Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA)

Genom det strukturella föranslutningsinstrumentet ger Europeiska unionen ekonomiskt stöd till kandidatländerna i Central- och Östeuropa på området för ekonomisk och social sammanhållning, särskilt med avseende på miljö och transport under perioden 2000-2006, i syfte att bidra till dessa länders förberedelser inför anslutningen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I kommissionens meddelande "Agenda 2000 (es de en fr)" begär kommissionen att strategin inför anslutningen för samtliga kandidatländer i Central- och Östeuropa ska förstärkas för perioden 2000-2006. Detta innebär att ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument, nedan kallat "ISPA" inrättas som komplement till Phare -programmet och stödet till jordbrukets utveckling.(under perioden 2007-2013 ersätts det med instrument för stöd inför anslutning)

Stödberättigade åtgärder

Kommissionen utbetalar genom ISPA endast stöd till projekt på områdena för miljö och transport.

Miljö

På miljöområdet beviljar gemenskapen ekonomiskt stöd till miljöprojekt som gör det möjligt för mottagarländerna att uppfylla kraven i miljölagstiftningen (es de en fr) och uppnå målen i partnerskapen för anslutning.

Transport

På detta område bidrar ISPA genom ett stöd till mottagarländerna för projekt avseende transportinfrastruktur. Projekten ska främja hållbara transportsätt. Det rör sig särskilt om projekt som

  • är av gemensamt intresse enligt kriterierna i rådets beslut nr 1692/96 /EG (om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet),
  • gör det möjligt för mottagarländerna att uppnå målen i partnerskapen för anslutning. Detta omfattar samtrafik och driftskompatibilitet för de nationella näten både sinsemellan och med de transeuropeiska näten samt tillträde till dessa nät.

Den totala kostnaden för varje åtgärd får i regel inte understiga 5 miljoner euro.

Det måste råda balans mellan miljöprojekt och åtgärder avseende transportinfrastruktur. Stöd kan även beviljas till

  • förstudier i samband med stödberättigande åtgärder,
  • tekniska stödåtgärder, inklusive informations- och offentlighetsåtgärder.

Urvalet och godkännandet av projekten sker med utgångspunkt i de nationella transport- och miljöprogrammen. Dessa program anges i varje lands nationella program för antagande av EG:s regelverk, som är en av de viktigaste beståndsdelarna i partnerskapet för anslutning.

Ekonomiska bestämmelser

Kommissionen gör en vägledande fördelning mellan mottagarländerna av tillgängliga ISPA-medel utifrån kriterierna befolkning, BNP per capita i köpkraftsparitet samt yta.

Stödformer och stödnivåer

Gemenskapsstödet genom ISPA får uppgå till 75 % av offentliga eller likställda utgifter. Kommissionen får besluta om en ökning av denna andel till högst 85 %, särskilt om man anser att en högre andel än 75 % krävs för att genomföra sådana projekt som är avgörande för att nå de allmänna målen för ISPA. Finansieringen av förstudier och tekniska stödåtgärder får i undantagsfall uppgå till 100 % av den totala kostnaden.

Förenlighet med EU:s politik på andra områden

De åtgärder som finansieras genom ISPA ska vara förenliga med bestämmelserna i Europaavtalen och med gällande EU-bestämmelser om statligt stöd.

Kommissionen ansvarar för samordning och konsekvens mellan å ena sidan dessa åtgärder och å andra sidan de åtgärder som finansieras genom andra bidrag från EU:s budget. Det kan t.ex. röra sig om bidrag från EU-initiativ för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete eller från Europeiska investeringsbanken (EIB).

Bedömning och godkännande av åtgärder

Kommissionen beslutar om vilka åtgärder som ska finansieras genom ISPA efter att ha tagit emot ansökningar om stöd från mottagarländerna. I beslutet om att godkänna åtgärder fastställer kommissionen det ekonomiska stödets storlek och anger en finansieringsplan. Finansieringsplanen rymmer alla nödvändiga bestämmelser och villkor för genomförandet av åtgärderna.

Förvaltning och kontroll

Kandidatländerna ansvarar för genomförandet av projekten, och kommissionen övervakar genomförandet. Vid tillämpningen av förordningen ska kommissionen se till att principerna om en sund ekonomisk förvaltning respekteras.

Övervakning och utvärdering

Övervakningen och utvärderingen inom ramen för ISPA ska genomföras av mottagarländerna och kommissionen tillsammans. Övervakningen sker utifrån kvantifierade fysiska och ekonomiska indikatorer, som anpassas efter varje projekts mål och särskilda egenskaper.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1267/1999 [antagande: samråd 1998/0091/CNS]

29.6.1999 - 31.12.199

-

EGT L 161, 26.6.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2382/2001

7.12.2001

-

EGT L 323, 7.12.2001

Förordning (EG) nr 2500/2001

30.12.2001

-

EGT L 342, 27.12.2001

Förordning (EG) nr 769/2004

30.4.2004

-

EUT L 123, 27.4.2004

Förordning (EG) nr 2257/2004

2.1.2005

-

EUT L 389, 31.12.2004

Förordning (EG) nr 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344, 27.12.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Kommissionen - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (PHARE - ISPA - SAPARD) under 2005 [KOM(2006) 746 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - 2005 års rapport om phareprogrammet och föranslutnings- och övergångsinstrumenten [KOM(2007) 3 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - 2005 års rapport om phareprogrammet och föranslutnings- och övergångsinstrumenten [KOM(2006) 674 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från Kommissionen om stödet inför anslutningen (Phare - Ispa - Sapard) under 2004 [KOM/2006/0137 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - 2004 års rapport om phareprogrammet och föranslutnings- och övergångsinstrumenten [KOM(2005) 701 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2004 [KOM(2005) 612 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2003 [KOM(2004) 735 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 10 av den 14 januari 2005].

Rådets beslut 2004/749/EG av den 21 oktober 2004 om allmänna riktlinjer för omfördelningen av medel enligt förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument [Europeiska unionens officiella tidning L 332 av den 6 november 2004]. I detta beslut fastställs omfördelningen av ISPA:s medel mellan Bulgarien och Rumänien under perioden 2004-2006.

Rapport från kommissionen - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2002 [KOM(2003) 844 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 98 av den 23 april 2004].

Rapport från kommissionen - Årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2002 [KOM(2003) 655 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 96 av den 21 april 2004]. Kommissionens rapport - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2001 [KOM(2003) 329 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 76 av den 25.3.2004].

Rapport från kommissionen - Allmän rapport om stödet inför anslutningen (Phare - ISPA - Sapard) år 2000 [KOM(2002) 781 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2001 - [KOM(2002) 596 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2000 - [KOM(2001) 616 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Senast ändrat den 05.02.2007

Top