Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System för egna medel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

System för egna medel

Beslutet om egna medel fastställer de grundläggande bestämmelserna för finansiering av Europeiska unionens (EU:s) budget.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

SAMMANFATTNING

EU:s funktion vilar på en budget i jämvikt, som helt och hållet finansieras genom egna medel. Taket för egna medel behålls på 1,23 procent av alla medlemsstaternas bruttonationalinkomst (BNI).

Det finns tre kategorier av egna medel: traditionella egna medel, de egna medel som baseras på mervärdesskatt (moms) och de egna medel som baseras på bruttonationalinkomst (BNI). Andra inkomster kommer bland annat från skatter som betalats av tjänstemännen, böter som unionen ålagt företag och förseningsräntor.

Traditionella egna medel

Traditionella egna medel består av tullar och avgifter för sockerproduktion inom unionen. Medlemsstaterna får behålla 25 procent av beloppen för att täcka kostnaderna för uppbörden.

Momsmedel

En enhetlig skattesats på 0,30 procent ska tillämpas på det harmoniserade beräkningsunderlaget för respektive medlemsstats moms. Momsberäkningsunderlaget är fastställt till 50 procent av varje medlemsstats bruttonationalinkomst (BNI). Syftet med denna regel är att förhindra att fattigare medlemsstater måste betala oproportionella belopp.

BNI-baserade medel

Baserat på respektive EU-medlemsstats bruttonationalinkomst (BNI) tillämpas en enhetlig skattesats. Detta för att finansiera den del av EU:s budget som inte omfattas av egna medel eller andra inkomster. Syftet är att nå en jämvikt mellan inkomster och utgifter.

Korrigeringar till fördel för vissa medlemsstater

Korrigeringar baseras på principen att ingen medlemsstat ska ha en budgetbörda som är orimlig i förhållande till dess relativa välstånd. För medlemsstater som löper risk för detta vidtas sannolikt en korrigeringsåtgärd vid en tillbörlig tidpunkt.

De länder som för närvarande gynnas av korrigeringsåtgärder av detta slag är Förenade kungariket, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige.

Uppbörd av egna medel

Metoden för uppbörd av egna medel fastställs i nationella bestämmelser, som regelbundet granskas av kommissionen. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om avvikelser med finansiell påverkan som upptäcks inom ramen för uppbörden.

Ändringar av EU:s system för egna medel

I juni 2011 lade kommissionen fram ett förslag till beslut från rådet om systemet för Europeiska unionens egna medel för perioden 2014-2020. Beslutet, som antogs av rådet i maj 2014, kommer att träda i kraft först när alla medlemsstater har ratificerat det. När beslutet väl har trätt i kraft kommer det emellertid att gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2014.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Förfallodatum

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/436/EG, Euratom

1.1.2007

-

EUT L 163, 23.6.2007.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (BNI-förordning) [EUT L 181, 19.7.2003]

Kommissionens beslut 97/245/EG, Euratom av den 20 mars 1997 om fastställande av närmare regler för medlemsstaternas översändande av viss information till kommissionen inom ramen för systemet med gemenskapens egna medel [EUT L 97, 12.4.1997]

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt [EUT L 155, 7.6.1989]

Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt [COM(2011) 737 final - ej offentliggjort i EUT].

Detta förslag, som bör upphäva och ersätta förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89, syftar till att fastställa den metod som medlemsstaterna ska använda för att beräkna de nya egna medlen från mervärdesskatt och förfarandena för att ställa dem till förfogande för EU:s budget.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Den sjunde rapporten enligt artikel 12 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om uppbörd av mervärdesskatt och kontrollförfaranden [COM(2014) 69 final - ej offentliggjord i EUT].

Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel [EUT L 168, 7.6.2014].

Rådets förordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 av den 26 maj 2014 om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel [EUT L 168, 7.6.2014].

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (omarbetning) [EUT L 168, 7.6.2014].

Senast ändrat den 11.06.2014

Top