Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för en integrerad havspolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan för en integrerad havspolitik

För att bevara de marina resurserna vill Europeiska kommissionen införa en integrerad havspolitik som är övergripande och sektorsöverskridande samt omfattar alla aspekter av vårt förhållande till haven. De styrelseformer, mål och verktyg som kommissionen föreslår utvecklas i detta meddelande, som har sin grund i Lissabonstrategin och Göteborgsagendan.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 10 oktober 2007 om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen [KOM(2007) 575 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Skapandet av en integrerad havspolitik kräver tydliga styrelseformer. Kommissionen har inrättat en havspolitisk arbetsgrupp för att analysera interaktionen mellan politiken inom olika sektorer och se till att den samordnas. Kommissionen har också begärt hjälp från berörda organ inom EU med ansvar för havsrelaterade frågor för att utarbeta nya strategier. Genomförandet av nya havsstrategier förutsätter dessutom samråd med det civila samhället och alla berörda parter, samt heltäckande konsekvensbedömningar.

Mål

Det första målet för EU:s integrerade havspolitik är en maximering av den hållbara användningen av haven samtidigt som man möjliggör tillväxt för havsrelaterade sektorer och kustområden. För att säkerställa konkurrenskraften, skyddet och säkerheten inom denna sektor förbinder sig kommissionen att göra följande:

 • Skapa en strategi för att minska effekterna av klimatförändringar i kustområden.
 • Uppvärdera yrkeskvalifikationerna och studierna på havsområdet i syfte att kunna erbjuda bättre karriärutsikter inom sektorn.
 • Inrätta ett europeiskt sjötransportområde utan administrativa hinder eller tullar samt en övergripande sjötransportstrategi för 2008–2018, i syftet att förbättra sjötransporternas effektivitet och konkurrenskraft i Europa.
 • Utfärda riktlinjer för tillämpningen av de delar av miljölagstiftningen som gäller hamnarna och lägga fram ett förslag till en ny hamnpolitik som tar hänsyn till hamnarnas många olika funktioner.
 • Främja skapandet av sektorsövergripande kluster och stimulera teknisk innovation inom varvssektorn och energisektorn, i syftet att säkerställa den ekonomiska konkurrenskraften utan att förstöra miljön.
 • Stödja internationella insatser som syftar till att minska luftföroreningarna och utsläppen av växthusgaser från fartyg.
 • Vidta åtgärder mot bruket att kasta fångst överbord liksom mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske samt alla andra destruktiva fiskemetoder.

Det andra centrala målet är att skapa en kunskaps- och innovationsbas för havspolitiken. Faktum är att havsrelaterad vetenskap, teknik och forskning gör det möjligt att analysera den mänskliga verksamhetens inverkan på havssystemen, vilket gör att man kan hitta lösningar för hur miljöförstörelsens och klimatförändringarnas verkningar kan minskas. Kommissionen planerar att genomföra följande:

 • Lägga fram en övergripande EU-strategi för havs- och sjöfartsforskning.
 • Öka kunskapen om havsfrågor med hjälp av sjunde ramprogrammet.
 • Stödja inrättandet av ett europeiskt partnerskap för havsvetenskap, i syftet att inleda en dialog mellan vetenskapsvärlden, näringslivet och politiska beslutsfattare.

En integrerad havspolitik har även som mål att erbjuda en högre livskvalitet i kustområdena och de yttersta randområdena, genom ekonomisk utveckling som också måste vara förenlig med respekten för miljön. Kommissionen siktar därför särskilt på att göra följande:

 • Främja kustturismen.
 • Utarbeta en databas om EU-finansiering för sjöfartsprojekt och kustområden.
 • Ta fram en EU-strategi för förebyggande av katastrofer i dessa områden.
 • Utveckla de yttersta randområdenas och öarnas havspotential.

EU vill dessutom främja sitt ledarskap inom internationella havsfrågor. En integrerad havspolitik gör det möjligt att förbättra de internationella styrelseformerna för havsfrågor och genomföra EU:s prioriteringar på detta område. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till den globala karaktären hos de problem som havssektorn rymmer. Kommissionen kommer följaktligen att särskilt uppmuntra följande:

 • Samarbete i havsfrågor inom ramen för den europeiska utvidgningspolitiken, den europeiska grannskapspolitiken och den norra dimensionen samt en strukturerad dialog med de viktigaste partnerländerna. Partnerländernas tillämpning av de internationella avtalen är nämligen av central betydelse.
 • Medlemsländernas ratificering och tillämpning av berörda instrument.

Ett sista mål för denna integrerade havspolitik är att öka det maritima Europas synlighet och förbättra imagen för sektorns verksamhet och yrkesgrupper. För att göra detta föreslår kommissionen bland annat följande konkreta åtgärder och verktyg:

 • Utarbetandet av pedagogiska verktyg (havsatlas), samt instrument som belyser vårt gemensamma maritima kultur- och naturarv.
 • Firandet av en havets dag i Europa från och med 2008.

Verktyg

Inom ramen för den gemensamma havspolitikens utveckling är följande tre verktyg särskilt viktiga:

 • Ett europeiskt nätverk för havsövervakning för att garantera en säker användning av haven och säkra havsgränser i EU, eftersom dessa problem är av gränsöverskridande art. Kommissionen uppmuntrar särskilt samarbetet mellan kustbevakningar och berörda organ, och åtar sig att förbättra övervakningssystemens kompatibilitet.
 • Integrerad förvaltning (land och hav) av kustområden för att möjliggöra fysisk planering av kust- och havsområden. Även om det är medlemsländerna som ansvarar för detta område är ett engagemang på EU-nivå av avgörande betydelse. Kommissionen kommer att föreslå en färdplan under 2008 för att främja utvecklingen av detta verktyg.
 • En heltäckande och lättillgänglig data- och informationskälla om naturverksamhet och människans havsrelaterade verksamhet för att underlätta strategiska beslut om havspolitik. Åtgärder kommer att vidtas för att skapa ett europeiskt nätverk för observation och data rörande havsmiljön, samt för att utarbeta en flerdimensionell kartläggning av medlemsländernas vatten.

Bakgrund

Meddelandet följer på ett samråd som inleddes med kommissionens grönbok om unionens framtida havspolitik och inom ramen för detta samråd uppmanade Europeiska rådet i juni 2007 kommissionen att lägga fram en handlingsplan.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 29 oktober 2010 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik [KOM(2010) 494 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Detta förslag upprättar ett program för att stödja de åtgärder som planeras för att fortsätta utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken. Det är en fortsättning på de förberedande åtgärder och pilotprojekt som skall inledas från januari 2011 till december 2013. Programmet kommer att tillhandahålla ekonomiska resurser för att uppnå målen och prioriteringarna i den handlingsplan som antogs 2007.

Medbeslutandeförfarande ( COD/2010/0257 )

Meddelande från kommissionen av den 8 oktober om kunskap i havsfrågor 2020 data och marin övervakning för smart och hållbar tillväxt [KOM(2010) 461 – Ej offentliggjort i EUT]. Detta meddelande beskriver en handlingsplan som är en av de tre övergripande verktyg som tillhandahålls av den Europeiska unionens integrerade havspolitik. Denna handlingsplan delas in i tre huvudsakliga mål att förbättra tillförlitligheten i uppgifterna om den marina miljön, att göra användning av dessa enklare och billigare och stimulera konkurrenskraften hos användarna av uppgifterna.

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska sociala och ekonomiska kommittén samt Regionkommittén av den 15 oktober 2009 - För en integrerad övervakning till sjöss En gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde [KOM(2009) 538 – Ej offentliggjort i EUT].Detta meddelande utgör det andra övergripande verktyget under den Europeiska unionens integrerade havspolitik. Det beskriver de vägledande principer som styr skapandet av en gemensam miljö för informationsutbyte inom sjöbevakningsområdet och inleder arbetet med att inrätta den. För att uppnå krävs ökad samordning och förbättrad samverkan mellan Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter.

Meddelande från kommissionen av den 25 november 2008 – Färdplan för fysisk planering i kust- och havsområden: Att uppnå gemensamma principer för EU [KOM(2008) 791 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden är ett viktigt verktyg i arbetet med att förverkliga den integrerade havspolitiken och syftar till att säkerställa bättre samordning mellan intressenterna och ett optimalt utnyttjande av hav och oceaner. Genom detta meddelande fastställs en rad grundläggande principer som hämtar inspiration från aktuella metoder och befintliga bestämmelser. Dessa principer kommer att ligga till grund för diskussioner om att utarbeta en gemensam metod för fysisk planering i kust- och havsområdena.

Rapport från kommissionen av den 15 oktober 2009 – Lägesrapport om EU:s integrerade havspolitik [KOM(2009) 540 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Kommissionen sammanfattar de framsteg som gjorts inom den integrerade havspolitiken sedan meddelandet från 2007 antogs och anger följande sex strategiska riktlinjer för framtiden:

 • Integrera havsförvaltningen: EU:s institutioner, medlemsstater och kustområden bör skapa effektiva strukturer för sektorsövergripande samarbete och samråd med de berörda parterna. Dessa strukturer bör ge möjlighet att utnyttja synergieffekter mellan de olika politiska sektorer som påverkar kust- och havsområdena. De bör i möjligaste mån undvika att betrakta varje politisk sektor separat.
 • Utarbeta sektorsövergripande verktyg, bland annat fysisk planering i havs- och kustområden, uttömmande kunskaps- och databaser om havsmiljön och integrerad övervakning till havs. Dessa verktyg kan frigöra stora ekonomiska investeringar och förbättra förvaltningen av de europeiska kust- och havsområdena.
 • Fastställa gränser för maritima verksamheter för att garantera hållbarhet: inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi tar man vid fastställandet av dessa gränser hänsyn till hur utvecklingen av maritima verksamheter påverkar haven.
 • Strategier som vilar på de olika havsområdena: dessa strategier bidrar till den integrerade havspolitikens framgång. De ger möjlighet att anpassa havspolitikens prioriteringar och verktyg till de geografiska, ekonomiska och politiska särdragen i vart och ett av de stora europeiska havsområdena.
 • Stärka den integrerade havspolitikens internationella dimension: EU måste spela en ledande roll när det gäller att förbättra den globala förvaltningen av havsområden, som man har gjort när det gäller sjöröveri eller skadliga fiskemetoder.
 • Hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och innovation: EU bör fastställa konsekventa och globala ekonomiska prioriteringar för att främja utvecklingen av sjötransporter inom gemenskapen, investeringar, projektet om rena fartyg, havsbaserad energiproduktion, osv. EU bör också se till att havspolitiken och kustområdena beaktas på rätt sätt i debatten om geografisk sammanhållning.

Kommissionen ska offentliggöra ett dokument om genomförandet av de sex strategiska riktlinjerna under 2010.

Senast ändrat den 03.12.2010

Top