Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sammanhållningsfonden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sammanhållningsfonden

Genom denna förordning inrättas Sammanhållningsfonden som medfinansierar åtgärder av gemensamt intresse på områdena miljö och transportinfrastruktur. Syftet är att främja ekonomisk och social sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsländerna.

RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond [Se ändringsrättsakt(er)].

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga II: Förteckning enligt i artikel 20 i anslutningsakten - 15. Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument [Europeiska unionens officiella tidning L 236 av den 23 september 2003].

SAMMANFATTNING

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Stödberättigade åtgärder

Sammanhållningsfonden syftar till att stärka gemenskapens ekonomiska och sociala sammanhållning genom balanserad finansiering av projekt, tekniskt och finansiellt fristående projektstadier och grupper av projekt som utgör en sammanhängande helhet, på områdena miljö och transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.

Sammanhållningsfonden lämnar även bidrag till preliminära undersökningar knutna till sådana projekt och till genomförande av dessa, samt till tekniskt stöd som jämförande studier, effektstudier och övervakning, och, sedan förordning (EG) nr 1264/1999 trätt i kraft, till information och publicitet.

Alla finansierade projekt måste vara förenliga med bestämmelserna i fördragen, med rättsakter som antagits med stöd av dessa och med gemenskapens politik, särskilt rörande miljöskydd, transport, transeuropeiska nät, konkurrens och offentlig upphandling.

Stödberättigade medlemsländer

Endast de medlemsländer som har en bruttonationalprodukt (BNP) per invånare som är lägre än 90 % av genomsnittet i gemenskapen och som har ett program som leder till uppfyllandet av de villkor om ekonomisk konvergens som föreskrivs i artikel 104 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är stödberättigade. För närvarande är Grekland, Spanien, Irland och Portugal berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden. Efter utvidgningen är de tio nya medlemsländerna i EU också stödberättigade.

Berättigandets upphörande

Om medlemsländer som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden överskrider BNP-tröskeln kan de inte längre få stöd till nya projekt eller nya projektstadier. Därför föreskrivs i förordning (EG) nr 1264/1999 en utvärdering efter halva tiden före slutet av år 2003 på grundval av bruttonationalprodukten (BNP) per invånare. Om denna visar att en eller flera länder inte längre är stödberättigade ska Sammanhållningsfondens ekonomiska stöd upphöra. Efter utvärderingen 2003 konstaterades att Irland inte längre var berättigat till stöd från Sammanhållningsfonden från och med den 1 januari 2004.

Villkorsprincipen

Genom att villkorsförfarandet ändrats kan kommissionen varsko rådet om ett medlemsland inte längre uppfyller sina förpliktelser enligt stabilitets- och konvergensprogrammen när det gäller kriteriet för underskott i den offentliga sektorns finanser, utan att upphöra med finansieringen tills underskottet åter nått 3 %.

I undantagsfall får rådet besluta att vänta med att avbryta finansieringen i fråga om projekt som direkt påverkar fler än ett medlemsland.

DISPONIBLA MEDEL

I förordning (EG) nr 1264/1999 fastställs de medel som totalt finns tillgängliga för åtaganden till 18 miljarder euro, i 1999 års priser, för åren 2000-2006. Enligt akten om villkoren för de tio nya medlemsländernas anslutning uppgår åtagandebemyndigandena till sammanlagt 7,59 miljarder euro, i 1999 års priser, för dessa länder mellan den 1 maj 2004 och den 31 december 2006.

Den vägledande fördelningen av fondens totala resurser mellan medlemsländerna beror på flera kriterier, t.ex. statens folkmängd och yta, BNI per invånare och socioekonomiska faktorer som infrastrukturens omfattning. De totala årliga utbetalningarna från Sammanhållningsfonden till dessa länder tillsammans med stödet från strukturfonderna får dock inte överstiga 4 % av deras BNP.

FINANSIERING AV PROJEKT

Godkännande av projekt

Medlemsländerna ska ställa sina ansökningar om projektstöd till Europeiska kommissionen. Ansökningarna ska innehålla de uppgifter som föreskrivs i förordningen (vilka organ som ansvarar för genomförandet, beskrivning, kostnader - totalkostnaden får inte understiga 10 miljoner euro - belägenhet och tidsplan för investeringarna, bedömning av konsekvenserna för sysselsättning och miljö samt uppgifter om offentlig upphandling).

Ansökningarna måste också uppfylla vissa kriterier som syftar till att säkerställa projektens kvalitet (t.ex. att skapa ekonomiska och sociala fördelar på medellång sikt som står i proportion till de använda resurserna, att stämma överens med medlemsländernas prioriteringar, att ge ett betydande och balanserat bidrag till gemenskapens miljöpolitik - med beaktande av principen att förorenaren ska betala - och de transeuropeiska näten, samt att ligga i linje med gemenskapens övriga strukturåtgärder).

Stödsatser

Stödet från Sammanhållningsfonden kan som mest uppgå till 80-85 % av offentliga eller motsvarande utgifter för projekten. Enligt förordningen kan dock denna stödsats minskas från och med den 1 januari 2000 med hänsyn till eventuella intäkter som projektet genererar samt tillämpningen av principen att förorenaren ska betala.

I fråga om projekt som genererar intäkter, dvs. infrastrukturer vars utnyttjande är belagt med direkta avgifter som användarna betalar och produktiva miljöinvesteringar, tar kommissionen hänsyn till genererade intäkter när den beräknar stödet från Sammanhållningsfonden.

I undantagsfall kan förstudier och tekniskt stöd finansieras till 100 % av de totala utgifterna. Dessa får dock inte överstiga 0,5 % av det totala anslaget från fonden.

Kumulering av stöd

Ett projekt kan inte samtidigt få stöd från Sammanhållningsfonden och någon annan strukturfond. Stöd från Sammanhållningsfonden, strukturfonderna och annat gemenskapsstöd får inte överstiga 90 % av de totala utgifterna för projektet.

Finansiella bestämmelser

Åtagandena verkställs antingen genom att 80 % betalas ut då stödet beviljas och de resterande 20 % senare, ett s.k. engångsåtagande, eller genom årliga utbetalningar för projekt där fondens bidrag överstiger 50 miljoner euro. Kommissionen kan i vissa fall betala ut hela det beviljade stödbeloppet under samma år.

För att få ersättning för utgifterna måste medlemslandet ha betalat dessa efter det att kommissionen fått ansökan om ersättning. En förskottsbetalning på 20 % (förhandsfinansieringen) görs efter det att större offentliga upphandlingskontrakt har undertecknats. Dessutom måste delbetalningarna vara nära knutna till projektets genomförande.

Finansiell kontroll

Enligt förordning (EG) nr 1264/1999 vilar den finansiella kontrollen av projekten i första hand på medlemsländerna. För att säkerställa att fonden utnyttjas enligt principen om god förvaltning ska medlemsländerna verifiera att finansierade åtgärder genomförts korrekt och förhindra och spåra oriktigheter samt se till att medel som försvunnit i sådana fall återbetalas.

Kommissionen ska å sin sida försäkra sig om att medlemsländernas förvaltnings- och kontrollsystem fungerar bra. Den kan utföra kontroller på plats av de system och projekt som finansieras genom fonden enligt reglerna för samarbete i bilaga II till förordningen. Den kan också kräva att medlemsländerna verifierar att verksamheten bedrivs korrekt.

Förhandsbedömning, övervakning och utvärdering

Innan ett projekt godkänns och under och efter dess genomförande ska kommissionen och medlemsländerna bedöma om det är i enlighet med förordningen, eventuellt anpassa det eller utvärdera resultatet av projektet mot de ursprungliga målen.

GENOMFÖRANDE AV FÖRORDNING (EG) NR 1164/94

I rådets förordning (EG) nr 1265/1999, som antagits med stöd av förordning (EG) nr 1164/94, görs vissa ändringar i tillämpningsbestämmelserna till den sistnämnda för att förbättra utnyttjandet av Sammanhållningsfonden. Ändringarna avser särskilt följande punkter:

 • Begreppen "projekt", "projektstadier" och "grupper av projekt" förtydligas.
 • Förhandsbedömningen av projekt stärks genom att förordningen kräver att medlemsländerna gör fullständigare studier av alternativ till och miljökonsekvenser av dessa.
 • Den finansiella förvaltningen: för att förenkla systemet för åtaganden införs genom förordningen skyldighet att göra åtaganden vid varje budgetårs början. Dessutom ska betalningarna göras genom ett enda förskott inledningsvis som kan uppgå till 20 % av fondens bidrag, senare utbetalningar som uteslutande avser ersättning för verifierade och faktiskt utbetalade kostnader samt en slutbetalning på vanligtvis 20 % när projektet genomförts.
 • Finansiella korrigeringar: förordningen klargör hur finansiella korrigeringar görs och föreskriver olika sanktionsåtgärder för projekt som inte genomförs, såsom annullering av beviljade bidrag.
 • Euro ska användas i alla Sammanhållningsfondens verksamheter.

Information och publicitet

Kommissionen är skyldig att lägga fram en årlig rapport om fondens verksamhet som Europaparlamentet ska yttra sig om. Dessutom ska den se till att medlemsländerna på godtagbart sätt offentliggör de finansierade åtgärderna och de möjligheter dessa erbjuder.

Översyn av förordning (EG) nr 1164/94

Rådet ska på förslag från kommissionen och i enlighet med samtyckesförfarandet se över förordningen senast den 31 december 2006.

See also

Kompletterande upplysningar om reformen av strukturpolitiken finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för regionalpolitik.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1164/94

26.5.1994

-

EGT L 130, 25.5.1994

Ändringsrättsakt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1264/1999

1.1.2000

-

EGT L 161, 26.6.1999

Förordning (EG) nr 1265/1999

1.1.2000

-

EGT L 161, 26.6.1999

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets förordning av den 14 juli 2004 om inrättandet av en sammanhållningsfond [KOM(2004) 166].

I detta dokument föreslås att förordningen upphävs.

Förslag till rådets förordning av den 14 juli 2004 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden [KOM(2004) 492 slutlig].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 6 september 2004 - "Medlemsstaternas respektive kommissionens ansvar när det gäller den delade förvaltningen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden - Den nuvarande situationen och framtidsutsikterna för den nya programperioden efter 2006" [KOM(2004) 580 slutlig].

Meddelande från kommissionen av den 1 juli 1999 "Strukturfonderna och samordningen med sammanhållningsfonden: Riktlinjer för programmen för perioden 2000-2006" [KOM(1999) 344 slutlig - Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 267 av den 22 september 1999].

I detta meddelande fastställs riktlinjer som ska hjälpa medlemsländerna och regionerna att utforma sina utvecklingsplaner. I detta syfte fastställs gemenskapsprioriteringar som ska avspeglas i programstrategierna för målen 1, 2 och 3. I de regionala strategierna för utveckling måste utnyttjandet av strukturfonderna och eventuellt Sammanhållningsfonden inriktas mot tre prioriteringar:

 • Att stärka regionala ekonomiers konkurrenskraft i syfte att skapa varaktiga arbetstillfällen.
 • Att öka sysselsättning och social sammanhållning främst genom en förbättring av de mänskliga resurserna..
 • Stads- och landsbygdsutveckling inom ramen för ett gemenskapsterritorium där balans råder mellan tätorter och landsbygd.

ÅRSREDOVISNINGAR

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 1998 [KOM(1999) 483 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 1999 [KOM(2000) 822 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2000 [KOM(2001) 602 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2001 [KOM (2002) 557 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2002 [KOM(2003) 697 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2003 [KOM(2004) 766 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rapport från kommissionen - Årsredovisning för sammanhållningsfonden 2004 [KOM(2005) 544 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

BESLUT ATT BEVILJA FINANSIERING

Offentliggörande av huvudpunkterna i beslut om att bevilja ekonomiskt stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond, ändrad genom förordningarna (EG) nr 1264/1999 och (EG) nr 1265/1999:

[Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 361 av den 17 december 2001],[Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 126 av den 28 maj 2002].

Förteckning över projekt på över 50 miljoner euro, enligt gemenskapens miljölagstiftning - 1999 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 303 av den 24oktober 2000].

ÅTERVINNING AV FELAKTIGT UTBETALDA BELOPP

Kommissionens förordning (EG) nr 1831/94 av den 26 juli 1994 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansiering från sammanhållningsfonden och om organisationen av ett informationssystem på detta område [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 191 av den 27 juli 1994].

Denna förordning, som antagits med stöd av förordning (EG) nr 1164/94, förtydligar medlemsländernas och Europeiska kommissionens ansvar för Sammanhållningsfondens finansiella kontroll i vissa avseenden.

Den ålägger medlemsländerna att underrätta kommissionen om

 • författningar och nationella organ som är behöriga att utöva finansiell kontroll,
 • oriktigheter som varit föremål för en första administrativ eller rättslig undersökning, vilket ska rapporteras regelbundet,
 • framsteg när det gäller förfaranden som inletts för att återvinna felaktigt utbetalade belopp.

Kommissionen å sin sida är skyldig att underrätta medlemsländerna genom Rådgivande kommittén för samordning av bedrägeribekämpningen, och kan dessutom åta sig att ersätta medlemsländernas rättegångskostnader. Allt informationsutbyte är sekretessbelagt.

FÖRVALTNING, KONTROLL OCH FINANSIELLA KORRIGERINGAR

Kommissionens förordning (EG) nr 1386/2002 av den 29 juli 2002 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen och förfarandet för finansiella korrigeringar rörande stöd från sammanhållningsfonden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 201 av den 31 juli 2002].

I denna förordning fastställs de principer som medlemsländernas förvaltnings- och kontrollsystem ska uppfylla. Likaså fastställs de principer och förfaranden kommissionen ska tillämpa vid annullering av hela eller en del av det beviljade bidraget efter en oriktighet. Förordningen är tillämplig på projekt som godkänts första gången efter den 1 januari 2000.

INFORMATION OCH PUBLICITET

Kommissionens förordning (EG) nr 621/2004 av den 1 april 2004 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1164/94 när det gäller informations- och offentlighetsåtgärder rörande Sammanhållningsfondens verksamhet [Europeiska unionens officiella tidning L 98 av den 2 april 2004].

Det är nödvändigt att samordna strukturfondernas och Sammanhållningsfondens åtgärder när det gäller information och publicitet. Dessa åtgärder och verktyg omfattar upplysning om Europeiska unionens och EU-flaggans roll. I de obligatoriska åtgärderna ingår att sätta upp skyltar som visar hur stort bidraget från Sammanhållningsfonden är, och därefter sätta upp minnestavlor samt att, i de fall där de samlade utgifterna överstiger 50 miljoner euro, organisera ett pressmöte. För att uppnå målet att göra ett projekt mer känt kan även andra insatser göras, såsom att sätta upp affischer, utarbeta publikationer och videofilmer och skapa webbplatser.

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 24 mars 2004 om resultatet av utvärderingen efter halva tiden av rätten till stöd i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionens förordning (EG) nr 16/2003 av den 6 januari 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1164/94 beträffande stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av Sammanhållningsfonden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 2 av den 7 januari 2003].

För att garantera en likformig behandling av medfinansierade projekt fastställs i denna förordning stödperioden och vilka utgiftskategorier som berättigar till stöd med iakttagande av gemenskapens regler för offentlig upphandling och konkurrens. Följande utgiftskategorier är stödberättigade: planering och utformning, inköp av mark, väg- och vattenbyggnad, byggnadsarbeten, utrustning och inredning, åtgärder i samband med projektadministration samt utgifter för informations- och publicitetsåtgärder.

Senast ändrat den 09.01.2006

Top