Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nötkött

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nötkött

Den gemensamma marknadsordningen för nötkött innehåller bestämmelser om beviljandet av stöd till uppfödare och om handeln med tredjeländer.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Från och med den 1 juli 2008 omfattas produkter som ingår i förordningens tillämpningsområde av den gemensamma marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Tillämpningsområde

De produkter som berörs är nötkreatur, kött, slaktbiprodukter, köttmjöl och fetter.

Inre marknaden

EU får vidta åtgärder för att uppmuntra initiativ inom och mellan olika branscher i syfte att förbättra

  • specialiseringen inom boskapsuppfödningen,
  • organisationen av produktion, bearbetning och saluföring,
  • kvaliteten,
  • möjligheterna att ställa prognoser,
  • noteringen av marknadsprisutvecklingen.

Genom 2003 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken frikopplades stödet per djurenhet och ersattes med ett samlat inkomststöd per jordbruksföretag som grundar sig på tidigare bidragsrätter. I det nya regelverket avskaffades direktstöden enligt ovan nämnda förordning genom förordning 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd. Det fastställdes att de direktstöd som jordbrukarna fått under 2000, 2001 och 2002 utgör en av faktorerna för beräkning av stödet enligt den nya ordningen. Ett system med bidrag (särskilda bidrag, säsongsutjämningsbidrag, am- och dikobidrag och slaktbidrag) och extensifieringsstöd fortsätter att gälla på vissa villkor i form ytterligare betalningar till jordbrukarna.

Från och med den 1 juli 2002 får stöd för privat lagring beviljas förutsatt att det genomsnittliga marknadspris som noterats i gemenskapen ligger under 103 % av baspriset, fastställt till 2 224 euro per ton för slaktkroppar av handjur av nötkreatur. Rådet kan ändra detta pris.

Från och med samma datum inleds offentlig intervention om det genomsnittliga marknadspriset i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat under två på varande följande veckor understiger 1 560 euro per ton. I detta fall fastställs uppköpspriset och interventionskvantiteterna enligt upphandlingsförfaranden.

Handel med tredjeland

Vid import till gemenskapen av andra levande djur av nötkreatur än renrasiga avelsdjur, kött och konserver eller icke upphettade beredningar ska medlemsstaterna visa upp en importlicens. Vid export krävs ingen licens. För övriga produkter krävs ingen export- eller importlicens men sådana kan komma att föreskrivas.

Produkter inom sektorn för nötkött omfattas av tullsatserna i gemensamma tulltaxan. I vissa fall kan import av dessa produkter också omfattas av tilläggstullar som skyddar den gemensamma marknaden. De kvoter som omfattas av en viss tull  förvaltas med hjälp av flera olika metoder som fastställs i den aktuella förordningen.

För att möjliggöra export av produkter inom denna sektor kan ett exportbidrag införas som täcker skillnaden mellan gemenskapspriset och världsmarknadspriset. Bidragen fastställs med regelbunden intervall eller för begränsade kvantiteter genom anbudsinfordran med beaktande av marknadsutvecklingen. 9. Aktiv eller passiv förädling får förbjudas om detta krävs för att den gemensamma marknadsordningen ska kunna fungera eller vid risk för störningar på gemenskapsmarknaden.

Tulliknande avgifter samt tillämpning av någon form av kvantitativa importbegränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan är i normala fall förbjudet vid handel med tredjeland.

Om gemenskapsmarknaden på grund av import eller export påverkas eller hotas av allvarliga störningar får skyddsåtgärder vidtas.

Övriga bestämmelser

Medlemsstaterna ska kontrollera priserna på nötkreatur samt på nötkött i enlighet med de bestämmelser som kommissionen fastställer.

Undantagsåtgärder får vidtas för att stödja marknaden i samband med väsentliga prisökningar eller prisfall eller i samband med djursjukdomar. Ett sådant stöd får ges på villkor att den medlemsstat som begär det har vidtagit lämpliga veterinärmedicinska åtgärder. Gemenskapens bidrag till finansieringen av undantagsåtgärderna varierar beroende på vilken sjukdom som det rör sig om.

Kommissionen biträds av en förvaltningskommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Regionerna i gemenskapens yttersta randområden

Regionerna i Europeiska unionens yttersta randområden (Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion, Kanarieöarna, Madeira och Azorerna) omfattas av särskilda åtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1455/2001 när det gäller införande av särskilda tak i fråga om

  • antalet djur som berättigar till de särskilda bidragen,
  • upprätthållande av besättningar am- och dikor samt
  • slaktbidrag.

De anslutande länderna

För ytterligare information om de ändringar av den här gemensamma marknadsordningen som gjorts med anledning av de nya anslutande länderna, se anslutningsakten.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1254/1999

26.6.1999

1.1.2000

EGT L 160, 26.6.1999

Ändrad genom följande rättsakter

Ikraftträdande

Genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1455/2001

24.7.2001

-

EGT L 198, 21.7.2001

Förordning (EG) nr 1512/2001

26.7.2001

26.7.2001

EGT L 26.7.2001

Förordning (EG) nr 2345/2001

4.12.2001

-

EGT L 315, 1.12.2001

Akter rörande Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

1.5.2004

-

EUT L 236, 23.9.2003

Förordning (EG) nr 1782/2003

1.1.2004

Tillämpas från och med 2005, förutom viss partiell tillämpning under 2003 och 2004.

EUT L 270, 21.10.2003

Förordning (EG) nr 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307, 25.11.2005

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 1254/1999 har inarbetats i grundtexten. Den konsoliderade versionen (pdf) är endast framtagen i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Klassificering

Förordning (EG) nr 1183/2006 [EUT L 214, 4.8.2006]

Gemenskapsskalan för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur.

Märkning

Förordning (EG) nr 1760/2000 [EGT L 204, 11.8.2000]

Upprättandet av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur.

Se konsoliderad version (pdf).

Sanitära åtgärder

Direktiv 64/432/EEG [EGT L 121, 29.7.1964]

Djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen.

Se konsoliderad version (pdf).

Beslut 80/1025/EEG [EGT L 304, 13.11.1980]

Kontroll av genomförandet av nationella program för utrotning av brucellos, tuberkulos och enzootisk bovin leukos.

Förordning [EG] 639/2003 [EUT L 93, 10.4.2003]

Krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag.

Se konsoliderad version (pdf).

Stödåtgärder

Förordning (EG) nr 690/2001 [EGT L 95, 5.4.2001]

Särskilda stödåtgärder för nötköttsmarknaden.

Ändrad genom:

Förordning (EG) nr 1592/2001 [EGT L 210, 3.8.2001]

Förordning (EG) nr 1648/2001 [EGT L 219, 14.8.2001]

Förordning (EG) nr 2155/2001 [EGT L 289, 6.11.2001]

Förordning (EG) nr 2595/2001 [EGT L 345, 29.12.2001]

Förordning (EG) nr 1757/2005 [EUT L 285, 28.10.2005]

Lagring

Förordning (EEG) nr 1805/77 [EGT L 198, 5.8.1977]

Lagring och flyttning av produkter som köpts in av ett interventionsorgan.

Intervention

Förordning (EEG) nr 2561/2000 [EGT L 293, 3.5.2000]

Särskilda bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av kött av kor.

Förordning (EG) nr 907/2000 [EGT L 105, 3.5.2000]

Stöd till privat lagring av nötkött.

Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 1669/2006 [EUT L 312, 11.11.2006]

Systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn.

Se konsoliderad version (pdf).

Export

Förordning (EG) nr 800/99 [EGT L 102, 17.4.1999]

Exportbidrag för jordbruksprodukter.

Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 433/2007 [EUT L 104, 21.4.2007]

Villkor för beviljande av särskilda exportbidrag för nötkött.

Förordning (EG) nr 1359/2007 [EUT L 304, 22.11.2007]

Villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur.

Förordning (EG) nr 376/2008 [EUT L 114, 26.4.2008]

Gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

Import

Förordning (EG) nr 2249/99 [EGT L 275, 26.10.1999]

Öppnande av en gemenskapstullkvot för import av torkat benfritt nötkött.

Förordning (EG) nr 659/2007 [EUT L 155, 15.6.2007]

Öppnande och förvaltning av importtullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap.

Förordning (EG) nr 1528/2007 [EUT L 348, 31.12.2007]

Tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts.

Förordning (EG) nr 382/2008 [EUT 29.4.2008]

Tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn.

Beslut 2008/155/EG [EUT 23.2.2008]

Förteckning över embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper i tredjeländer som godkänts för import av embryon från nötkreatur till gemenskapen.

See also

Mer information om den gemensamma marknadsordningen för nötkött finns på webbplatsenför generaldirektoratet för jordbruk och i http://eur-lex.europa.eu/sv/legis/20080901/chap036057.htm" .

Senast ändrat den 20.08.2008

Top