Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Destruktiva fiskemetoder på öppet hav och skydd av känsliga djuphavsekosystem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Destruktiva fiskemetoder på öppet hav och skydd av känsliga djuphavsekosystem

Destruktiva fiskemetoder som används på öppet hav utgör ett hot för de känsliga djuphavsekosystemen. Kommissionen föreslår en strategi för att inom ramen för FN, de regionala fiskeriorganisationerna och internationella konventioner stärka de internationella åtgärderna för skyddet av känsliga marina livsmiljöer i djuphavet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 17 oktober 2007 om destruktiva fiskemetoder på öppet hav och skydd av känsliga djuphavsekosystem [KOM(2007) 604 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Kommissionen föreslår en ambitiös strategi för skydd av känsliga djuphavsekosystem som är baserad på en försiktighetsprincip och en förhandsbedömning av konsekvenserna. Strategin utgör på så sätt ett svar på uppmaningarna från FN:s generalförsamling i resolution 61/105 om en reglering av fisket på öppet hav i känsliga djuphavsekosystem.

Destruktiva fiskemetoder på öppet hav

Den biologiska mångfalden och djuphavsekosystemens balans hotas av människans verksamhet. Användningen av bottenredskap (fiske med bottentrålar, skrapredskap, bottensatta garn osv.) kan oåterkalleligt skada känsliga marina livsmiljöer. Andra hot utgörs av verksamhet i form av utvinning av kolväten, sjökabelläggning eller avfallsdumpning osv.

Detta konstaterande bygger på undersökningar som har påvisat skador på djuphavskorallreven i nordöstra Atlanten, västra Atlanten och Tasmanhavet.

Denna verksamhet riskerar även att äventyra de mål som godkändes vid världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling (2002).

Europeiska unionens åtgärder

Europeiska unionens åtgärder bygger på rekommendationerna i FN: resolution 61/105 (EN) (ES) (FR) om skydd för den känsliga marina djuphavsmiljön. I denna resolution, som kommissionen aktivt bidragit till, uppmanas regionala fiskeriorganisationer och stater att anta och genomföra vissa åtgärder senast den 31 december 2008, i enlighet med försiktighetsprincipen, en ekosystembaserad strategi och internationell rätt. Genom dessa åtgärder fastställs en förvaltningsordning för bottenfisket på öppet hav som vilar på följande grunder:

  • Konsekvensbedömning innan tillstånd för fiskeverksamhet beviljas.
  • Kartläggning av känsliga marina ekosystem genom forskning och datainsamling.
  • Stängning av känsliga områden.

Genom denna strategi föreslås åtgärder för att genomföra och gå längre än dessa rekommendationer.

EU måste ha en drivande roll på internationell nivå när det gäller skyddet av känsliga marina djuphavsekosystem, särskilt genom att stimulera den internationella debatten. Unionen kommer att stödja arbetet med att ta fram en rapport om de framsteg som gjorts när det gäller att motverka destruktiva fiskemetoder, vilken kommer att läggas fram inför FN under 2009. EU ska dessutom förstärka sitt samarbete med (FAO (EN) (ES) (FR)) för insamling och spridning av tillförlitliga uppgifter om de åtgärder som har vidtagits av medlemsländerna. Dessa uppgifter kommer att ligga till grund för tekniska riktlinjer för olika typer av djuphavsfiske. Samarbetet kring konventionen om biologisk mångfald och de regionala havskonventionerna kommer även de att bidra till kartläggningen av hotade marina livsmiljöer.

De flesta områden på öppet hav regleras redan av regionala fiskeriorganisationer. I dessa områden har åtgärder för att skydda ekosystemen antagits, men dessa behöver kompletteras med en systematisk och förebyggande strategi för hantering av miljörisker. För att uppnå en hög och effektiv skyddsnivå när det gäller de skador som hänger samman med fiskeverksamhet, kan de regionala fiskeriorganisationerna tillämpa strängare regler för att öka skyddet.

Där en regional fiskeriorganisation ännu inte har inrättats kan länderna anta interimistiska åtgärder för bevarandet och förvaltningen av de områden som berörs av bottenfisket. EU stödjer denna strategi inom ramen för de förhandlingar som pågår om inrättandet av en ny regional fiskeriorganisation för södra Stilla havet. EU åtar sig dessutom att bidra till arbetet med att utarbeta interimistiska åtgärder för Indiska oceanen i avvaktan på ett avtal under 2008 samt att införliva dem i EU-lagstiftningen. I områden där det ännu inte inrättats någon regional fiskeriorganisation uppmuntrar EU initiativ till att inleda förhandlingar mellan berörda aktörerna för inrättandet av sådana organisationer.

I områden på öppet hav som inte regleras av en regional fiskeriorganisation ska det bottenfiske som bedrivs av EU-fartyg regleras av den förordning som läggs fram samtidigt med detta meddelande (se anknytande rättsakter). Denna förordning förväntas bli antagen under 2008 och handlar om genomförandet av FN:s rekommendationer med avseende på dessa fartyg. I förordningen föreskrivs särskilt att EU-fartyg måste ha ett särskilt tillstånd för fiske med bottenredskap i dessa områden, vilket bara får utfärdas efter det att en konsekvensbedömning har gjorts. I konsekvensbedömningen ska den risk för negativa verkningar på känsliga marina ekosystem som fisket i fråga medför bedömas på grundval av detaljerade fiskeplaner. Dessutom fastställs krav rörande övervakning och kontroll, till exempel observatörer ombord, samt bestämmelser om satellitbaserade fartygsövervakningssystem (VMS). Ett förbud föreslås också mot användningen av bottenredskap på djup som överstiger 1 000 meter. Fartyg med fisketillstånd som påträffar känsliga ekosystem under fiskeinsatsen ska även lämna rapport om detta till de behöriga myndigheterna, så att åtgärder kan vidtas för att vid behov skydda dessa platser.

Bakgrund

Johannesburgåtagandet sätter problemet med destruktiva fiskemetoder i ett globalt sammanhang. Fisket bör inte längre behandlas som en isolerad fråga, utan måste bli en del av ett bredare hållbarhetsperspektiv som även omfattar de öppna haven. Det är för övrigt detta synsätt som följs i kommissionens nyligen framlagda förslag till en integrerad havspolitik. EU är fast beslutet att följa principerna i FN:s resolution 61/105 om hållbart fiske som antogs i december 2006.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTE

Rådets förordning (EG) nr 734/2008 av den 15 juli 2008 om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav [EUT L 201, 30.7.2008].

Senast ändrat den 27.10.2011

Top