Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
FFU: Fonden för fiskets utveckling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

FFU: Fonden för fiskets utveckling

I förordningen om Fonden för fiskets utveckling (FFU) anges de politiska prioriteringarna och ramen för insatserna till förmån för sektorn för fiske och vattenbruk för perioden 2000-2006. Fondens syfte är att bidra till att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken med hjälp av strukturåtgärder. På så sätt ska man stärka företagsstrukturernas konkurrenskraft och främja utvecklingen av livskraftiga företag.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling.

SAMMANFATTNING

Fondens syfte är att bidra till att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Den stöder strukturåtgärder inom sektorn för fiske, vattenbruk och bearbetning och försäljning av sektorns produkter. På så sätt stimuleras omstruktureringen av fiskenäringen genom att skapa förutsättningar för utveckling och modernisering.

Syfte

De strukturåtgärder som får stöd av FFU syftar till följande:

 • Bidra till att en hållbar balans uppnås mellan fiskeresurserna och utnyttjandet av dessa.
 • Stärka företagsstrukturernas konkurrenskraft och främja utvecklingen av ekonomiskt livskraftiga företag i sektorn.
 • Förbättra tillgången på marknaden och öka förädlingsvärdet hos produkter från fiske och vattenbruk.
 • Bidra till att ge ny livskraft åt områden som är beroende av fiske och vattenbruk.

Tillämpningsområde

Enligt förordningen ska FFU ge stöd till följande åtgärder för att uppfylla dessa syften:

 • Förnyelse av fiskeflottan och modernisering av fiskefartygen.
 • Anpassning av fisket.
 • Gemensamma företag.
 • Småskaligt kustfiske.
 • Socioekonomiska åtgärder.
 • Skydd av fiskeresurserna i kustområdena.
 • Vattenbruk.
 • Utrustning i fiskehamnar.
 • Beredning och försäljning av produkter från fisket och vattenbruket.
 • Åtgärder för att finna nya avsättningsmöjligheter.
 • Åtgärder som genomförs av branschmedlemmar.
 • Innovativa åtgärder: det handlar bland annat om insatser över nationsgränserna och upprättande av nätverk för aktörer inom sektorn och aktörer från områden som är beroende av fiske och vattenbruk.
 • Tekniskt stöd.

Programplanering

Genom förordningen bekräftas fondens dubbla roll, nämligen att vara instrument både för den strukturpolitik som bedrivs med stöd i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna och den gemensamma fiskeripolitik som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 3760/92.

De strukturåtgärder som finansieras inom ramen för FFU ska hänföras till olika fleråriga program, beroende på vilken region de gäller:

 • för de regioner som är stödberättigade enligt strukturfondernas mål 1 ingår åtgärderna i programplaneringen för detta mål,
 • för de regioner som inte är stödberättigande enligt mål 1 omfattas åtgärderna av ett samlat programdokument för varje medlemsland.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1263/1999

29.6.1999

-

EGT L 161, 26.6.1999

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 2370/2002 av den 20 december 2002 om införande av en nödåtgärd för gemenskapen för skrotning av fiskefartyg [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 358 av den 31 december 2002].

Kommissionens förordning (EG) nr 2722/2000 av den 13 december 2000 om fastställande av villkor för stöd från Fonden för fiskets utveckling (FFU) till att utrota sjukdomsrisker i vattenbruk [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 314 av den 14 december 2000].

Rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 83 av den 4 april 2000].

I denna förordning fastställs föreskrifter och villkor för strukturstöd inom fiskerisektorn. Här anges förfarandet för att anta och övervaka de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna för den period som inleddes den 1 januari 2002.

Kommissionens beslut 1999/500/EG av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000-2006 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 194 av den 27 juli 1999].

I beslutet fastställs de vägledande beloppen för åtagandebemyndiganden inom ramen för Fonden för fiskets utveckling för 11 medlemsländer (Grekland, Irland, Luxemburg och Portugal är undantagna). Det totala anslaget uppgår till 1,106 miljarder euro (i 1999 års priser) för perioden 2000-2006. Det totala anslaget inom ramen för FFU för perioden 2000-2006 uppgår till 4,119 miljarder euro (i 2005 års priser).

Rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 389 av den 31 december 1992].

Genom denna förordning inrättas ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk. Det bidrar till att skapa balans mellan bevarande och förvaltning av fiskeresurserna, å ena sidan, och fiskeverksamheten och ett varaktigt utnyttjande av dessa resurser, å andra sidan.

Senast ändrat den 15.10.2005

Top