Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbättrade fiskeriförvaltningsbeslut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Förbättrade fiskeriförvaltningsbeslut

I detta meddelande föreslås en rad viktiga ändringar av förberedelserna av rådets årliga förordning om fiskemöjligheter. Syftet är att uppnå ett brett deltagande av aktörer i alla stadier av politiken från begreppsbildningen till genomförandet.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 24 maj 2006, Förbättrade samråd om gemenskapens fiskeriförvaltning [KOM(2006) 246 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen vill ändra tidsschemat för beslutsgången i fråga om fiskemöjligheter. Ändringarna syftar till att organiseras samråden på ett tidigare stadium och på så sätt utarbeta bättre beslut.

Det rådgivnings- och förvaltningssystem för fiskeriförvaltning utvecklades när den gemensamma fiskeripolitiken inleddes under tidigt 1980-tal.

Rådets förordning om totala tillåtna fångstmängder (TAC) och om medlemsstaternas fångstkvoter bygger på ett förordningsförslag från kommissionen. Hittills har kommissionen lagt fram sitt förslag mycket sent under året, så att den allra senaste vetenskapliga och tekniska informationen kunnat beaktas vid fastställandet av fiskemöjligheterna. Detta innebär att den tid som återstår för samråd med aktörerna är mycket begränsad.

Nuvarande förfarande

Beslutsgången i fråga om fiskeriförvaltning grundas på ett tidsschema med årligen fastställda fiskemöjligheter för medlemsstaterna och samtliga aktörer. För de flesta demersala bestånden ser tidsschemat ut på följande sätt:

 • I september slutförs de sista vetenskapliga undersökningarna, och uppgifterna analyseras ombord på forskningsfartygen.
 • I oktober läggs forskningsrönen fram inför Internationella havsforskningsrådets (ICEM (es de en fr)) rådgivande kommitté för fiskeriförvaltning, som avger ett yttrande till Europeiska kommissionen, Norge, Island och Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC).
 • I november analyserar kommissionen detta vetenskapliga yttrande i samråd med bland annat Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskenäringen (STECF (es de en fr)) och andra aktörer. Förhandlingar organiseras dessutom med Norge och andra kuststater om bestånd som förvaltas gemensamt.
 • I december antar kommissionen sitt förordningsförslag om fiskemöjligheter. Detta måste sedan antas av rådet.

I praktiken ger det ytterst lite tid för meningsfullt och konstruktivt samråd med fiskerisektorn. Fiskeriförvaltningsbesluten kan emellertid förberedas bättre och samråden vara bredare än vad som för närvarande är fallet.

Bäst möjliga utnyttjande av fångstreglerna

Kommissionen anser att man bättre skulle kunna förbereda fiskeriförvaltningsbesluten om man tillämpade en förvaltningsmetod som grundas på fångstregler. Sådana regler skulle kunna bidra till fastställandet av riktlinjer för utarbetandet av totala tillåtna fångstmängder.

Fångstreglerna omfattar

 • fastställande av bestämmelser om variationer i TAC från ett år till ett annat,
 • fastställande av bestämmelser för att få ner fiskeridödligheten på en hållbar nivå,
 • anpassning av fiskeansträngningen (dagar till havs) till fiskeridödlighetsnivåerna (andelen fisk i havet som fångas under året).

Reglerna skulle helst fastställas i rådets förordningar och inte utsättas för ständiga uppdateringar. De skulle avse de viktigaste fiskena och de fiskbestånd som omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken. På så sätt skulle man få mer tid att samråda med berörda parter om förvaltningsprinciperna medan ICEM och STECF fortsatte sina vetenskapliga utvärderingar av de exakta fiskmängder som finns tillgängliga.

För bestånd som inte omfattas av långsiktiga planer skulle kommissionen i april kunna presentera sina avsikter för fastställande av totala tillåtna fångstmängder för det följande året. Utgående från de tendenser som kan utläsas ur föregående års vetenskapliga ställningstagande skulle denna politiska deklaration visa följande:

 • Ett åtagande att gradvis få upp bestånden till de nivåer som är lämpliga för att ett hållbart utnyttjande ska kunna säkerställas samtidigt med hög avkastning.
 • TAC och ansträngningsnivåer för det följande året fastställs i enlighet med bestämmelserna i återhämtningsplanerna eller de befintliga långsiktiga förvaltningsplanerna. Annars fastställs de enligt principen att fiskeridödligheten inte bör öka för något bestånd där dödligheten överskrider den gräns som skulle leda till en hög långsiktig avkastning.
 • Bestånd som ligger på jämförbara nivåer när det gäller utnyttjande eller utarmning bör behandlas på samma sätt.
 • Regler för variationer i TAC, utom under vissa omständigheter som kan kräva större förändringar för vissa bestånd.

Utgående från denna politiska deklaration skulle kommissionen under sommaren kunna rådgöra med medlemsstaterna och de regionala rådgivande nämnderna (es de en fr). Aktörerna skulle delta strategiskt i diskussionen om fiskeriverksamheten innan rådet ingriper i oktober och formulerar sina ställningstaganden till den strategi som kommissionen föreslagit.

Ett nytt tidsschema

Denna nya metod skulle kräva en ändring av tidsschemat för beslutsgången om fiskemöjligheterna.

Kommissionen har redan rådgjort med ICEM och STECF om tidsfristerna för inlämnandet av de vetenskapliga yttrandena. Den har frågat om rekommendationer kan utfärdas något tidigare under året, med början 2007. Tidigare utfärdade rekommendationer kan i vissa fall leda till en mindre exakt prognos, men kommissionen anser att detta kan vara en godtagbar konsekvens.

För att ändra tidsschemat för beslut föreslår kommissionen ett förfarande i två steg för de fiskbestånd för vilka vetenskapliga rön om mängder föreligger i juni och för dem som i stor utsträckning är beroende av årstillväxten, dvs. den mängd ungfisk som tillkommer till beståndet, och som även omfattar arter av särskilt kommersiellt värde och som är biologiskt sårbara. Det föreslagna tidsschemat ser ut så här:

 • Första etappen pågår från juni till oktober. ICEM och STECF lämnar sina vetenskapliga synpunkter om vissa bestånd, ur den s.k. junigruppen. Kommissionen lägger fram ett förslag till förordning om fiskemöjligheterna för junigruppen i början av september, efter förhandlingar med de regionala nämnderna. Rådet ska anta de största tillåtna fångstnämnderna (TAC) för bestånden i junigruppen i oktober.
 • Andra etappen pågår från oktober till december. I detta fall avviker tidsschemat inte nämnvärt från det nuvarande. ICEM sammanställer sitt yttrande under hösten (och från och med 2007 kanske redan i september) för de bestånd som ingår i "oktobergruppen", och som i stor utsträckning är beroende av årstillväxten. Kommissionen lägger fram sitt förslag i november, och detta innehåller inte längre några överraskningar för aktörerna. Samråd med fiskerisektorn kommer redan att ha ägt rum tidigare under året, efter det att kommissionen gjort sin politiska deklaration om de bestånd som inte omfattas av långsiktiga planer. Rådet antar slutligen i december en förordning om fiskemöjligheter för bestånd som ingår i "oktobergruppen".

Gemenskapens gällande regler i denna fråga ska ses över i samband med utvärderingen av planen för torskbeståndens återhämtning. Kommissionen anser därför att det är lämpligt att avvakta 2007 års utgång innan man lägger fram förslag till en ny förordning.

Senast ändrat den 14.02.2008

Top