Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protokoll mot handel med människor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protokoll mot handel med människor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2006/618/EG om EU:s ingående av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet – som omfattas av artiklarna 179 och 181a i fördraget

Beslut 2006/619/EG om EU:s ingående av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet – som omfattas av tredje delen avdelning IV i fördraget

VILKET SYFTE HAR BESLUTEN?

VIKTIGA PUNKTER

 • Protokollets syfte är att
  • förebygga och bekämpa handel med människor*, särskilt kvinnor och barn*, som bedrivs av gränsöverskridande organiserade kriminella grupper,
  • skydda och bistå dem som utnyttjats *,
  • främja samarbete inom detta område mellan olika länder.
 • Varje land ska tillämpa nödvändiga lagar och andra åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga människohandel, inbegripet medverkan till sådan handel.
 • Tvister mellan länderna om tolkningen och tillämpningen av protokollet ska i första hand lösas genom förhandlingar och, om nödvändigt, genom skiljeförfarande.
 • Där tvister leder till skiljeförfarande, och länderna inte kan komma fram till en lösning inom sex månader, får en av parterna hänskjuta tvisten till Internationella domstolen.

Förebyggande av människohandel

 • Länderna ska vidta åtgärder för att i samarbete med berörda organisationer i det civila samhället förebygga och bekämpa människohandel. Åtgärderna kan utgöras av informationskampanjer, massmediekampanjer samt sociala och ekonomiska initiativ.
 • Det är också viktigt att genom bilateralt eller multilateralt samarbete motverka de faktorer som gör personer sårbara för människohandel, såsom fattigdom, underutveckling och brist på lika möjligheter.

Skydd av offren för människohandel

 • Länderna måste
  • skyddaprivatliv och identitet för personer som har utsatts för människohandel,
  • ge dem information om tillämpliga rättsliga och administrativa förfaranden,
  • även vidta åtgärder för brottsoffrens fysiska, psykiska och sociala rehabilitering, t.ex. genom att de erbjuds boende, lämplig omvårdnad, arbete, utbildning eller fortbildning,
  • tillåta brottsoffren att stanna kvar på landets territorium, tillfälligt eller stadigvarande med hänsyn till humanitära och personliga omständigheter,
  • hjälpa brottsoffer att återvända till sitt ursprungsland eller resa till ett annat land, varvid vederbörlig hänsyn ska tas till deras säkerhet.

Informationsutbyte och samarbete

 • Ländernas behöriga myndigheter enas om att utbyta information om vissa aspekter, inbegripet
  • de typer av resehandlingar som används vid människohandel,
  • de metoder som används av organiserade kriminella grupper.
 • Länderna ska även stärka samarbetet mellan sina gränskontrollmyndigheter.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTEN FÖR?

De har gällt sedan den 24 juli 2006.

BAKGRUND

Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som antogs av FN:s generalförsamling den 15 november 2000, trädde i kraft den 23 september 2003.

Följande tre protokoll är bifogade till konventionen:

* VIKTIGA BEGREPP

Handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person.

Barn: personer under 18 års ålder.

Utnyttjande: utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2006/618/EG av den 24 juli 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet avseende protokollets bestämmelser i den utsträckning som bestämmelserna i protokollet omfattas av artiklarna 179 och 181a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EUT L 262, 22.9.2006, s. 44–50).

Rådets beslut 2006/619/EG av den 24 juli 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet avseende protokollets bestämmelser i den utsträckning som bestämmelserna i protokollet omfattas av tredje delen avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EUT L 262, 22.9.2006, s. 51–58).

Senast ändrat 13.12.2016

Top