Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapsram för uppgifter och vetenskapliga utlåtanden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gemenskapsram för uppgifter och vetenskapliga utlåtanden

Uppgifterna rörande fiskeflottornas verksamhet, fångster, fiskbestånd och deras inverkan på det marina ekosystemet är nödvändiga för att optimera den vetenskapliga utvärderingen inom fiskerisektorn. Genom denna förordning fastställs i detta syfte en rationell och sammanhållen gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av dessa uppgifter som omfattas av medlemsstaternas ansvar för att få vetenskapliga utlåtanden

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken.

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning fastställs en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och för inhämtande av de vetenskapliga utlåtanden som är nödvändiga för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).

Dessa biologiska, tekniska, miljörelaterade och socioekonomiska uppgifter omfattar såväl fiskeflottorna och deras verksamheter som fångster och fiskeriverksamhetens inverkan på det marina ekosystemet. Uppgifterna omfattar samtliga fiskeriverksamheter, dvs. kommersiellt fiske och fritidsfiske *, vattenbruk och företag som bereder fiskeriprodukter.

Ram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter

Fleråriga gemenskapsprogram och nationella program utgör ramen för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter. De antas för en period av tre år.

Kommissionen fastställer gemenskapsprogrammen med bistånd av kommittén för fiske och vattenbruk. Medlemsstaterna utarbetar på denna basis de nationella programmen som omfattar följande:

 • fleråriga provtagningsprogram som gör det möjligt att bedöma fiskerisektorn och dess verksamheter på grundval av biologiska, ekosystembaserade och socioekonomiska uppgifter. Insamlingen avser fartyg och företag inom sektorn, vid landningar eller genom läsning av register och ekonomiska uppgifter;
 • ett program för insamling av uppgifter ombord på fartyg för kommersiellt fiske och fritidsfiske, vid behov. Övervakning till havs sker ombord på fartygen av forskare eller, av praktiska skäl eller säkerhetsskäl, av fartygsbesättningen genom ett program för egen provtagning;
 • ett program för forskningsstudier till havs för att mäta fiskets miljöpåverkan och fiskeresursernas rikedom och utbredning;
 • ett program för förvaltning och utnyttjande av uppgifter i vetenskapligt syfte.

Medlemsstaterna ska ange protokoll och metoder för insamling och analys av uppgifter i sina nationella program.

Medlemsstaterna ska samarbeta sinsemellan och med tredje land om de har vatten i ett och samma havsområde. Medlemsstaterna ska därför samordna sina nationella program, bland annat genom regionala samordningssammanträden som anordnas av kommissionen, särskilt för att undvika dubbel insamling av uppgifter.

Godkännande av de nationella programmen och bedömning av genomförandet ska skötas av kommissionen. De bygger på den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskenäringens (STECF) utvärderingar av de nationella programmens förenlighet med reglerna och tekniska och vetenskapliga genomförande. Kommissionen ska också göra en uppskattning av tillhörande kostnader. Om programmen inte är förenliga med bestämmelserna ska medlemsstaterna ändra sina nationella program på kommissionens begäran.

Europeiska unionen bidrar till att finansiera insamlingen av uppgifter med 50 %. Ett högsta belopp av 300 miljoner euro planeras för perioden 2007-2013 inom ramen för gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av GFP

Kommissionen kan avbryta eller återta det ekonomiska stödet om genomförandet av det nationella programmet inte är förenligt med de fastställda reglerna, bland annat tidsfrister, kvalitetskontroll, validering och överföring av insamlade uppgifter. En minskning av stödet avses också under vissa omständigheter, men den ska stå i proportion till graden av bristande efterlevnad och får inte överskrida 25 % av det nationella programmets årskostnad.

Förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

De insamlade uppgifterna ska läggas in i säkra nationella databaser. Medlemsstaterna ska kontrollera kvaliteten på dessa uppgifter som är såväl primära uppgifter * som detaljerade * och aggregerade uppgifter * som är resultatet av behandlingen av primära uppgifter.

Överföring av dessa uppgifter till slutanvändarna för vetenskaplig analys är reglerad. Uppgifterna kan också användas till stöd för diskussioner i regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken för utarbetandet av politik och för forskares offentliggörande i vetenskapliga sammanhang. Metoder för behandling av dessa uppgifter kan lämnas.

Tidsfristen för överföring av uppgifterna beror på typ av utnyttjande, vilket ska anges i uppgiftsbegäran. Medlemsstaterna kan i vissa fall vägra att lämna dessa uppgifter. Kommissionen kan granska fall av vägran. Om de inte är berättigade ska medlemsstaten lämna dessa uppgifter till slutanvändaren inom en månad. Vid underlåtenhet kan denna vägran utgöra ett motiv för minskning av det ekonomiska stödet. Slutanvändare kan också få begränsad eller förvägrad åtkomst till uppgifterna om de inte fullgör vissa skyldigheter.

Uppgifter som insamlats inom ramen för program för forskning till havs ska överföras till internationella vetenskapliga organ och till vetenskapliga kommittéer i de berörda regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna.

Stöd för vetenskapliga utlåtanden

Nationella experter uppmuntras att delta i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers och internationella vetenskapliga organs sammanträden där gemenskapen deltar.

Medlemsstaterna och kommissionen ska därför samarbeta för att förbättra de vetenskapliga utlåtandenas tillförlitlighet, arbetsprogrammens kvalitet och de arbetsmetoder som tillämpas av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna i ett klimat av öppenhet och opartiskhet.

Bakgrund

Denna gemenskapsram är resultatet av ett omfattande samråd med medlemsstaterna, de nationella vetenskapliga institut som har ansvar för uppgiftsinsamling samt de främsta slutanvändarna, bland annat Internationella rådet för havsforskning (ICES).

Den ingår i den integrerade havspolitiken för EU och ersätter den gemenskapsram som antogs år 2000 från och med den 1 januari 2009.

Rättsaktens nyckeltermer

 • Primära uppgifter: uppgifter om enskilda fartyg, fysiska eller juridiska personer eller enskilda stickprov.
 • Detaljerade uppgifter: uppgifter baserade på primära uppgifter i en form som innebär att fysiska eller juridiska personer inte kan identifieras direkt eller indirekt.
 • Aggregerade uppgifter: resultatet av en sammanslagning av primära och detaljerade uppgifter för specifika analysändamål.
 • Fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter levande akvatiska resurser som bedrivs som rekreation eller sport.

Referenser

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Officiella tidningen

Förordning (EG) nr 199/2008

12.3.2008

-

EUT L 60, 5.3.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2010/93/EU av den 18 december 2009 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn för perioden 2011–2013 [EUT L 41, 16.2.2010]. Detta beslut etablerar ett gemensamt program för insamling, hantering och användning av data i fiskerisektorn under en treårsperiod. Programmet innehåller fyra moduler och i det fastställs precisionsnivåer och provtagningsintensitet. Detta beslut kommer att ersätta beslut 2008/949/EG den 1 januari 2011.

Kommissionens beslut 2008/949/EG av den 6 november 2008 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram i enlighet med rådets förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken [EUT L 346, 23.12.2008]. Det fleråriga gemenskapsprogrammet omfattar insamling av uppgifter för att använda dem för utformning av vetenskapliga analyser och förvaltning av dessa uppgifter. I programmet ingår fyra moduler och där fastställs precisionsnivåer och provtagningsintensitet. Följande moduler ingår:

 • Utvärdering av fiskerisektorn.
 • Utvärdering av vattenbrukets och beredningsindustrins ekonomiska situation.
 • Utvärdering av fiskerisektorns effekter på det marina ekosystemet.
 • Förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom ramen för insamlingen av uppgifter.

Senast ändrat den 10.09.2010

Top