Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

Politiska partier på europeisk nivå kan finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget. Partierna måste företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella eller regionala parlamenten i minst en fjärdedel av medlemsländerna. I sina politiska program och i sin verksamhet måste de följa de principer som Europeiska unionen bygger på, t.ex. rättstatsprincipen, och de måste delta i valen till Europaparlamentet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I förordningen fastställs regler för politiska partier på europeisk nivå och regler för finansiering av sådana partier.

Ansökan om finansiering

Ett politiskt parti på europeisk nivå kan varje år lämna in en ansökan om finansiering till Europaparlamentet. Med politisk allians avses i förordningen en sammanslutning av medborgare som eftersträvar politiska mål och som är etablerad och erkänd enligt de nationella bestämmelserna i minst ett medlemsland.

För att betraktas som ett politiskt parti på europeisk nivå måste partiet i fråga uppfylla följande krav:

  • Vara en juridisk person i det medlemsland där partiet har sitt säte.
  • Företrädas av ledamöter i Europaparlamentet (eller de nationella eller regionala parlamenten eller regionala församlingarna) i minst en fjärdedel av medlemsländerna, eller i minst en fjärdedel av medlemsländerna ha fått minst 3 % av rösterna i vart och ett av dessa medlemsländer i de senaste valen till Europaparlamentet.
  • I sitt program och i sin verksamhet följa de principer på vilka Europeiska unionen vilar, dvs. frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.
  • Ha deltagit eller uttryckt sin avsikt att delta i valen till Europaparlamentet.

Europaparlamentet kontrollerar att partierna fortsätter att uppfylla dessa kriterier. Om något kriterium inte längre är uppfyllt förlorar partiet sin ställning som politiskt parti på europeisk nivå och kan därmed inte längre finansieras med stöd av förordningen.

Politiska stiftelser som är knutna till politiska partier på europeisk nivå får också ansöka om finansiering genom sitt parti. I förordningen menas med ”politisk stiftelse på europeisk nivå” en enhet (eller ett nätverk av enheter) som är juridisk person i ett EU-land och är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå. Politiska stiftelser på europeisk nivå kan syssla med omvärldsbevakning, analys, kommunikation och debatt, särskilt inför val till Europaparlamentet. För stiftelser gäller samma bidragsregler som för partier.

Till ansökan om finansiering ska bifogas handlingar som styrker att det rör sig om ett politiskt parti på europeisk nivå, partiets politiska program och partiets stadgar, som ska innehålla uppgifter om de organ som ansvarar för politisk ledning och ekonomisk förvaltning samt de fysiska personer som i var och en av de berörda medlemsstaterna har befogenhet att rättsligt företräda partiet. Alla ändringar i ovanstående handlingarna ska anmälas till Europaparlamentet inom två månader. Om ingen sådan anmälan görs dras finansieringen in. Europaparlamentet fattar beslut om finansiering inom tre månader efter att en ansökan har lämnats in.

Finansieringskällor, fördelning och skyldigheter

De politiska partierna på europeisk nivå finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget. EU-budgeten får inte användas för att finansiera andra politiska partier, särskilt inte nationella politiska partier, som omfattas av nationella bestämmelser. På samma sätt får anslag till europeiska stiftelser inte användas för att finansiera politiska partier eller kandidater på nationell eller europeisk nivå, och inte heller för att finansiera nationella stiftelser. Anslagen från EU-budgeten får användas endast för att täcka utgifter som har direkt samband med målen i partiets politiska program. De får också finansiera valkampanjer till Europaparlamentet. Anslag för finansiering av politiska partier och stiftelser på europeisk nivå fastställs i det årliga budgetförfarandet.

Finansieringen av ett politiskt parti eller en politisk stiftelse på europeisk nivå måste omfatta minst 15 % från andra källor än EU:s budget.

Den tillgängliga budgeten för politiska partier på europeisk nivå fördelas varje år på följande sätt: 15 % fördelas i lika delar mellan alla partier vars ansökan har godkänts och 85 % fördelas mellan de partier som har valda ledamöter i Europaparlamentet, i proportion till antalet valda ledamöter.

I förordningen anges vilka skyldigheter som är knutna till finansieringen. Ett parti eller en stiftelse som tar emot bidrag

  • ska varje år offentligt redovisa sina inkomster och utgifter och sina tillgångar och skulder,
  • ska redovisa sina finansieringskällor genom en förteckning över givare och gåvor som överstiger 500 euro,
  • får inte ta emot anonyma gåvor, gåvor som överstiger 12 000 euro per år och givare, gåvor som kommer från budgetarna för de politiska grupperna i Europaparlamentet, gåvor från offentligt ägda företag (inklusive företag där det allmänna är delägare) eller gåvor från myndigheter i länder utanför EU.

Bidrag från politiska partier som är medlemmar i ett politiskt parti på europeisk nivå är däremot tillåtna. Dessutom får bidrag ges från nationella politiska stiftelser som är medlemmar i en politisk stiftelse på europeisk nivå. Sådana bidrag får inte överstiga 40 % av partiets eller stiftelsens årliga budget. Stiftelser får inte ta emot bidrag från medel som ett europeiskt parti fått från EU:s allmänna budget i enlighet med förordningen.

Bakgrund

Budgeten för finansiering av politiska partier på europeisk nivå uppgick 2007 till 10,4 miljoner euro. Tio partier fick bidrag.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2004/2003 [antagen: medbeslutande COD/2003/0039]

15.2.2004

-

EUT L 297, 15.11.2003

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1524/2007 [antagen: medbeslutande COD/2007/0130]

27.12.2007

-

EUT L 343, 27.12.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå [EUT C 252/1, 3.10.2008]. Detta beslut ska tillämpas för politiska partier på europeisk nivå samt politiska stiftelser på europeisk nivå. I början av varje mandatperiod ska presidiet anta en flerårig preliminär budget. Alla organ som vill ha anslag från Europeiska unionens allmänna budget ska skriftligen sända en ansökan till Europaparlamentets ordförande före den 1 november det år som föregår det budgetår för vilket ansökan inlämnas. Ett formulär ska fyllas i (bilaga 1 i förordningen) för anslagsansökan. Anslaget betalas ut som en förskottsfinansiering till förmånstagarna i ett enda block som uppgår till 80 % av det totala anslagsbeloppet. Det totala belopp som parlamentet får utbetala till förmånstagarna får aldrig överstiga 85 % av de stödberättigade reella utgifterna. Presidiet kan också besluta att upphöra med utbetalningarna och minska anslaget om det är nödvändigt.

Europaparlamentets resolution av den 23 mars 2006 om tillämpningen av förordning (EG) nr 2004/2003 [Europeiska unionens officiella tidning C 292 E, 1.12.2006]. Den 23 mars 2006 antog Europaparlamentet en resolution om tillämpningen av förordningen. Parlamentet tar hänsyn till de praktiska erfarenheter som har gjorts efter det att förordningen trädde i kraft och förespråkar vissa förbättringar, bland annat att utbetalningarna av anslagen blir bättre anpassade till mottagarnas arbetssätt och att tidsfristen för att lämna in partiernas slutrapporter flyttas fram i så att finansieringen fungerar effektivare.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå [Europeiska unionens officiella tidning C 150, 28.6.2006]. I det här beslutet anges tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2004/2003. Beslutet innefattar bland annat ett formulär som ska användas för bidragsansökan (bilaga 1). Ansökningar om bidrag ska lämnas in senast den 15 november året före det budgetår för vilket bidraget begärs.

Senast ändrat den 04.03.2009

Top