Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barn i fokus för EU:s yttre åtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Barn i fokus för EU:s yttre åtgärder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2008) 55 slutlig) – En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

  • Det syftar till att bygga upp ett sammanhållande tillvägagångssätt inom Europeiska unionen (EU) för att skydda och främja barns rättigheter i länder utanför EU.
  • Tillvägagångssättet bygger på en holistisk och allmänt tillämplig syn på barns rättigheter, och ingår i EU:s bredare strategier för utveckling och fattigdomsminskning.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

  • Barn och ungdomar är nyckeln till våra samhällens kommande framsteg och framgång. Att satsa på barn är att satsa på framtiden. Trots det är 47 % av alla de som lever i extrem fattigdom under 18 år, och av dem lider många också av socialt utanförskap, våld och missbruk, något som begränsar möjligheterna att leva ett fullvärdigt liv och bidrar till instabilitet i samhället.
  • Detta meddelande följer det meddelande från 2006 som hade titeln Mot en EU-strategi för barnets rättigheter, där grunderna läggs till en långsiktig strategi för EU på området för barns rättigheter. Detta sammanknyts sedan med EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter, som är grunden för EU:s åtgärder när det gäller att främja barns rättigheter i utrikespolitiken.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder (KOM(2008) 55 slutlig, 5.2.2008).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Children in emergency and crisis situations (ej översatt till svenska) (SEC(2008) 135 final, 5.2.2008).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – The European Union’s Action Plan on Children’s Rights in External Action (ej översatt till svenska) (SEC(2008) 136 final, 5.2.2008).

Senast ändrat 06.12.2016

Top