Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Årsrapport om de mänskliga rättigheterna 2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Årsrapport om de mänskliga rättigheterna 2007

Europeiska unionens nionde årsrapport om de mänskliga rättigheterna täcker perioden från den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2007. I rapporten redogörs för den verksamhet som EU har genomfört i tredjeländer inom området mänskliga rättigheter.

RÄTTSAKT

EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter 2007. Europeiska unionens råd den 18 oktober 2007 [Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Verksamhet inom ramen för de yttre förbindelserna

Vid planeringen och genomförandet av insatser inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) har man börjat att systematiskt beakta människorättsfrågorna. Som en särskilt viktig del i de strategiska målen för ESFP-insatserna ingår att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

När det gäller civila och militära uppdrag som genomförts inom ramen för krishanteringsinsatser ska särskilt nämnas att EU inrättat övervakningsuppdraget i Aceh (AMM), har fortsatt sina befintliga uppdrag (Eujust Lex i Irak och Eupol Copps på de palestinska territorierna) och har förnyat sitt stöd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan (Amis) och Somalia (Amisom).

Inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken (ENP) har handlingsplaner upprättats med var och en av EU:s grannstater, och det politiska kapitlet i dessa handlingsplaner innehåller åtaganden för mänskliga rättigheter, samhällsstyrning och demokratisering. För vissa partnerländer (t.ex. Jordanien, Marocko och Libanon) har genomförandet av handlingsplanerna övervakats med hjälp av speciella underkommittéer för mänskliga rättigheter.

EU har fortsatt sin dialog om mänskliga rättigheter med Kina, Iran, Uzbekistan och Ryska federationen. Vidare har EU inlett samråd om frågor som rör mänskliga rättigheter med USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland och kandidatländerna.

När det gäller klausuler om de mänskliga rättigheterna i samarbetsavtal som ingås med tredjeländer antog Europaparlamentet i april 2007 en resolution där man insisterade på att det är nödvändigt att införa en mekanism för att övervaka tillämpningen av människorättsklausulen och inleda en reform av den.

En analys av alla de projekt som har genomförts sedan år 2000 inom ramen för Europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR) har påbörjats. Från och med den 1 januari 2007 har EIDHR dessutom ersatts av ett nytt självständigt finansieringsinstrument.

Under den period som den här rapporten omfattar har EU aktivt fortsatt sin verksamhet kring flera tematiska frågor, t.ex. följande:

 • Bekämpning av dödsstraffet, bland annat genom att EU lade fram en förklaring mot dödsstraffet i Förenta nationernas generalförsamling den 19 december 2006.
 • Bekämpning av tortyr och andra former av dålig behandling, bland annat genom fortsätta arbetet med den globala handlingsplanen mot tortyr och anta en förordning om förbud mot framställning av och handel med varor som används för tortyr.
 • Försvar av barnets rättigheter, bland annat genom att lansera en långsiktig strategi.
 • Skyddet av människorättsförsvarare, bland annat genom att granska läget när det gäller genomförandet av EU:s riktlinjer inom området.
 • Främjande av kvinnors rättigheter och jämställdhet, bland annat genom att anta ett meddelande om jämställdhet i utvecklingssamarbetet.
 • Bekämpning av människohandel.
 • Valobservation och valstöd.
 • Asyl, migration, flyktingar och fördrivna personer.
 • Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.
 • Religions- och trosfrihet.
 • Rättigheter för personer som tillhör minoritetsgrupper och för ursprungsbefolkningar.

När det gäller verksamheten i internationella forum har EU aktivt bidragit till arbetet i Förenta nationernas nyinrättade råd för mänskliga rättigheter, som ersatte kommissionen för de mänskliga rättigheterna i juni 2006.

I rapporten granskas också EU:s verksamhet i fråga om vissa länder. Bland annat har EU fortsatt att följa framstegen när det gäller mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kandidatländerna och i de länder som omfattas av ENP. I Afrika har de mänskliga rättigheterna, sedan den nya strategin antogs i december 2005, uppmärksammats särskilt inom ramen för den förstärkta politiska dialog som förs med varje enskilt land. EU har uttryckt sin oro över att det inte skett några förbättringar av människorättssituationen i Centralamerika, och har följt utvecklingen och situationen i Latinamerika, särskilt i Colombia, Kuba, Guatemala, Mexiko, Peru och Venezuela. I Asien har EU framför allt koncentrerat sig på situationen i Burma/Myanmar, Kambodja, Kina, Pakistan och Afghanistan.

Utveckling av situationen i EU

EU:s byrå för grundläggande rättigheter inrättades den 15 februari 2007 och inledde sin verksamhet den 1 mars 2007. Byråns mandat består i att behandla frågor om grundläggande rättigheter i EU och i medlemsstaterna som är knutna till genomförandet av gemenskapslagstiftningen.

I rådet har arbetsgruppen för de mänskliga rättigheterna fått en mer framträdande profil tack vare generalsekreterarens nya personliga representant för mänskliga rättigheter på området för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken (Gusp). I Europaparlamentet har underutskottet för mänskliga rättigheter inom utskottet för utrikesfrågor beställt flera undersökningar om respekten för de mänskliga rättigheterna i vissa länder och om genomförandet av EU:s riktlinjer inom området.

Senast ändrat den 09.05.2008

Top