Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att främja och skydda EU:s värderingar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att främja och skydda EU:s värderingar

De värden som EU bygger på är respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter (artikel 2 i EU-fördraget ([fördraget om Europeiska unionen])).

RÄTTSAKT

Artikel 2 i EU-fördraget

Artikel 7 i EU-fördraget

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen - Att respektera och främja unionens värden (KOM(2003) 606 slutlig av den 15 oktober 2003).

SAMMANFATTNING

De värden som EU bygger på är respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter (artikel 2 i EU-fördraget ([fördraget om Europeiska unionen])).

Bara de europeiska stater som respekterar de värden som avses i artikel 2 och som förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli medlem i EU (artikel 49 i EU-fördraget).

Att se till att EU:s grundläggande värden efterlevs

Rättsstatsprincipen är särskilt viktig inom EU. Att rättsstatsprincipen respekteras är en förutsättning för att man ska kunna skydda alla de grundläggande värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget. Det är också en förutsättning för att kunna upprätthålla alla de rättigheter och skyldigheter som står skrivna i fördragen och internationell lagstiftning.

EU:S RAM FÖR RÄTTSSTATSPRINCIPEN

Europeiska kommissionen antog i mars 2014 en ny ram för att göra det möjligt att bemöta systematiska hot mot rättsstatsprincipen i alla de 28 EU-länderna. Den nya ramen för rättsstatsprincipen fungerar som ett komplement till överträdelseförfaranden - när EU-lagstiftningen har kränkts - och till förfarandet i artikel 7 i EU-fördraget som, i dess allvarligaste form, gör det möjligt att tillfälligt upphäva rösträtt om ett EU-land ”allvarligt och ihållande åsidosätter” EU:s värden.

Med hjälp av ramen kan Europeiska kommissionen börja föra en dialog med EU-landet i fråga. På så sätt kan man förhindra att de systematiska hoten mot rättsstatsprincipen trappas upp. När kommissionen förbereder sin utvärdering kan de bygga den på sakkunskap från andra EU-institutioner och internationella organisationer (främst från Europaparlamentet, rådet, byrån för grundläggande rättigheter, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) o.s.v.).

Om en lösning inte kan lösas med hjälp av ramen kan artikel 7 i EU-fördraget alltid användas som en sista utväg för att lösa en kris och säkerställa att EU:s värden upprätthålls.

Artikel 7 i EU-fördraget

Syftet med artikel 7 i EU-fördraget är att säkerställa att alla EU-länder respekterar EU:s gemensamma värden, inklusive rättsstaten. Den förebyggande mekanismen som beskrivs i artikel 7.1 i EU-fördraget kan endast aktiveras om det finns en ”klar risk för allvarligt åsidosättande”. Sanktionsmekanismen i artikel 7.2 i EU-fördraget kan endast aktiveras om ”en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter” värdena som fastställs i artikel 2.

Den förebyggande mekanismen gör det möjligt för rådet att utfärda en varning för det berörda EU-landet innan ett ”allvarligt åsidosättande” verkligen har uppstått.

Med hjälp av sanktionsmekanismen kan rådet tillfälligt upphäva vissa av de rättigheter som den ifrågavarande medlemsstaten har till följd av tillämpningen av dessa fördrag, inbegripet det berörda landets rösträtt i rådet. I sådana fall måste det ”allvarliga åsidosättandet” ha pågått under en viss tid.

TILLÄMPNING

Sedan 2009 har kommissionen vid flera tillfällen stått inför kriser i vissa EU-länder. Dessa situationer har synliggjort särskilda problem när det gäller rättsstatsprincipen. Kommissionen har bemött dessa kriser genom att utöva politiska påtryckningar och inleda överträdelseförfaranden när det har handlat om överträdelser av EU-lagstiftning.

Den förebyggande mekanismen och sanktionsmekanismen i artikel 7 i EU-fördraget har ännu inte tillämpats.

Initiativ från andra EU-institutioner

Alla EU-institutioner har en kompletterande roll när det gäller att främja och upprätthålla rättsstatsprincipen i EU.

I december 2014 åtog sig rådet och EU-länderna att upprätta en årlig dialog för alla EU-länder inom rådet, för att främja och garantera rättsstatsprincipen inom ramen för fördragen.

Europaparlamentet har även vid flera tillfällen efterfrågat att EU-länderna regelbundet utvärderar sin förenlighet med EU:s grundläggande värden och kravet på demokrati och rättsstat.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och i FRA:s årliga verksamhetsrapport från 2013.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om tillämpningen 2012 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (COM(2013) 271 final av den 8 maj 2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om tillämpningen 2013 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (COM(2014) 224 final av den 14 april 2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014) 158 final av den 11 mars 2014).

Slutsatser från rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet den 16 december 2014, om att garantera respekten för rättsstaten.

Senast ändrat den 10.03.2015

Top