Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn

Genom denna förordning ersätts, med avseende på fiskerisektorn, de regler om stöd av mindre betydelse som fastställs i förordning nr 1860/2004 och som omfattar både jordbruks- och fiskerisektorn.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004.

SAMMANFATTNING

I artikel 87.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs att om inte annat föreskrivs i fördraget är statligt stöd, av vilket slag det än är, oförenligt med den gemensamma marknaden eftersom det kan snedvrida konkurrensen.

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 994/98 kan kommissionen dock besluta att vissa former av stöd inte uppfyller alla kriterier i artikel 87. Dessa stödformer ska följaktligen undantas från anmälningsskyldigheten.

Kommissionen antog år 2001 en allmän förordning om stöd av mindre betydelse (förordning (EG) nr 69/2001) som gäller alla sektorer utom transportsektorn, jordbrukssektorn och fiskerisektorn. År 2004 antog kommissionen en förordning om stöd av mindre betydelse som är gemensam för jordbruks- och fiskerisektorn (förordning (EG) nr 1860/2004) och nu har en särskild förordning för fiskerisektorn antagits.

Tak för stöd av mindre betydelse

För fiskerisektorn fastställs taket för stöd av mindre betydelse till 30 000 euro per mottagande företag under en treårsperiod, förutsatt att det sammanlagda stödbelopp som beviljas till företagen inte överskrider 2,5 % av medlemslandets årliga produktion inom denna sektor.

Tillämpningsområde

Stöd av mindre betydelse måste vara överblickbara, det vill säga man ska i förväg kunna beräkna den exakta bidragsekvivalenten utan att behöva göra någon riskbedömning. Därför anses stöd i form av kapitaltillskott eller riskkapitalåtgärder inte vara överblickbart stöd om kapitaltillskottet överskrider taket för stöd av mindre betydelse.

Förordningen gäller alla företag som bedriver verksamhet inom produktion, bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter.

Förordningen gäller inte följande former av stöd:

  • Stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av de produkter som släpps ut på marknaden.
  • Stöd till förmån för exportrelaterad verksamhet.
  • Stöd som gynnar användningen av inhemska varor på bekostnad av importerade varor.
  • Stöd till undsättning eller omstrukturering av företag i svårigheter.
  • Stöd som syftar till att öka fiskekapaciteten, med undantag för stöd till modernisering över huvuddäcket.
  • Stöd till inköp eller byggnad av fiskefartyg.
  • Stöd som beviljas företag i svårigheter.

Övervakning

Medlemsländer som beviljar stöd av mindre betydelse måste se till att de beviljade stöden omfattas av en strikt övervakning.

Medlemslandet ska skriftligen informera företaget om stödbeloppet. Innan stödet beviljas ska medlemslandet dessutom få en skriftlig redogörelse från företaget för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de två närmast föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Om ett medlemsland har upprättat ett centralt register över stöd av mindre betydelse till fiskerisektorn som innehåller alla nödvändiga uppgifter gäller inte längre ovanstående villkor. Registret måste i så fall omfatta tre beskattningsår.

Medlemslandet ska bara bevilja det berörda företaget stöd om det totala stödbeloppet inte överskrider det stödtak som fastställts för den berörda beskattningsperioden.

Medlemsländerna ska dessutom registrera och sammanställa alla uppgifter som behövs för att kommissionen ska kunna fastställa att villkoren i denna förordning har iakttagits. Uppgifterna ska bevaras i tio beskattningsår. Medlemsländerna ska på skriftlig begäran från kommissionen lämna alla uppgifter som den anser sig behöva.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Dag då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 875/2007

1.8.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 193, 25.7.2007

Senast ändrat den 22.01.2008

Top