Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstöd: riktlinjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statsstöd: riktlinjer

Kommissionen har utarbetat nya riktlinjer för utvärdering av de statliga stöden inom sektorn för fiske och vattenbruk. Antagandet av dessa syftar till att bringa reglerna som styr de statliga stöden i detta område i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden (EFF), vilket innebär ett nytt regelverk för det strukturella stödet i fiskesektorn för perioden 2007-2013. De nya riktlinjerna gäller sedan april 2008.

RÄTTSAKT

Riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk [Europeiska unionens officiella tidning C 84 av den 3 april 2008].

SAMMANFATTNING

De statliga stöden är i princip ej tillåtna genom fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, eftersom de har potential att skapa en illojal konkurrens inom den inre marknaden. Undantag får emellertid göras. De administreras av kommissionen inom ramen för dessa riktlinjer avseende sektorn för fiske och vattenbruk.

2. Riktlinjerna är tillämpliga för fiskesektorn och verksamheter förbundna med användning av vattenbruks- och jordbruksresurser, såväl som produktions- och förändringsmedel samt saluföring av de produkter som härrör därifrån.

Dessa riktlinjer avser alla åtgärder som utgör ett stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget, oavsett form eller om de finansieras direkt eller indirekt av allmänna medel.

Reglerna om statliga stöd, definierade i artiklarna 87 till 89 i EG-fördraget, till sektorn för fiske och vattenbruk, gäller inte medlemsstaternas finansiella bidrag till insatser som samfinansieras genom Europeiska fiskerifonden (EFF), som föreskrivs inom ramen för ett operativt program.

Medlemsstaterna är skyldiga att meddela kommissionen om de statliga stöd som de har för avsikt att bevilja så att kommissionen kan försäkra sig om att alla projekt som avser statliga stöd överensstämmer med gemenskapsreglerna.

De allmänna stöden måste överensstämma med målen för konkurrenspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Stöden skall inte tillämpas i förebyggande syfte eller beviljas för verksamheter som stödmottagaren redan har bedrivit. Stöden som uppfyller villkoren som fastställs genom förordningen om undantag som skall antas inom kort (genom att ersätta förordning nr 1595/2004 som löpte ut den 31 december 2006), såväl som stöden för utbildning, forskning eller sysselsättning kan undantas från anmälningsskyldigheten.

Medlemsstaten måste meddela stödbeloppet och -nivån. Stödsystemen skall ha en maximal giltighetstid på 10 år. Två månader före förfallotid kan en förlängning av giltighetstiden beviljas. Medlemsstaten måste i så fall ange skälen därtill och göra en ny anmälan.

Om det visar sig att stödmottagaren inte efterlever reglerna i gemenskapens fiskerilagstiftning, måste stödet återbetalas i proportion till överträdelsens allvar.

Kommissionen klargör att de statliga stöden vid export och handel av fiskeriprodukter inom gemenskapen såväl som driftsstöden i princip är oförenliga med den gemensamma marknaden.

Riktlinjerna som avser regionalstöd gäller inte sektorn för fiske och vattenbruk.

Stöd förenliga med den inre marknaden:

  • stöd för åtgärder som omfattas av en förordning om undantag
  • stöd som omfattas av tillämpningsområdet för vissa horisontella riktlinjer (undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter)
  • Stöd för utrustning och modernisering av fiskefartyg är inte förenliga med den inre marknaden, förutom om de gäller fartyg som är fem år eller äldre och åsyftar att förbättra säkerheten ombord, arbetsvillkoren, hygienen, produktkvaliteten, energieffektiviteten och selektiviteten, utan att fartygens förmåga att fånga fisk ökar. De skall inte överstiga totalnivån som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 1198/2006
  • stöd som syftar till att avhjälpa skador som har orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser.
  • skattelättnad och lönekostnader som avser fiskefartyg som fiskar tonfisk och närbesläktade arter och som bedriver verksamhet utanför gemenskapens vatten
  • stöd som finansieras genom skatteliknande avgifter
  • stöd som är specifika för regioner i de yttersta randområdena
  • stöd som syftar till att genomföra andra åtgärder som tydligt bidrar till att uppfylla målen i den gemensamma fiskepolitiken.

Dessa riktlinjer gäller från och med 1 april 2008 för alla statliga stöd som har anmälts från och med detta datum.

Top