Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att förbättra finansieringsåtgärderna inom den gemensamma fiskeripolitiken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Att förbättra finansieringsåtgärderna inom den gemensamma fiskeripolitiken

I denna förordning fastställs en tydlig och effektiv struktur för gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Åtgärderna rör särskilt kontroll och genomförande av GFP:s bestämmelser, bevarandeåtgärder, insamling av uppgifter, förbättring av vetenskapliga utlåtanden, styrelseformer, iakttagande av de internationella avtal som avser hållbara fiskeresurser samt genomförande av havsrättsliga åtgärder.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete.

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning avser rådet att förbättra effektiviteten när det gäller finansieringsåtgärder inom ramen för genomförande och kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).

Prioriterade mål

Finansieringsåtgärder föreskrivs i syfte att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken. Finansieringsåtgärderna avser följande områden:

  • Förbättrad kontroll av fiskeriverksamheten och bättre efterlevnad av GFP:s bestämmelser. Finansieringsåtgärderna till förmån för medlemsstaterna syftar till att stödja de nationella fiskerikontrollprogrammen. Målet är även att samordna kontrollåtgärderna, särskilt genom Europeiska fiskerikontrollbyrån.
  • Uppgiftsinsamling, förvaltning och användning och förbättring av vetenskapliga utlåtanden. Finansieringsåtgärderna till förmån för medlemsstaterna har till syfte att ge ytterligare information om fiskeresurserna tillstånd, fisket påverkan på resurserna och på det marina ekosystemet, de ekonomiska aspekterna av fisket och jordbruket och fiskeindustrins välbefinnande. Ekonomiskt stöd bör ges till medlemsstater för att inrätta integrerade databaser med biologisk, teknisk, miljömässig och socioekonomisk information.
  • Internationella förbindelser. Finansieringsåtgärderna stöder ingåendet av fiskeavtal med tredjeländer, samarbetet med Förenta nationerna och regionala fiskeriorganisationer och ingåendet av partnerskap på detta område. Anslagen ska också täcka gemenskapens deltagande i arbetet med att förbereda upprättandet av nya internationella organisationer och/eller nya internationella normer inom fiskerisektorn och för att bevara fiskeresurserna.
  • Fiskeripolitikens styrelseformer. I förordningen föreskrivs utgifter knutna till de förberedande sammanträdena för Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk och samt till bidrag till driftskostnader för de regionala rådgivande nämnderna.

Beviljande av medel

Dessa åtgärder omfattas av finansiering genom EU:s budget eftersom de bidrar till att upprätthålla en långsiktig jämvikt för fiskeresurserna.

De årliga anslagen beviljas av budgetmyndigheten inom finansieringsramen för perioden 2007–2013. De åtgärder som finansieras genom denna förordning kan inte få stöd genom andra unionsinstrument. Kommissionen ser till att det genomförs förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och alla andra former av olaglig verksamhet. Detta sker genom återvinning av utbetalda belopp vid konstaterade oegentligheter.

Genomförandet av åtgärderna kontrolleras regelbundet. Kommissionen sörjer för en regelbunden, oberoende och extern utvärdering av de finansierade åtgärderna.

Finansieringsåtgärderna kommer att genomföras under programperioden 2014–2020. Huvuddelen av åtgärderna kommer att sammanföras i Europeiska havs- och fiskerifonden.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande – Upphörande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 861/2006

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 160, 14.6.2006

Förordning (EU) nr 693/2011

23.7.2011

-

EUT L 192, 22.7.2011

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1078/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter [EUT L 295, 4.11.2008].

I denna förordning fastställs unionens ekonomiska bidrag för medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter. Medlemsstaterna ska lämna in de årliga budgetprognoserna för sina nationella program till kommissionen för utvärdering. Kommissionen får begära att en medlemsstat lämnar ytterligare upplysningar om de berörda utgifterna för att genomföra utvärderingen. Medlemsstaten ska lämna dessa upplysningar inom 15 kalenderdagar efter kommissionens begäran. Stödberättigade utgifter ska avse verksamheter för insamling av uppgifter (insamling av uppgifter om provtagningsplatser, övervakning till havs av kommersiellt fiske och fritidsfiske, forskningsstudier till havs), hantering av uppgifter (databas- och webbplatsutveckling, lagring av data, kvalitetskontroll och validering av data, bearbetning, etc.) samt verksamheter för användning av uppgifterna (skapa och använda data för att stödja vetenskapliga analyser, uppskatta biologiska parametrar och ta fram dataset för beståndsbedömningar, bioekonomisk modellering och motsvarande vetenskapliga analyser). Det första nationella programmet ska omfatta perioden 2009-2010.

Kommissionens förordning (EG) nr 391/2007 av den 11 april 2007 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller utgifter som medlemsstaterna har för att genomföra övervaknings- och kontrollsystemen för den gemensamma fiskeripolitiken [Europeiska unionens officiella tidning L 97, 12.4.2007].

Denna förordning fastställer villkoren för stöd från unionen för de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig för kontroll och genomförande av GFP:s bestämmelser mellan 2007 och 2013. För att vara stödberättigade ska medlemsstaterna informera kommissionen om sina kontrollprogram före den 15 november det föregående året. Stödberättigande projekt har ofta en budget på mer än 40 000 euro. Projekten ska följa den tidsplan som fastställts i det årliga programmet och varje medlemsstat ska till kommissionen lämna in en interimsrapport och en slutrapport om projekten. Vissa andra villkor ska uppfyllas när det gäller investeringar i ny teknik för inköp och modernisering av fartyg samt utbildnings- och utbytesprogram.

Senast ändrat 12.11.2013

Top