Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-aktiviteter för att bekämpa dopning inom idrotten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-aktiviteter för att bekämpa dopning inom idrotten

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(99) 643 slutlig) – plan för stöd till kampen mot dopning inom idrotten

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs de åtgärder som planeras och har vidtagits för att bekämpa dopning inom idrotten, däribland användning av Europeiska unionens (EU:s) instrument (forskning, utbildning, ungdom, polisiärt och rättsligt samarbete, folkhälsa) och samordning av befintliga lagstiftningsåtgärder.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet fastställs ett trefaldigt angreppssätt för att bekämpa dopning inom idrotten:

 • Samla in synpunkter från experter om dopningens etiska, rättsliga och vetenskapliga aspekter.
 • Bidra till förberedelserna inför 1999 års internationella antidopningskonferens och inrätta den internationella antidopningsbyrån (Wada).
 • Utnyttja EU-instrumenten som komplement till den verksamhet som EU-länderna redan bedriver och ge den en EU-dimension, med beaktande av den ökade rörligheten inom europeisk idrott och av EU:s befogenhet när det gäller dopning.

Europeiska gruppen för etik

Europeiska kommissionen har förbundit sig att i framtida verksamhet och diskussioner beakta delar av yttrandet från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE). Denna grupp har fastställt de etiska principer som EU:s åtgärder måste bygga på

 • Allas, både idrottsutövares och andras, rätt till hälsa och säkerhet.
 • Principen om hederlighet och öppenhet som grund för att säkerställa att idrottstävlingar genomförs enligt gällande regler och för att bibehålla den allmänna bild idrotten förmedlar.
 • Den särskilda hänsyn som ska tas till utsatta personer i synnerhet barn, som i högsta grad kan beröras av elitidrotten.

Utifrån dessa principer föreslog EGE ett antal åtgärder, som innefattade följande:

 • Att upprätta ett effektivt system för hälsokontroll av idrottsutövare, i synnerhet en specialiserad tjänst för medicinskt och psykologiskt stöd och information.
 • Att anta ett direktiv om skydd för unga idrottsutövare, särskilt de som siktar på att bli professionella.
 • Att uppmuntra forskning om idrottsutövarnas hälsa.
 • Intensifierat polisiärt och rättsligt samarbete.
 • Att införa klausuler om dopning och förbudet mot det i idrottsutövarnas kontrakt.

Antidopningsbyråer

 • Förebyggande av och sanktioner mot dopning är ett ansvar som ligger på idrottsorganisationerna och EU-länderna.
 • Kommissionen stöder kampen mot dopning och den roll som spelas av Wada, nationella andidopningsorganisationer, ackrediterade laboratorier, Europarådet och Unesco.
 • EU:s expertgrupp mot dopning lämnade in EU:s första revisioner av Wadas världsantidopningskod 2012.
 • Kommissionen har arbetat med EU-länderna för att säkerställa att alla regler och förfaranden i samband med den nya världsantidopningskoden från 2015 överensstämmer med EU:s lagstiftning och EU:s vision om ett antidopningssystem som gynnar idrottsutövarna.

EU-instrument

Åtgärder där EU-instrument används finns i två former:

 • Bättre samordning av regleringsåtgärderna.
 • Att utnyttja EU-program som kan stödja positiva antidopningsåtgärder på europeisk nivå.

Dessa åtgärder är inriktade på följande:

 • Att intensifiera insatserna för att identifiera dopningsmedel, metoder för upptäckt, dopningens konsekvenser för hälsan och dopning som ett socioekonomiskt fenomen.
 • Att utnyttja programmen för allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdom till information, utbildning, upplysning och förebyggande program.
 • Att fullt ut använda program för polisiärt och rättsligt samarbete.
 • Att förbättra informationen om droger.
 • Att utveckla folkhälsopolitiska åtgärder.
 • I ett meddelande från 2011 från kommissionen uppmuntrades EU-länderna att
  • anta och utbyta nationella åtgärdsplaner mot dopning i syfte att säkerställa samordning mellan alla relevanta parter,
  • fortsätta den befintliga trenden bland EU-länder att införa straffrättsliga bestämmelser mot handel med dopningsmedel inom organiserade nätverk, eller förbättra de regler som finns.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Gemenskapsplan för stöd till kampen mot dopning inom idrotten (KOM(99) 643 final, 1.12.1999).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Utveckling av idrottens europeiska dimension (KOM(2011) 12 slutlig, 18.1.2011).

Rådets beslut 2013/304/EU av den 10 juni 2013 om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på EU:s vägnar delta i förhandlingarna om en internationell konvention från Europarådet mot manipulation av resultat inom idrott med undantag för frågor som rör straffrättsligt samarbete och polissamarbete (EUT L 170, 22.6.2013, s. 62–65).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 21 maj 2014 om en EU-arbetsplan för idrott för tiden 2014–2017 (EUT C 183, 14.6.2014, s. 12–17).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om EU-medlemsstaternas representation i Wadas styrelse och om samordningen av EU:s och dess medlemsstaters ståndpunkter inför möten inom Wada (EUT C 372, 20.12.2011, s. 7–9).

Senast ändrat 09.01.2017

Top