Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fisketillstånd i tredjelands vatten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fisketillstånd i tredjelands vatten

Europeiska unionen kan ingå internationella åtaganden med tredjeländer på fiskeområdet så att fartyg från unionen får tillgång till fiskeresurser utanför gemenskapen. För att garantera en öppen och effektiv förvaltning av gemenskapens fiske i tredjelands vatten samordnas utfärdandet av fisketillstånd för tredjelands vatten av Europeiska kommissionen. Rådet antar därför genom den här förordningen allmänna bestämmelser för beviljande av fisketillstånd för gemenskapsfartyg som bedriver fiske i ett tredjelands vatten.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 3317/94 av den 22 december 1994 om allmänna bestämmelser om tillstånd att bedriva fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal.

SAMMANFATTNING

I den här förordningen fastställer rådet de förfaranden som kommissionen och flaggmedlemsstaten ska följa för att möjliggöra förvaltningen av gemenskapsfiskefartygs fiske i tredjelands vatten. När det krävs en fiskelicens * från ett tredjeland för att fiske ska få bedrivas är det endast gemenskapens fiskefartyg med ett giltigt fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal som får bedriva fiske i landets vatten.

Beviljande av fisketillstånd

Flaggmedlemsstaten beviljar och förvaltar fisketillstånd för fiskefartyg som för dess flagg. För att fisketillstånd ska utfärdas måste fartyget ha beviljats en fiskelicens i enlighet med förordning (EG) nr 1281/2005.

Förfarande för beviljande

Förfarandet för beviljande av tillstånd att fiska i ett tredjelands vatten är indelat i tre steg:

  • Överlämnande av ansökan till kommissionen: Flaggmedlemsstaten överlämnar till kommissionen ansökan om att få en fiskelicens beviljad av ett tredjeland för fiske i landets vatten. Ansökan måste uppfylla villkoren i det fiskeavtal som ingåtts med tredjelandet samt gemenskapsbestämmelserna.
  • Granskning av ansökan: Kommissionen granskar ansökningar från varje medlemsstat med hänsyn till de fiskemöjligheter som medlemsstaten beviljats i enlighet med gemenskapsbestämmelserna och de eventuella villkor som fastställs i fiskeavtalet. Om en ansökan inte uppfyller villkoren informerar kommissionen den berörda medlemsstaten om att den inte kan sända ansökan till det berörda tredjelandet.
  • Överlämnande av ansökan till det berörda tredje landet: Om ansökan uppfyller villkoren överlämnar kommissionen den till det berörda tredjelandet.
  • Information till det ansökande landet: Kommissionen informerar flaggmedlemsstaten om att det berörda tredjelandet har beslutat att bevilja eller inte bevilja licens. Om någon fiskelicens inte beviljas ska kommissionen i samråd med flaggmedlemsstaten och det berörda tredjelandet göra den undersökning som behövs.
  • Beviljande av fisketillstånd: Flaggmedlemsstaten beviljar fisketillstånd inom ramen för fiskeavtal om det berörda fiskefartyget erhållit fiskelicens från tredjelandet.

Tillfällig indragning av fiskelicensen

Om tredjelandet beslutar att tillfälligt eller slutgiltigt dra in en fiskelicens för ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg ska kommissionen genast underrätta medlemsstaten om detta. Om fiskelicensen dras in ska fisketillståndet inom ramen för fiskeavtalet till följd av detta tillfälligt dras in av flaggmedlemsstaten för hela den tidsperiod som licensen dragits in. Om tredjelandet drar in fiskelicensen slutgiltigt ska flaggmedlemsstaten omedelbart dra in det fisketillstånd inom ramen för fiskeavtalet som beviljats det aktuella fartyget.

Behöriga myndigheter

Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ska bevilja fisketillstånd. De ska meddela övriga medlemsstater och kommissionen dessa myndigheters namn och adress.

Centrala begrepp i rättsakten

  • Fiskelicens: bemyndigande från tredje land, oavsett bemyndigandets form, att bedriva fiske i det landets fiskezon.
  • Fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal: bemyndigande, som oavsett form, tilldelas av flaggmedlemsstaten till ett EU-fiskefartyg inom ramen för ett fiskeavtal mellan gemenskapen och tredje land och som ett tillägg till den fiskelicensen medger att det fartyget bedriver fiske i det tredjelandets fiskezon.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Rådets förordning (EG) nr 3317/94

3.1.1995

-

EUT L 350, 31.12.1994

ACTES LIÉS

Förslag till rådets förordning av den 18 juni 2007 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten [KOM(2007) 330 slutlig – ej offentliggjord i EUT]. Syftet med förslaget är att förenkla och förbättra förfarandena vid förvaltningen av fisketillstånd. Det ska bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål för hållbart fiske och fiskekontroller. Om det genomförs kommer det att minska den administrativa bördan för de nationella förvaltningarna och kommissionen, eftersom det medför klara regler och enkla förfaranden för förvaltning av fisketillstånd. Det nya förslaget ska bidra till ett bättre genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken genom behörighetskriterier och påföljder för fartyg som sysslar med olaglig, odeklarerad eller oreglementerad fiskeverksamhet. Slutligen ska förslaget leda till bättre information om fångster och fiskeansträngningar.

Samrådsförfarandet (2007/0114(CNS).

Kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 av den 3 augusti 2005 om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser [EUT L 203, 4.8.2005].

Meddelande från kommissionen av den 23 december 2002 ”Ett integrerat regelverk för avtal om fiskepartnerskap med tredjeländer” [KOM(2002) 637 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. I detta meddelande föreslår kommissionen att fiskeavtalen successivt omvandlas till ett partnerskapsavtal (es de en fr) för att det ska utvecklas en hållbar fiskeripolitik.

Senast ändrat den 29.05.2008

Top