Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

Genom denna förordning fastställs föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn för perioden 2000-2006. Syftet med förordningen är att uppnå målen för fiskerinäringen inom ramen för Fonden för fiskets utveckling (FFU) samt att styra och underlätta omstruktureringen av fiskerisektorn.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Den allmänna ramen

Villkoren och bestämmelserna för stöd enligt den här förordningen härrör från bestämmelserna i grundförordningen för gemenskapens fyra strukturfonder, varav en är Fonden för fiskets utveckling (FFU) (förordning (EG) nr 1260/1999).

När det gäller fiske syftar strukturåtgärderna till att ge riktlinjer för och genomföra en omstrukturering av sektorn. Denna process är nödvändig för verksamhetens framtid med tanke på den ihållande obalans som råder mellan tillgängliga resurser och fiskekapaciteten. Det är inte tillåtet med offentligt stöd som får till resultat att fiskeansträngningen ökar.

Förnyelse och modernisering av fiskeflottan

Det offentliga stöd som administreras av medlemsländerna ska följa reglerna om bevarande av fiskeresurserna. I förekommande fall kan stödet användas för att underlätta begränsning och/eller upphörande av fiskeverksamhet.

Medlemsländerna får vidta två typer av åtgärder som berättigar till offentligt stöd för upphörande med fiskeverksamheten från fiskefartyg. Dessa åtgärder, som förutsätter vissa villkor angående fartygens ålder och dräktighet, är som följer:

 • Skrotning av fartyget.
 • Permanent användning av fartyget för andra icke-vinstdrivande ändamål än fiske.

Offentligt stöd kan beviljas för modernisering av flottan eller för att införa metoder för mer selektivt fiske. Utgifter för utrustning och modernisering ska inte berättiga till stöd under fem år efter det att offentligt stöd till byggnad av det berörda fartyget har beviljats (med undantag för utrustning med satellitbaserade övervakningssystem eller ljudskrämmare). Stöd kan ges till fartyg som är äldre än 5 år i syfte att förbättra säkerheten, arbetsvillkoren och produkternas kvalitet så länge detta inte leder till att fartygets fiskekapacitet ökar. Det är inte möjligt att få flera typer av bidrag samtidigt. Bidraget minskas också med det belopp som har erhållits för moderniseringsstöd eller tillfälligt upphörande av verksamheten. Bidrag till satellitövervakningssystemet för fartyg får inte kombineras med bidrag till åtgärder gällande kontroll, inspektion och övervakning av fiskefartyg. Ytterligare villkor fastställs i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Småskaligt kustfiske

Småskaligt kustfiske är fiske som bedrivs av fartyg som har en totallängd på högst 12 meter och inte använder vissa fiskeredskap. Med tanke på det småskaliga kustfiskets betydelse, inte minst för sysselsättningen, får medlemsländerna under vissa omständigheter vidta kompletterande åtgärder för att stödja en modernisering.

Om ett visst antal fartygsägare eller medlemmar av en fiskarfamilj som bedriver småskaligt kustfiske genomför ett integrerat kollektivt projekt för att förbättra fiskeriverksamheten strukturellt kan deltagarna i gruppen få ett fast stödbelopp (högst 150 000 euro).

Socioekonomiska åtgärder

Yrkesfiskarna får av medlemsländerna beviljas olika socioekonomiska åtgärder för att dämpa de negativa effekterna av minskningen av fiskeansträngningen, till exempel:

 • Samfinansiering av nationella stödsystem för förtidspensionering enligt vissa villkor: Yrkesfiskaren ska vara minst 55 år eller högst 10 år yngre än den lagliga pensionsåldern och ha arbetet som fiskare i minst 10 år.
 • Beviljande av fasta individuella stöd (högst 10 000 euro) vid arbetslöshet i samband med att fiskefartyget definitivt har tagits ur bruk (detta stöd ska återbetalas proportionellt om mottagaren är yrkesfiskare under mindre än ett år efter det att stödet utbetalades).
 • Tilldelande av fasta individuella engångsstöd till yrkesfiskare inför en omställning (högst 50 000 euro) eller diversifiering av verksamheten (högst 20 000 euro) utanför fiskerisektorn, som gör det möjligt för dem att fortsätta med fisket som en deltidsverksamhet, under förutsättning att detta leder till en minskad fiskeansträngning hos stödmottagarna.
 • Individuella stöd till yrkesfiskare under 35 år får beviljas i samband med att fiskaren skaffar sitt första fartyg, själv eller inom en sammanslutning, under förutsättning att fiskaren varit verksam i yrket under minst fem år eller har en yrkesutbildning som fiskare. Fartyget ska vara 10-20 år gammalt och 7-24 meter långt. Ägandet får inte överföras mellan familjemedlemmar, vare sig mellan föräldrar och barn eller mellan far- och morföräldrar och barnbarn. Stödet får högst uppgå till 10 % av inköpspriset eller 50 000 euro.

Om rådet antar en återhämtningsplan eller kommissionen eller en eller flera medlemsländer antar särskilda åtgärder eller nödåtgärder kan schablonbidragets storlek ökas med 20 %.

Stöd till investeringar

Medlemsländerna kan uppmuntra till investeringar inom flera olika sektorer.

 • Arbete för skydd och utveckling av havets resurser, utom ny inplantering.
 • Vattenbruk.
 • Utrustning i fiskehamnar.
 • Beredning och saluföring av fiskeriprodukter.
 • Inlandsfiske.

För att tilldelas stöd ska projekten uppfylla följande villkor:

 • Ge positiva hållbara effekter på ekonomin.
 • Ge garantier för teknisk och ekonomisk livskraftighet.
 • Undvika negativa effekter, som ökad produktionskapacitet.

Diverse åtgärder

Medlemsländerna får vidta olika åtgärder till förmån för verksamhet med kollektiv karaktär som avser främjande av eller forskning om nya avsättningsmöjligheter för fiske- och vattenbruksprodukter (särskilt kvalitetsintyg, märkning, reklamkampanjer, marknadsundersökningar, mässor och utställningar, råd och stöd för försäljning etc.).

Särskilt prioriterad är verksamhet som avser avsättning av arter som det finns ett överskott av eller som inte utnyttjas i tillräckligt hög grad, verksamhet som utvecklar en kvalitetspolitik för produkter eller som främjar miljövänliga produktionsmetoder samt verksamhet som bedrivs av officiellt godkända organisationer.

Medlemsländerna får också uppmuntra åtgärder som vidtas av branschaktörer inom producentorganisationer eller sammanslutningar av yrkesfiskare. Dessa olika typer av verksamheter ska vara av intresse för kollektivet och vara tidsbegränsade. De gäller särskilt förvaltning av fiskeansträngning, användning av metoder för att bevara resurserna, främja selektiva redskap och metoder, vattenbruksutrustning, möjlighet till utbildning, förbättrade sanitära och sociala villkor, upprättande av nya handelskontakter osv.

Producentorganisationerna kan dessutom få stöd under tre år efter deras upprättande eller få särskilt stöd för att genomföra program för att förbättra produktkvaliteten.

Medlemsländerna får föreskriva vilka åtgärder som krävs för utveckling av nyskapande verksamhet och tekniskt stöd som pilotprojekt (särskilt experimentellt fiske, förutsatt att det bevarar havets resurser), utbildningsprogram, utbyte av know-how osv.

Medlemsländerna får bevilja ekonomisk kompensation till fiskare och fartygsägare som tillfälligt vill upphöra med sin verksamhet av följande skäl:

 • Oförutsedda omständigheter (på grundval av vetenskapliga motiveringar).
 • Fisketillståndet har inte förnyats eller har dragits in.
 • Genomförande av en plan för att rädda en art som hotas av utfiskning eller för att förvalta tillgångarna (på grundval av vetenskapliga och ekonomiska underlag).
 • Tekniska restriktioner för vissa redskap eller fiskemetoder.

Om skaldjur förorenats av toxinproducerande plankton eller innehåller marina biotoxiner får medlemsländerna bevilja ersättning till skaldjursodlare om situationen kräver att man skjuter upp skörden under mer än fyra månader i rad, eller om förlusterna på grund av toxinförekomsten överskrider 35 % av företagets årliga omsättning.

Det finansiella stödet från FFU får inte överstiga 1 miljon euro eller 4 % av anslagen till det berörda medlemslandet, om detta inte sker inom ramen för en återhämtnings- eller förvaltningsplan som omfattar åtgärder för att dra in fartyg.

Kommittéförfarande

För genomförande av förordningen ska kommissionen biträdas av kommittén för fiske- och vattenbrukssektorn samt av Förvaltningskommittén för fiske- och vattenbrukssektorn för förvaltning av fiskeflottan.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2792/1999

3.1.2000

-

EGT L 337, 30.12.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1451/2001

28.6.2001

-

EGT L 198, 21.7.2001

Förordning (EG) nr 179/2002

28.1.2002

-

EGT L 31, 1.2.2002

Förordning (EG) nr 2369/2002

20.12.2002

-

EGT L 358, 31.12.2002

Förordning (EG) nr 1421/2004

26.8.2004

-

EGT L 260, 6.8.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Undantag

Rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden [Europeiska unionens officiella tidning L 102 av den 7 april 2004]. Eftersom fiskerinäringen är av så stor betydelse i gemenskapens yttersta randområden tar denna förordning hänsyn till de strukturella, sociala och ekonomiska aspekter av förvaltningen av fiskeflottorna som är särskilt utmärkande för dessa områden.

Tillämpningsföreskrifter

Rådets förordning (EG) nr 2561/2001 av den 17 december 2001 om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 344 av den 28 december 2001].

Kommissionens förordning (EG) nr 366/2001 av den 22 februari 2001 om närmare bestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2792/1999 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 55 av den 24 februari 2001].

Kommissionens förordning (EG) nr 908/2000 av den 2 maj 2000 om föreskrifter för beräkning av stöd som medlemsstaterna beviljat till producentorganisationer inom sektorn för fiskeri och vattenbruk [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 105 av den 3 mars 2000].

Rådets förordning (EG) nr 657/2000 av den 27 mars 2000 om förstärkt dialog med fiskerisektorn och de grupper som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken[Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 80 av den 31 mars 2000].

Kommissionens förordning (EG) nr 2092/98 av den 30 september 1998 om deklaration av fiskeansträngningen för vissa fiskeområden och fiskeresurser i gemenskapen[Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 266 av den 1 oktober 1998].

Kommissionens förordning (EG) nr 2091/98 av den 30 september 1998 om segmentering av fiskeflottan i gemenskapen och av fiskeansträngningen i förhållande till de fleråriga utvecklingsprogrammen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 266 av den 1 oktober 1998].

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna.

Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling.

Senast ändrat den 02.06.2005

Top