Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att skydda valar, delfiner och tumlare mot oavsiktlig fångst

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att skydda valar, delfiner och tumlare mot oavsiktlig fångst

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 812/2004 – åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen införs åtgärder för att minska fiskefartygens oavsiktliga fångster (kallade bifångster) av valar, delfiner och tumlare (en grupp havslevande däggdjur som tillsammans kallas valdjur eller bara valar).

VIKTIGA PUNKTER

Genom förordningen införs

 • tekniska åtgärder beträffande garn (ett fisknät som hängs vertikalt så att fisken fastnar i det med gälarna) och trålar (ett fisknät) i angivna områden (som förtecknas i bilagorna I och III till förordningen),
 • ett övervakningssystem ombord på fiskefartyg för att erhålla information om bifångster av valar vid ”riskutsatt” fiske * (se bilaga III).

Ljudskrämmare

 • Det har utvecklats ljudskrämmare av olika slag. Sådana anordningar avger signaler som är utformade för att hålla valarna borta från fiskeredskapen.
 • Alla fiskefartyg som är tolv meter eller längre och som fiskar i de angivna zonerna under den givna fiskeperioden måste använda anordningarna.
 • Fiskefartygens befälhavare måste säkerställa att anordningarna är fullt funktionsdugliga när redskapen läggs ut.
 • Länderna i Europeiska unionen (EU) måste övervaka och utvärdera effekterna av användningen av anordningarna med tiden.
 • Anordningarnas tekniska specifikationer (t.ex. signalegenskaper) och användningsvillkor (dvs. maxavståndet mellan anordningarna på näten) fastställs i bilaga II till förordningen.
 • I undantagsfall kan EU-länderna godkänna att anordningar som inte uppfyller specifikationerna eller användningsvillkoren används i upp till två år, förutsatt att användningen har dokumenterats ordentligt.

Övervakningssystem för oavsiktliga fångster

 • EU-länderna måste utforma och genomföra övervakningssystem för oavsiktliga fångster av valar för fiskefartyg som för deras flagg. Målet med verkställandet är att erhålla representativa uppgifter om fisket som förtecknas i bilaga III.
 • För fartyg som är mindre än 15 meter långa samlas uppgifter in genom studier eller pilotprojekt.
 • För fartyg som är 15 meter eller längre utförs övervakningen av observatörer ombord.
 • När det gäller observatörerna fastställs i förordningen
  • deras kvalifikationer (t.ex relevant erfarenheter av valdjursarter och fiskemetoder,
  • deras kapacitet att utföra vissa elementära vetenskapliga uppgifter osv.),
  • deras uppgifter (att övervaka oavsiktliga fångster och samla in de uppgifter som behövs för att extrapolera den observerade bifångsten på hela det berörda fisket),
  • innehållet i rapporten som observatörerna måste skicka om de uppgifter de har samlat in, sina observationer och rön.

Rapporter

 • Varje år måste EU-länderna skicka en rapport till Europeiska kommissionen. Denna rapport ska
  • innehålla uppskattningar av de övergripande oavsiktliga fångsterna av valar i de berörda fiskena,
  • innehålla en bedömning av slutsatserna från observatörernas rapporter och annan lämplig information, däribland eventuell forskning som gjorts för att minska den oavsiktliga fångsten av valar vid fiske.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 juli 2004.

BAKGRUND

Valar, delfiner och tumlare är alla skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv där det krävs att EU-länderna genomför övervakning av dessa arters bevarandestatus. EU har därför vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa att fiskeverksamheternas påverkan minimeras.

* VIKTIGA BEGREPP

”Riskutsatt” fiske: i det sammanhang som gäller i denna sammanfattning är detta fiske där valpopulationen är under särskilt hot på grund av fiskeriverksamhet.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 812/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 150, 30.4.2004, s. 12).

Se rättelse.

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 812/2004 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.10.2016

Top