Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s skogsbruksstrategi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU:s skogsbruksstrategi

Skogarna bidrar till uppnåendet av Lissabonmålen för tillväxt och ekonomisk konkurrenskraft * liksom Göteborgsmålen för bevarande av naturresurser *. För att garantera skogarnas bidrag även i fortsättningen är det viktigt att anpassa EU:s skogsbruksstrategi till en allt öppnare och mer globaliserad marknad och till de nuvarande politiska förhållandena. Kommissionen föreslår därför en handlingsplan för gemenskapen för en hållbar och allsidig förvaltning av EU:s skogsbruksresurser.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 10 mars 2005, "Rapport om genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi" [KOM(2005) 84 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande analyserar kommissionen de framsteg som gjorts sedan EU:s skogsbruksstrategi lanserades 1998 liksom de nya problem som sektorn står inför idag. Kommissionen föreslår nya åtgärder för framtiden. Den håller fast vid de grundprinciper som fastställdes i skogsbruksstrategin från 1998, men tar också hänsyn till att förutsättningarna har förändrats betydligt sedan dess.

EU:s skogsbrukssektor

Skogar och annan trädbevuxen mark upptar 35 % av EU:s territorium, dvs. omkring 160 miljoner hektar. Skogarna bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och till att skydda mark och vatten. Skogsbruket och den skogsbaserade industrin sysselsätter dessutom omkring 3,4 miljoner personer och EU är en av världens största producenter och konsumenter av skogsprodukter och bedriver en omfattande handel med dessa produkter.

Flera faktorer skadar skogarna: föroreningar, stormar, eldsvådor och problem i samband med biotiska faktorer och bete.

EU:s skogsbrukspolitik

Ansvaret för skogsbrukspolitiken vilar på medlemsländerna. EU kan dock bidra till genomförandet genom en gemensam politik som bygger på subsidiaritetsprincipen och delat ansvar. För ett hållbart skogsbruk krävs att medlemsländernas politik samordnas med gemenskapens politik och initiativ.

Nationell nivå

På nationell nivå genomförs skogsbrukspolitiken genom de nationella skogsbruksprogrammen. Dessa program omfattar flera aspekter såsom skogarnas produktionsfunktion, deras bidrag till landsbygdsutvecklingen, deras roll när det gäller att skydda och förbättra den biologiska mångfalden liksom rekreation och sociala och kulturella aspekter. För att förbättra samarbetet mellan sektorer bör de nationella skogsbruksprogrammen vara helt integrerade i de nationella strategierna för hållbar utveckling.

Gemenskapsnivå

Gemenskapsåtgärderna för skogsbruk omfattar flera sektorer, bland andra följande:

 • Politiken för landsbygdsutveckling har varit det viktigaste instrumentet för genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi på gemenskapsnivå. Under perioden 2000-2006 avsattes 10 % av budgeten för landsbygdsutveckling till skogsbruksåtgärder, vilket motsvarar 4,8 miljoner euro. Genom kommissionens förslag för att stärka EU:s politik för landsbygdsutveckling under perioden 2007-2013 ska skogsbruket i högre grad integreras i landsbygdsutvecklingen.
 • Skydd mot bränder och luftföroreningar: Gemenskapsåtgärderna har gjort det möjligt att få fram en betydande mängd information och att vidta ett flertal åtgärder. Luftföroreningar och skogsbränder är dock fortfarande stora problem. Åtgärden Forest Focus inriktas på att skydda skogarna mot luftföroreningar och förebygga bränder.
 • Bevarande av biologisk mångfald: Det har upprättats ett ekologiskt nätverk av skyddade områden som kallas " Natura 2000 ". Man behöver dock fortfarande kartlägga, undersöka och övervaka skogens biologiska mångfald både i och utanför skyddade områden.
 • Klimatförändringar: Skogarna kan få stor betydelse för att minska utsläppen från fossila bränslen, men inom EU har man än så länge inte fullt ut tagit tillvara möjligheterna att använda biomassa som energikälla. Det är också viktigt att överväga åtgärder för att anpassa skogarna till de nya klimatförhållandena.
 • Skogsbrukets konkurrenskraft: Det är viktigt att på ett bättre sätt informera konsumenterna i Europa om fördelarna med att använda trä från hållbart skötta skogar. Det är också lämpligt att skapa gynnsamma villkor som gör att de skogsbaserade industrierna kan förbättra sin konkurrenskraft och öka användningen av trä.
 • Forskning: Gemenskapens ramprogram för forskning och programmet för europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (Cost) stödjer och stärker skogsbrukets konkurrenskraft. Det är viktigt med en djupgående och långsiktig diskussion där man fastställer vad skogsforskningen ska omfatta och dess prioriteringar.

I detta sammanhang tar EU och dess medlemsländer hänsyn till åtagandena från FN:s konferens om miljö och utveckling som ägde rum 1992 (UNCED) * och dess uppföljningskonferenser, samt ministerkonferenserna om skydd av skogarna i Europa *.

EU:s handlingsplan för ett hållbart skogsbruk

För att utarbeta en effektiv strategi för hållbart skogsbruk anser kommissionen att följande krävs:

 • Förena ett skogsbruk som ger miljömässig och social nytta med det faktum att de europeiska skogsägarnas intäkter i stor utsträckning kommer från försäljning av skog. På en öppen och globaliserad marknad blir det allt svårare att samtidigt uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga mål.
 • Förbättra harmoniseringen mellan EU-politiken på de områden som påverkar skogarna och skogsbruket och förbättra samordningen mellan kommissionen och medlemsländerna. Dessa åtgärder kommer att vidtas då strategin genomförs.
 • Se över och konsolidera bestämmelserna om samråd på skogsområdet för att garantera insyn i beslutsprocessen och den strukturerade dialogen med alla berörda parter.
 • Erkänna skogens betydelse för en hållbar utveckling, bland annat när det gäller klimatförändringar och biologisk mångfald, och stödja internationella åtaganden.

Genom utarbetandet av en EU-handlingsplan för hållbart skogsbruk kan det skapas en lämplig ram för utvecklingen av en dynamisk struktur i fas med de aktuella politiska villkoren och de strategier som fastställdes i Lissabon och Göteborg. Planen skulle också utgöra en sammanhängande ram för genomförandet av åtgärder på skogsområdet och garantera samordningen mellan gemenskapens åtgärder och medlemsländernas skogsbruksstrategier. Åtgärderna på gemenskapsnivå bör omfatta många olika områden, från socioekonomiska frågor till miljöfrågor och användningen av trä som energikälla. Handlingsplanen bör även omfatta frågor om styrelseformer och övergripande verksamhet liksom frågor om samordning, kommunikation och samarbete.

Kommissionen har för avsikt att presentera denna handlingsplan 2006.

Centrala begrepp i rättsakten

 • Lissabonmålen: Vid Europeiska rådets möte i Lissabon (mars 2000) fastställde EU ett nytt strategiskt mål för det kommande decenniet: "Att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning." Strategin har utarbetats för att EU ska kunna återskapa villkoren för full sysselsättning och stärka sammanhållningen fram till 2010.
 • Göteborgsmålen: Vid Europeiska rådets möte i Göteborg (juni 2001) antogs en strategi för hållbar utveckling. Dessutom kompletterades Lissabonstrategin med en miljöpelare.
 • FN: s konferens om miljö och utveckling (UNCED): Vid UNCED i Rio de Janeiro (juni 1992) fastställde de deltagande länderna i Riodeklarationen om miljö och utveckling grundprinciperna för förvaltning, bevarande och ekologiskt hållbart utnyttjande av alla typer av skogar.
 • Ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa är en politisk plattform som skapades 1990 för diskussioner i europeiska skogsbruksfrågor. Ett fyrtiotal länder i EU och Europa är representerade på ministerkonferensen. Icke-europeiska länder och internationella organisationer deltar som observatörer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 3 november 1998 om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen [KOM(1998) 649 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I detta meddelande fastställer kommissionen en sammanhängande plan för EU:s skogsbruksstrategi vars övergripande mål är att skogarna ska utvecklas och förvaltas på ett hållbart sätt. Denna strategi kommer att preciseras och genomföras inom ramen för nationella eller regionala skogsbruksprogram.

Rådets slutsatser av den 30 maj 2005 om Europeiska unionens handlingsplan för skogarna [Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning].

Rådet anser att handlingsplanen på ett balanserat sätt bör behandla de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna av ett hållbart skogsbruk, även i internationella sammanhang. Rådet anser också att handlingsplanen bör omfatta gemenskapens och medlemsländernas åtgärder på skogsområdet, även de nationella skogsbruksprogrammen.

See also

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för generaldirektoraret för jordbruk och landsbygdsutveckling (Skogsbruksfrågor).

Senast ändrat den 29.11.2005

Top