Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Föranslutningsinstrumentet för jordbruket (Sapard)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Föranslutningsinstrumentet för jordbruket (Sapard)

Sapard är en ram för EU:s stöd till ett hållbart jordbruk och en hållbar utveckling av landsbygden i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsprocessen för perioden 2000-2006. Sapard syftar till att lösa problemen i samband med den långsiktiga anpassningen av jordbrukssektorn och landsbygdsområdena i dessa länder. Från Sapard lämnas ekonomiskt stöd vid införandet av EU:s regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken och närliggande politikområden.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd till föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning är en följd av kommissionens meddelande "Agenda 2000 (es de en fr)" och av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg, där man enades om att inrätta ett ekonomiskt stöd till kandidatländerna i Central- och Östeuropa genom de jordbrukspolitiska och strukturpolitiska föranslutningsinstrumenten för perioden 2000-2006. Sapard kommer tillsammans med övriga föranslutningsinstrument under denna period att ersättas av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) för perioden 2007-2013, som det enda anslutningsinstrumentet för kandidatländer och möjliga kandidatländer från västra Balkan.

Stödberättigade åtgärder

Stödet till jordbruket och landsbygdens utveckling inriktas på de behov som prioriteras på dessa områden och rör främst följande åtgärder:

Investeringar i jordbruksföretag.

 • Förbättring av bearbetningen och marknadsföringen av jordbruks- och fiskeriprodukter.
 • Förbättring av strukturerna för kvalitets-, veterinär- och växtskyddskontroll, för livsmedelskvalitet och konsumentskydd.
 • Produktionsmetoder inom jordbruket avsedda att skydda miljön och bevara landskapet.
 • Utveckling och diversifiering av den ekonomiska verksamheten.
 • Upprättande av avbytar- och förvaltningsverksamhet för jordbruksföretag.
 • Upprättande av producentgrupper.
 • Upprustning och utveckling av byar samt skydd och vård av landsbygdskulturen.
 • Markförbättring och sammanläggning av skiften.
 • Upprättande och uppdatering av fastighetsregister.
 • Förbättring av yrkesutbildning.
 • Utveckling och förbättring av landsbygdens infrastruktur.
 • Förvaltning av jordbrukets vattenresurser.
 • Skogsbruk (inbegripet beskogning), investeringar i skogsbruksföretag ägda av privata skogsägare samt bearbetning och marknadsföring av skogsbruksprodukter.
 • Tekniskt bistånd för de åtgärder som omfattas av denna förordning (inbegripet undersökningar för att bistå förberedelse och övervakning av programmet samt informations- och reklamkampanjer).
 • Utarbetande och verkställande av lokala och territoriella strategier för landsbygdsutveckling för landsbygdsamhällena i Bulgarien och Rumänien.

Komplementaritet

Europeiska unionens insatser bör komplettera motsvarande nationella insatser eller bidra till dessa. Kommissionen ser till att gemenskapens åtgärder ger ett mervärde till nationella initiativ och att målsättningarna i förordningen omsätts i praktiken.

Fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna, kandidatländerna och länderna på västra Balkan kan delta i anbudsinfordringar och kontraktstilldelning.

Programplanering

Varje åtgärd för landsbygdens utveckling omfattas av en plan som upprättas på lämplig geografisk nivå. De behöriga myndigheterna i kandidatländerna utarbetar dessa planer. De omfattar en period på högst sju år från och med den 1 januari 2000 och innehåller följande information:

 • En kvantifierad beskrivning av den aktuella situationen med uppgift om olikheter, brister och utvecklingspotential, de viktigaste resultaten av tidigare liknande åtgärder, utnyttjade ekonomiska medel samt tillgängliga utvärderingsresultat.
 • En beskrivning av den föreslagna strategin, dess mål, utvalda prioriteringar och geografiska räckvidd.
 • En förhandsbedömning med uppgift om förväntade ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter (inbegripet effekter på sysselsättningen). En vägledande övergripande ekonomisk översikt över de nationella medel, EU-medel och, eventuellt, privata medel som anslagits för varje prioritering som tagits med.
 • En vägledande ekonomisk profil för varje år som omfattas av programplaneringsperioden för var och en av finansieringskällorna.
 • Vid behov information om undersökningar, utbildning eller tekniskt bistånd som fordras för att förbereda, genomföra eller anpassa de aktuella åtgärderna.
 • De behöriga myndigheter och organ som utsetts att genomföra programmen.
 • En definition av de "slutliga stödmottagarna", dvs. de organisationer, offentliga eller privata företag som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • En redogörelse för vilka åtgärder som planeras för att genomföra planerna, särskilt stödordningar.
 • Bestämmelser för att se till att programmet genomförs på ett korrekt sätt, vilka omfattar övervakning, utvärdering, fastställande av kvantifierade indikatorer för utvärdering samt bestämmelser rörande kontroll och påföljder.
 • Resultat från de samråd som ägt rum och de åtgärder som vidtagits för att förmå behöriga myndigheter och organ samt lämpliga arbetsmarknadsparter och miljöorganisationer att medverka.

I planerna bör sådana åtgärder prioriteras som ökar effektiviteten på marknaden och förbättrar kvalitets- och hälsonormerna samt sådana åtgärder som syftar till att bibehålla sysselsättningsnivån och skapa nya arbetstillfällen i landsbygdsområden. Åtgärderna måste överensstämma med miljöskyddsbestämmelserna.

Planerna ska i princip lämnas in senast sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft. Inom sex månader och på grundval av varje kandidatlands plan ska kommissionen godkänna ett program för jordbruks- och landsbygdsutveckling enligt förfarandet i förordningen om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (artikel 50). Kommissionen bedömer den föreslagna planen för att fastställa om den är förenlig med denna förordning.

Översyn av programmet

Programmet får ses över och ändras

 • till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen, ny information och resultaten av genomförandet av de berörda åtgärderna,
 • med hänsyn till sådana åtgärder som vidtagits inom ramen för partnerskapet för anslutning och det nationella programmet för antagandet av EU:s regelverk,
 • till följd av en omfördelning av medlen efter det att ett kandidatland anslutits till Europeiska unionen (artikel 15 i denna förordning).

Förhandsbedömning, övervakning och utvärdering

Det stöd som beviljas enligt denna förordning bedöms på förhand, fortlöpande och i efterhand. Uppföljningen utförs utifrån särskilda fysiska, miljömässiga och ekonomiska indikatorer som fastställts på förhand och utifrån en årlig lägesrapport som varje kandidatland ska lämna in till kommissionen.

Förenlighet

De åtgärder som finansieras genom denna förordning överensstämmer med varje lands åtaganden i partnerskapet för anslutning och är förenliga med principerna i det nationella programmet för antagande av EU:s regelverk. De överensstämmer även med bestämmelserna i varje lands Europaavtal.

De ska dessutom överensstämma med målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt målen för organisationen av marknaderna, och med målen för EU:s strukturåtgärder. De får inte leda till störningar på marknaden.

Finansiella bestämmelser

EU-stödet enligt denna förordning beviljas under perioden 2000-2006. De årliga anslagen beviljas inom ramen för budgetplanen. Det ekonomiska bidraget kan beviljas i form av förskott, samfinansiering och finansiering.

Inom tre månader efter det att denna förordning har antagits ska kommissionen underrätta varje kandidatland om sitt beslut om den vägledande ekonomiska fördelningen av anslagen under sjuårsperioden.

Den ekonomiska fördelningen sker utifrån följande kriterier:

 • Jordbruksbefolkning.
 • Jordbruksareal.
 • Bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsparitet.
 • Speciella territoriella förhållanden.

Upp till 2 % av den årliga fördelningen av medel får avsättas för finansiering av sådana åtgärder som vidtagits på initiativ av kommissionen för förundersökningar, utbytesbesök, utvärderingar och kontroller.

Stödnivå

EU-bidraget till finansieringen får uppgå till högst 75 % av de totala stödberättigande offentliga utgifterna. I vissa fall får det uppgå till 100 % av den totala stödberättigande kostnaden. För investeringar som ger avkastning får det offentliga stödet uppgå till högst 50 % av den totala stödberättigande kostnaden.

Dessutom bidrar förordning (EG) nr 696/2003 till att öka de EU-bidrag som kan ges till projekt i samband med exceptionella naturkatastrofer. EU:s bidrag kan uppgå till 85 % av de totala stödberättigande offentliga utgifterna och, för investeringar som ger avkastning, till 75 %.

Finansiell kontroll

Det ekonomiska stödet ska överensstämma med principerna i förordning (EG) nr 1258/1999.

Kommissionen verkställer betalningar enligt denna förordning i enlighet med budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget på grundval av den finansieringsöverenskommelse som görs mellan kommissionen och varje kandidatland.

Kommissionen och revisionsrätten får genomföra tekniska och finansiella kontroller på platsen utan att det påverkar de kontroller som mottagarländerna genomför.

Nedsättning, avbrott och indragning av stöd

Om genomförandet av en åtgärd i ett kandidatland inte förefaller berättiga till de medel som beviljats, ska kommissionen granska ärendet och uppmana landet i fråga eller de berörda myndigheterna att framföra sina synpunkter inom en bestämd tidsfrist. Efter granskningen får kommissionen sätta ned eller avbryta stödet till den aktuella åtgärden.

Tillämpningsföreskrifter

Kommissionen ska anta tillämpningsföreskrifter för denna förordning i enlighet med förfarandet i artikel 50.2 i förordning (EG) nr 1260/1999.

Kommissionen ska anta finansiella tillämpningsföreskrifter i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EG) nr 1258/1999.

Rapporter

Kommissionen ska lägga fram en årlig rapport om det stöd som beviljats enligt denna förordning för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Offentlighet

De program som upprättas enligt denna förordning ska offentliggöras på lämpligt sätt i kandidatländerna. Syftet med offentliggörandet är bl.a. att informera allmänheten om EU:s roll i samband med de stöd som delas ut.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1268/99

29.6.1999 - 31.12.2006

-

EGT L 161, 26.6.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2500/2001

30.12.2001

-

EUT L 342, 27.12.2001

Förordning (EG) nr 696/2003

20.4.2003

-

EUT L 99, 17.4.2003

Förordning (EG) nr 769/2004

30.4.2004

-

EUT L 123, 27.4.2004

Förordning (EG) nr 2008/2004

28.11.2004

-

EUT L 349, 25.11.2004

Förordning (EG) nr 2257/2004

02.01.2005

-

EUT L 389, 30.12.2004

Förordning (EG) nr 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344, 27.12.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 447/2004 av den 10 mars 2004 om bestämmelser för att underlätta övergången från stöd enligt förordning (EG) nr 1268/1999 till stöd enligt förordningarna (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1260/1999 för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien [Europeiska unionens officiella tidning L 72, 11.3.2004].

BEVILJANDE AV STÖD

Kommissionens beslut 1999/595/EG av den 20 juli 1999 om vägledande fördelning av det årliga gemenskapsstödet till jordbruk och landsbygdens utveckling inför en anslutning [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 226, 27.8.1999].

Fördelningen gäller för perioden 2000-2006 och återfinns i bilagan till beslutet.

Kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden [Europeiska unionens officiella tidning L 331, 23.12.1999].

I denna förordning preciseras villkoren för beviljande av stöd till jordbruksinvesteringar, förbättring av bearbetning och marknadsföring av jordbruks- och fiskeriprodukter, miljöåtgärder inom jordbruket, utbildning, producentgrupper samt skogsbruk. Dessutom innehåller förordningen klargöranden beträffande stödberättigande utgifter, förvaltningsmyndigheter, indikatorer för övervakningen, års- och slutrapporter samt utvärdering.

Denna förordning har ändrats genom följande rättsakter:

Förordning (EG) nr 2356/2000 [Europeiska unionens officiella tidning L 272, 25.10.2000].

Genom denna förordning ändras de bestämmelser i förordning EG nr 2759/1999 som rör stöd till förbättring av bearbetning och marknadsföring av jordbruks- och fiskeriprodukter samt om stödberättigande utgifter.

Förordning (EG) nr 2251/2001 [Europeiska unionens officiella tidning L 304, 21.11.2001].Förordning (EG) nr 2251/2002 [Europeiska unionens officiella tidning L 343, 18.12.2002].

Förordning (EG) nr 775/2003 [Europeiska unionens officiella tidning L 112, 06.05.2003].

Förordning (EG) nr 2278/2004 [Europeiska unionens officiella tidning L 396, 31.12.2004].

DECENTRALISERAD FÖRVALTNING

Kommissionens förordning (EG) nr 2222/2000 av den 7 juni 2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 253, 7.10.2000].

I denna förordning fastställs villkoren för en överföring av förvaltningen av stödet till de organ som upprättats i de tio kandidatländerna.

Den har ändrats genom följande rättsakter:

Förordning (EG) nr 2252/2001 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 304, 21.11.2001].Förordning (EG) nr 188/2003 [Europeiska unionens officiella tidning L 27, 1.2.2003].

Förordning (EG) nr 1052/2006 [Europeiska unionens officiella tidning L 189, 12.07.2006].

ÅRSRAPPORTER OCH SÄRSKILDA RAPPORTER

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Sapard årsrapport - år 2000 [KOM(2001) 341 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2000 [KOM(2002) 781 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Sapard årsrapport - år 2001 [KOM(2002) 434 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionens rapport - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2001 [KOM(2003) 329 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rapport - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2002 [KOM(2003) 844 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Sapard Årsrapport - År 2002 [KOM(2003) 582 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsrapport för 2002 om Phareprogrammet och om stödinstrumenten för Cypern, Malta och Turkiet inför anslutningen [KOM(2003) 497 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rapport till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Årsrapport för Sapard - År 2003 [KOM(2004) 851 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsrapport för 2003 om Phareprogrammet och om stödinstrumenten för Cypern, Malta och Turkiet inför anslutningen [KOM(2005) 64 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från Kommissionen - 2004 Års rapport om Phareprogrammet och föranslutnings- och övergångsinstrumenten [KOM(2005) 701 slutlig - Ej offentliggjor i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Sapard Årsrapport - År 2004 [KOM(2005) 537 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rapport - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2004 [KOM(2006) 137 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Sapard årsrapport - år 2005 [KOM(2006) 780 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rapport - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2005 [KOM(2006) 746 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från Kommissionen - 2005 Års rapport om Phareprogrammet och föranslutnings- och övergångsinstrumenten [KOM(2007) 3 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 05.02.2007

Top