till miljövänlig verksamhet vad gäller produktion, förvaltning och odlingsmetoder. Dessa organisationer kan också främja rationalisering av produktionen och förbättring av produktutbudet. Producenter som tillhör en organisation åtar sig att uppfylla vissa skyldigheter:

 • Att följa de bestämmelser som organisationen antagit för produktion, saluföring och miljöskydd.
 • Att sälja sin produktion genom organisationen.
 • Att tillhandahålla de uppgifter som organisationen behöver för sin statistik.
 • Att bidra till driftsfonder.

Varje organisation måste vara erkänd av medlemsstaterna, vars erkännande är förbundet med vissa villkor. Organisationen måste t.ex. omfatta ett minimiantal producenter och ett minimivärde av produktion. Den får inte ha en dominerande ställning på en viss marknad. För att bilda en erkänd organisation kan producenterna sluta sig samman i producentgrupper:

Denna rättsliga enhet samlar producenterna under den övergångsperioden som varar tills gruppen uppfyller kraven för att erkännas som producentorganisation.

Producentorganisationerna kan i sin tur bilda en sammanslutning.

Verksamhetsprogram

Producentorganisationerna kan anta verksamhetsprogram, som täcker mellan tre och fem år. Verksamhetsprogrammen omfattar affärsmässiga mål, som rationalisering av produktionen, reglering av priser, förbättrad kvalitet på produkterna och förebyggande och hantering av alla aspekter av kriser. De ska också omfatta minst två åtgärder med miljöinriktning eller lägga minst 10 % av sina utgifter på sådana åtgärder.

Dessa program finansieras av organisationen eller dess medlemmar. De kan också omfattas av finansiering från medlemsstaterna eller gemenskapen. Bidragen från själva organisationen och från gemenskapen samlas i en driftsfond som endast används för finansiering av verksamhetsprogrammen. Nationella bidragen kan läggas till driftsfonden när kommissionen ger medlemsstaten tillstånd att bistå sina producentorganisationer. Gemenskapens bidrag till driftsfonderna motsvarar i allmänhet det finansiella bidraget från producentorganisationen och är begränsat till 50 % av utgifterna och 4,1 % av värdet på producentorganisationens saluförda produktion, Dessa gränser får dock höjas under vissa omständigheter.

Det är medlemsstaterna som godkänner verksamhetsprogrammen på grundval av den information som producentorganisationerna tillhandahåller. Informationen ska bl.a. omfatta driftsfondens beräknade storlek för varje år, utgifterna för det pågående året och de styrkande handlingar som krävs.

Under en period av högst tre regleringsår får medlemsstaterna besluta att vissa av de skyldigheter som gäller för producenter som är medlemmar i en organisation ska utvidgas till att omfatta producenter som inte är medlemmar men som är etablerade i samma ekonomiska område *. De åtaganden som kan utvidgas är sådana som rör tillämpningen av bestämmelser som antagits av organisationen för produktion, saluföring och miljöskydd samt marknadsföring och kommunikation i krissituationer.

BRANSCHORGANISATIONER OCH BRANSCHÖVERENSKOMMELSER

Organisationer och sammanslutningar med anknytning till produktion, handel och beredning av frukt och grönsaker kan bilda en branschorganisation. Branschorganisationer kan bedriva viss verksamhet som syftar till en allmän förbättring av produktionen, marknaden, kvaliteten och skyddet av produkterna. De kan också verka för förbättrade EU-bestämmelser. Organisationen har endast rätt att bedriva sådan verksamhet om den är erkänd av medlemsstaten, vars erkännande är förbundet med vissa krav. Branschorganisationen måste t.ex. representera en betydande del av kedjan för färsk frukt och färska grönsaker, utan att själv bedriva någon som helst produktion, saluföring och bearbetning av dessa produkter. Medlemsstatens erkännande ska meddelas kommissionen, som kan begära att erkännandet återkallas,

Med avvikelse från förordningen om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror,

undantas branschorganisationernas verksamhet från vissa konkurrensbestämmelser som fastställs i EU-fördraget.

Under vissa omständigheter kan medlemsstaterna, för en begränsad tid, utvidga vissa överenskommelser och beslut eller viss praxis som fastställs i branschorganisationen till verksamhetsutövare som inte är medlemmar men som är verksamma inom samma område. För att en sådan utvidgning ska godkännas måste organisationen anses vara representativ * för produktionen, försäljningen eller bearbetningen av en produkt.

Kommissionens övervakning av utvidgningen av bestämmelser

Utvidgningen av producentorganisationernas och branschorganisationernas bestämmelser övervakas av kommissionen som, i vissa fall, kan begära att en medlemsstat ska återkalla sitt beslut om detta

HANDEL MED TREDJELÄNDER

Systemet för handel med färska och beredda frukter och grönsaker innebär att det är förbjudet att ta ut avgifter som har samma verkan som tull, liksom att tillämpa kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan.

Kommissionen får fastställa att det för import och export av en eller flera produkter krävs en licens utfärdad av medlemsstaten.

Import

Importtullarna i Gemensamma tulltaxan ska tillämpas på handeln med frukt och grönsaker. För att skydda den gemensamma marknaden från vissa negativa effekter tillämpas ytterligare en importtull på import som har ett pris som understiger tröskelpriset * eller när volymen överstiger den utlösande volymen *. Dessa ytterligare tullar ska stå i proportion till syftet och utkrävs endast om det finns en verklig risk för att importen ska leda till störningar på den gemensamma marknaden.

Tullkvoterna för import öppnas varje år och administreras så att all diskriminering undviks, enligt de tre principerna om "först till kvarn", "samtidig behandling" och "traditionella aktörer/nya aktörer".

Kommissionen kan vidta skyddsåtgärder på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ.

Aktiv och passiv förädling

Kommissionen kan upphäva system för aktiv och passiv förädling på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ.

STÖD TILL SEKTORN

Systemet för samlat gårdsstöd är tillämpligt på sektorn för frukt och grönsaker. Detta system införs dock gradvis. I en första övergångsfas får medlemsstaterna, för produkter som före reformen omfattades av stöd för bearbetning, bibehålla en del av stödet och bevilja ett kompletterande stöd till de berörda jordbrukarna. Under denna övergångsperiod får medlemsstaterna också bevilja arealstöd. I sådana fall ska de på ett icke-diskriminerande sätt fastställa stödbeloppet per hektar för varje frukt och grönsak. I förordningen fastställs övergångsperiodens varaktighet för olika produkter och värdet på det stöd som varje medlemsstat får bibehålla.

Till och med den 31 december 2012 omfattas producenter av jordgubbar och hallon som levereras för bearbetning av ett arealstöd på 230 euro per hektar. Detta stöd kan kombineras med ett nationellt stöd på högst 170 euro per hektar. Nationella garantiarealer fastställs för de berörda medlemsstaterna.

Kommittéförfarande

Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker (EN) bistår kommissionen i förvaltningen av den gemensamma organisationen av denna marknad.

Bakgrund

Genom denna förordning reformeras den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, som varit i kraft sedan 1996. Jämfört med den tidigare rättsliga ramen innehåller den nya förordningen två stora nyheter: För det första innebär den att sektorn för färsk frukt och färska grönsaker slås samman med sektorn för bearbetade produkter av frukt och grönsaker. För det andra omfattar den inget system för stöd till sektorn utan inför sådana bestämmelser i förordningen om upprättande av gemensamma bestämmelser för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Ekonomiskt område: ett geografiskt område som består av produktionsområden som gränsar till varandra eller ligger nära varandra och där produktions- och saluföringsvillkoren är enhetliga.
 • Branschorganisation som är representativ: en organisation som omfattar minst två tredjedelar av produktionen, handeln eller bearbetningen av en produkt i ett visst område.
 • Tröskelpris: Pris som gemenskapen har meddelat Världshandelsorganisationen.
 • Utlösande volym: Volym fastställd som procentandel av motsvarande inhemska konsumtion under de tre föregående åren.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 1182/2007

6.11.2007

-

EUT L 273, 17.10.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillämpningsföreskrifter

Förordning (EG) nr 1580/2007 [EUT L 350, 31.12.2007]. Till följd av antagandet av förordning nr 1182/2007 införlivar och omorganiserar den här förordningen tillämpningsföreskrifterna för sektorn. Förordningen reglerar klassificeringen av produkter, producentorganisationerna och handeln med tredjeländer. Bilagorna innehåller också uppgifter om myndigheter och kontrollorgan samt mallar för vissa intyg och handlingar som krävs för handel med dessa produkter.

Senast ändrat den 01.05.2008

Top