Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nya metoder för att förebygga bedrägerier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nya metoder för att förebygga bedrägerier

Europeiska kommissionen föreslår nya metoder för att förebygga bedrägerier mot gemenskapsbudgeten, som grundas på den utrednings- och analysverksamhet som bedrivs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och revisionsrätten av den 17 december 2007 – Förebyggande av bedrägerier med hjälp av erfarenheter från det operativa arbetet: en dynamisk bedrägerisäkring [KOM(2007) 806 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande beskrivs nya metoder för att förebygga bedrägerier mot gemenskapsbudgeten, som grundas på den utrednings- och analysverksamhet som bedrivs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

De nya metoderna ersätter dem som infördes 2001 genom kommissionens meddelande om skydd mot bedrägerier genom heltäckande lagstiftning och i kontraktsförvaltningen. Den gamla metoden, som bygger på ett förfarande för samråd med Olaf under det förberedande skedet, kommer dock fortfarande att kunna tillämpas för lagstiftningsförslag som kommissionens avdelningar identifierar som förknippade med hög risk. Dessutom kommer GD Budgets samrådsförfarande i samband med antagande och översyn av standardkontrakt, enligt meddelandet från 2001, att tillämpas även i fortsättningen.

Den nya metod som föreslås kommer att göra det möjligt att

  • förstärka effekten av utredningsresultaten när det gäller att förebygga bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar Europeiska unionens (EU) ekonomiska intressen,
  • garantera ett proaktivt informationsflöde som är oberoende av kommissionens interna samråd,
  • utvidga Olafs stöd till kommissionens övriga avdelningar genom en målinriktad analys som bygger på byråns utrednings- och analysverksamhet.

Genomförande

Den nya metoden kommer att grundas på å ena sidan erfarenheterna från Olafs utredningar, å andra sidan Olafs analysverksamhet som möjliggör riskbedömning.

Även andra informationskällor kommer att användas, t.ex.

  • resultaten från revisioner som genomförts av tjänsten för internrevision (IAS) och enheterna för internrevision (IAC), vilka kommer att informera Olaf om eventuella systematiska oegentligheter som kan utgöra en risk för bedrägerier,
  • revisionsrättens rapporter, där bl.a. faktorer av betydelse för förebyggandet av bedrägerier identifieras.

Olaf kommer att analysera alla dessa uppgifter på ett strukturerat och tvärfackligt sätt för att identifiera svagheter i lagstiftningen, systemen för förvaltning och kontroll eller avtalen. Med denna utgångspunkt kommer Olaf att utarbeta icke-bindande rekommendationer som kommer att överlämnas till berörda enheter (kommissionens avdelningar, EU-institutioner och EU-organ). Dessa ska underrätta Olaf om de åtgärder som vidtagits för att åtgärda de problem som identifierats.

Vid sidan av rekommendationerna från fall till fall och de mer allmänna rekommendationerna kommer Olaf även att ge kommissionens avdelningar tillgång till en sammanställning över de vanligaste bedrägerimönstren.

Olaf kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt strukturella oegentligheter och svagheter eller svagheter som är inbyggda i systemet och som inte redan analyserats av revisions- och kontrollorgan eller som inte upptäckts vid andra systematiska kontroller.

Den nya metoden är flexibel och kan snabbt anpassas till en föränderlig verklighet. Den kommer att utvärderas efter en försöksperiod på tre år.

Senast ändrat den 13.03.2008

Top