Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Köpkraftspariteter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Köpkraftspariteter

Köpkraftspariteter* är ett sätt att mäta prisskillnader mellan länder. Europeiska unionen har kommit överens om regler för beräkningen inom de nationella statistikinstituten och Eurostat, EU:s statistikkontor. Dessa regler syftar till att förbättra kvaliteten och jämförbarheten hos insamlade och beräknade uppgifter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007 av den 11 december 2007 om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa

SAMMANFATTNING

Köpkraftspariteter* är ett sätt att mäta prisskillnader mellan länder. Europeiska unionen har kommit överens om regler för beräkningen inom de nationella statistikinstituten och Eurostat, EU:s statistikkontor. Dessa regler syftar till att förbättra kvaliteten och jämförbarheten hos insamlade och beräknade uppgifter.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs reglerna för utveckling, framställning och beräkning av köpkraftspariteter och ansvarsfördelningen mellan de olika berörda parterna.

VIKTIGA PUNKTER

Roller och ansvarsområden

 • Eurostat beräknar köpkraftspariteter varje kalenderår. Eurostat har följande uppgifter:
  • Att samordna utbudet av grundläggande information.
  • Att samla in information från EU-länderna för att beräkna köpkraftspariteter.
  • Att beräkna och offentliggöra köpkraftspariteter.
  • Att utveckla och tillhandahålla metoder i samråd med EU-länderna.
 • EU-länderna måste
  • följa förfarandet för grundläggande uppgiftsinsamling som fastställs i förordningen,
  • intyga undersökningsresultaten som de ansvarar för när dataverifieringen har slutförts,
  • godkänna uppgiftsinsamlingsmetoden och kontrollera rimligheten hos Eurostats uppgifter.

Kvalitetskontroll

 • Varje land måste föra register över hur de har genomfört förordningen. Processen för köpkraftspariteter måste utvärderas minst en gång vart sjätte år.

Publicerade resultat

 • Resultaten publiceras av Eurostat senast tre år efter referensårets utgång. De inbegriper som minst följande:
  • Köpkraftspariteter i nivå med bruttonationalprodukten (BNP).
  • Köpkraftspariteter för hushållens privata konsumtionsutgifter* och faktisk individuell konsumtion*.
  • Prisnivåindex* i förhållande till EU-genomsnittet.
  • BNP, hushållens privata konsumtionsutgifter och faktisk individuell konsumtion och respektive uppgifter per capita i köpkraftsstandard*.

Användningen av köpkraftspariteter

Köpkraftspariteter används för att beräkna

Tillgängligt bidrag

 • Eftersom köpkraftspariteter i grunden är internationell statistik och bara har ett begränsat nationellt ändamål ger Eurostat ett ekonomiskt bidrag som täcker upp till 70 % av de berättigade EU-ländernas kostnader enligt bestämmelserna om bidrag (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 - EU:s budgetförordning).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 9 januari 2008.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

* Köpkraftspariteter (PPP): indikatorer för prisnivåskillnader mellan länderna. De ger en direkt jämförelse av hur många valutaenheter som behövs för att köpa en viss mängd varor eller tjänster i olika länder.

* Hushållens slutliga konsumtionsutgifter: de inhemska hushållens utgifter för konsumtion av varor och tjänster.

* Faktisk individuell konsumtion: det totala värdet av de individuella konsumtionsutgifterna för hushåll, hushållens ideella organisationer (hushållens icke-vinstdrivande organisationer) och den offentliga sektorn. Ett mått på de enskilda varor och tjänster som hushållen faktiskt konsumerar i motsats till vad de egentligen köper.

* Prisnivåindex: relationen mellan köpkraftspariteter och valutakurser. De ger ett mått på prisnivåskillnaderna mellan länderna genom att ange det antal gemensamma valutaenheter som behövs för att köpa samma volym av aggregeringsnivån eller analyskategorin i varje land.

* Köpkraftsstandard: en artificiell gemensam valuta där aggregeringar i nationalräkenskaperna (t.ex. aggregerad konsumtion, aggregerade investeringar) uttrycks justerade för prisnivåskillnader med hjälp av köpkraftspariteter. Detta gör att resultaten blir jämförbara.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1445/2007

9.1.2008

-

EUT L 336, 20.12.2007, s. 1-24

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 193/2011

21.3.2011

-

EUT L 56, 1.3.2011, s. 1-2

Förordning (EU) nr 2015/1163

5.8.2015

-

EUT L 188, 16.7.2015, s. 6-27

Senast ändrat 13.08.2015

Top