Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrering av miljöaspekter i europeisk standardisering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Integrering av miljöaspekter i europeisk standardisering

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2004) 130 final – Integrering av miljöaspekter i europeisk standardisering

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Dess syfte är att säkerställa att miljöaspekter på ett mer systematiskt sätt integreras i europeiska standarder och att alla som är inblandade i att sammanställa dessa standarder tar hänsyn till miljöskydd.

VIKTIGA PUNKTER

 • Europeisk standardisering gör det möjligt att tillämpa harmoniserade tekniska standarder i länderna i Europeiska unionen (EU). Den underlättar därmed handeln på den inre marknaden.
 • Standardiseringen spelar en viktig roll i formuleringen av EU:s politik och i spridningen av teknisk kunskap. Genom att man integrerar miljöaspekter kan standarderna bidra till hållbar utveckling och EU-politiken inom området.

Den europeiska standardiseringens utveckling

 • Europeiska standarder är frivilliga dokument som sammanställts av europeiska och internationella standardiseringsorgan. Arbetet är baserat på ett proaktivt förfarande och på konsensus mellan intressenter.
 • Förfarandet för att sammanställa standarder utförs inom den nya metoden för teknisk harmonisering och standarder.
 • Standardiseringen omfattar ett ökande antal sektorer. Den anses vara ett användbart verktyg för miljöskydd i och med att den
  • har inflytande över hur produkter och tjänster påverkar miljön, särskilt när det gäller handlingsplanen för en cirkulär ekonomi,
  • innebär att man kan genomföra standardiserade test- och mätmetoder för att underlätta verkställandet av miljölagstiftning. Det är fallet med övergripande standarder för att mäta nivåerna av föroreningar i slam, samt i jord och bioavfall,
  • främjar användandet av miljöteknik och stödjer initiativ som skapar miljövinster. Standardisering kan, till exempel, vara en hjälp i marknadsföringen av tekniker som mikrokraftvärmepannor, vilka gör det möjligt att samtidigt generera värme och el i en byggnad,
  • upprättar miljöledningssystem som syftar till att förbättra företags miljöprestanda, såsom den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) 14000-serie för internationella standarder.
 • Europas förmåga att skapa miljöstandarder kan leda till utvecklingen av internationella standarder.

Miljöstandarder

 • Miljökvaliteten hos de standarder som skapas i EU kan förbättras. Särskild uppmärksamhet riktas också mot de standarder som skapas i anslutande länder. Huvudmålet är att
  • förbättra miljöutbildningen för de experter som sammanställer eller reviderar europeiska standarder och att ge alla intressenter tillgång till miljöinformation. Spridning av teknisk kunskap ska uppmuntras på europeisk och nationell nivå,
  • fastställa prioriteringar när det gäller vilka frågor som ska hanteras, med hänsyn till allmänhetens syn när det gäller EU:s miljöpolitik. Europeiska kommissionen kan använda det europeiska standardiseringsuppdraget för att tillkännage sina prioriteringar,
  • främja aktivt deltagande från alla parter som berörs av standardisering. De europeiska standardiseringsorganen som Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) bygger på nationella delegationer. EU-länderna bör därmed stödja deltagande från civilsamhället och forskarvärlden i arbetet med att ta fram standarderna. Kommissionen strävar efter samma mål genom att arbeta tillsammans med ECOS, ett konsortium av miljöorganisationer,
  • på ett systematiskt sätt använda verktyg som hjälper till att integrera miljöaspekter i standardiseringen. Regelbundna möten kommer att hållas för att utbyta erfarenheter och utvärdera de framsteg som gjorts.

Incitament

 • Kommissionen vill uppmuntra systematisk användning av de effektivaste verktygen för integrering. De europeiska standardiseringsorganen har utvecklat specifika verktyg som
  • arbetsgrupper som arbetar för miljön,
  • tekniska expertråd,
  • miljödatabaser,
  • sektorspecifika vägledningar och checklistor skrivna av experter för experter.
 • Intressenter i standardiseringsprocessen involveras på frivillig basis. För att säkerställa spridningen av miljöstandarder är det också nödvändigt att stärka deras relevans på marknaden.

BAKGRUND

 • När gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram antogs år 2002 föreslog kommissionen att det skulle tas hänsyn till miljöskydd i standardiseringsarbetet.
 • Detta meddelande togs fram efter ett Internetsamråd. Representanter från näringsliv och industri, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter och standardiseringsorgan fick möjligheten att lämna sina åsikter om det bästa sättet att vidta åtgärder för miljön.
 • I kommissionens meddelande om den cirkulära ekonomin understryks vikten av standarder för att stödja skapande av en mer cirkulär ekonomi. Det finns särskilt ett behov av att utveckla standarder inom ett antal prioriterade områden, däribland:
  • standarder för materialeffektivitet för att stödja genomförandet av ekodesigndirektivet,
  • standarder för sekundära råvaror, samt materialeffektiv återvinning av elektroniskt avfall, förbrukade batterier och andra relevanta komplexa uttjänta produkter.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Integrering av miljöaspekter i europeisk standardisering (KOM(2004) 130 slutlig, 25.2.2004).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets slutsatser av den 1 mars 2002 om standardisering (EGT C 66, 15.3.2002, s. 1–2).

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om de åtgärder som vidtagits till följd av de resolutioner om Europeisk standardisering som antogs av rådet och Europaparlamentet 1999 (KOM(2001) 527 slutlig, 26.9.2001).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final, 2.12.2015).

Senast ändrat 22.02.2017

Top