Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bifångster och att kasta fångst över bord

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bifångster och att kasta fångst över bord

Kommissionen åtar sig att utarbeta en långsiktig politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fisk överbord inom EU-fisket. Detta innebär en betydande strategisk förändring som syftar till att hitta lösningar, beteenden, tekniker och instrument som är praktiskt genomförbara och ger önskade resultat.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 28 mars 2007 om en politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske [KOM(2007) 136 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Oönskade bifångster * och fångst som kastas överbord * är ett stort problem inom EU-fisket. Det finns särskilt två skäl som bör lyftas fram när det gäller bruket att kasta marina organismer i havet.

Det första skälet är ekonomiskt. Fisken säljs till mycket varierande priser beroende på storlek, kvalitet och art. Det finns alltså starka ekonomiska incitament för bruket att kasta fisk överbord, eftersom förvaringsutrymmet ombord reserveras för organismer med högt marknadsvärde.

Det andra skälet är knutet till viss lagstiftning som är tillämplig inom fiskerisektorn. Här handlar det om tillämpningen av minsta tillåtna landningsstorlekar eller i ännu högre grad om användningen av TAC (total tillåten fångstmängd).

Mängden fisk som kastas överbord

Enligt vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) låg den fångstandel som kastades överbord, beroende på typen av hav, fiske och trålare, på mellan 20 och 60 % av fångstvikten under perioden 2003–2005.

Konsekvenser av bruket att kasta oönskade bifångster överbord

Oönskade bifångster som kastas tillbaka i havet för med sig bland annat följande allvarliga konsekvenser:

 • Ett resursslöseri för samhället.
 • Fångsten av unga individer leder till minskade fångstmöjligheter i framtiden.
 • Fångsten av fullvuxna individer leder till en omedelbar minskning av lekbeståndets biomassa.
 • Negativa efterverkningar för det marina ekosystemet och den biologiska mångfalden.

De flesta fiskar och skaldjur som kastas tillbaka i havet är redan döda eller har mycket små möjligheter att överleva.

Instrument och åtgärder

För att minska de oönskade bifångsterna och successivt stoppa bruket att kasta fångst överbord krävs en kombination av instrument och åtgärder som måste anpassas till de olika typerna av fiske. Införandet av ett förbud mot att kasta fångst överbord lägger ett ansvar på fiskarna som är mer resultatorienterat än metodorienterat och bland annat kräver att man tar hänsyn till den praktiska och ekonomiska verkligheten inom fisket. Den nya politiken består av följande instrument:

 • Uppmuntran att förbättra fiskeredskapens selektivitet.
 • Fredning i realtid i områden där det finns risk för oönskade bifångster.
 • Flexibilitet när det gäller kvoter.
 • Avgifter på oönskade bifångster och beslag av dessa bifångster.
 • Förmånstillträde till fisken på grundval av goda resultat när det gäller bifångster.
 • Införandet av informationssystem genom vilka flottorna kan få veta var risken för oönskade bifångster är lägst.

Vid sidan av detta spelar också de regionala fiskeriorganisationerna en mycket viktig roll när det gäller de kompletterande åtgärder som vidtas för att stoppa bruket att kasta fångst överbord. Vissa åtgärder skulle eventuellt kunna finansieras med medel från Europeiska fiskerifonden.

Övervakning och kontroller

Trots de uppenbara svårigheterna att verkställa förbudet mot att kasta fångst överbord, anser kommissionen att verkställigheten är av primär betydelse för ett effektivt genomförande.

Systemen med observatörer är följaktligen en viktig del som måste ingå i ett övergripande system som omfattar följande åtgärder:

 • Systematisk och noggrann analys av fångster och landningar.
 • Användning av en elektronisk loggbok som gör det möjligt att beskriva fångstsammansättningen i realtid.
 • Övervakning och kontroll av fiskeredskapen.
 • Delaktighet och samarbete från aktörernas sida.

Fångster som landats men som inte kan säljas måste dessutom övervakas noggrant, så att de inte ger otillåtna förtjänster för fiskefartygen. De uppgifter som samlas in från de olika flottorna måste sammanställas och analyseras så att nödvändiga åtgärder kan vidtas när reglerna inte följs.

Sociala och ekonomiska effekter

Generellt sett kan genomförandet på kort sikt leda till en nettoökning av kostnaderna och inkomstförluster. Ytterligare effekter kan följa på fredningen av vissa fiskeområden, där fartygen tvingas förflytta sig eller färdas längre distanser för att fiska.

längre sikt kan man dock förvänta sig ett flertal ekonomiska fördelar, som är knutna till den kvantitativa och kvalitativa förbättringen av bestånden.

Bakgrund

I detta meddelande ges problemet med fisk som kastas överbord hög prioritet. Meddelandet innehåller ett förslag till strategi för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord. Från 2008 kommer förordningar att utarbetas, vilka ska täcka alla typer av fiske inom EU.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Bifångst: oavsiktlig fångst av arter som inte tillhör målarten eller som inte uppfyller vissa kriterier vid fiske, bland annat havslevande däggdjur, sjöfågel, havssköldpaddor och andra havslevande arter.
 • Fångst som kastas överbord: den andel av den sammanlagda mängden materia av animaliskt ursprung som, av ett eller annat skäl, kastas bort eller dumpas i havet. Det inbegriper inte växtmaterial och avfall efter skörd såsom inälvor. Fångst kan kastas överbord i dött eller levande tillstånd.

Senast ändrat den 18.10.2011

Top