Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av euromynt mot förfalskning – Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd av euromynt mot förfalskning – Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2005/37/EG om inrättande av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE) och om samordning av tekniska åtgärder för skydd av euromynt mot förfalskning

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Genom beslutet inrättas CTSE som ett organ inom Europeiska kommissionen i Bryssel.
 • CTSE:s roll är att skydda euromynt mot förfalskning. Centrumet ska analysera och klassificera falska euromynt och bistå EU-ländernas nationella myndigheter.

VIKTIGA PUNKTER

CTSE:s uppgifter

CTSE ska

 • analysera och klassificera alla nya typer av falska euromynt i enlighet med förordningen om att skydda euron mot förfalskning,
 • bidra till genomförandet av målen för gemenskapens åtgärdsprogram Perikles,
 • bistå de nationella centrumen för analys av falska mynt och polismyndigheterna, och
 • samarbeta med lämpliga organ för analys av falska euromynt och förstärkning av skyddet mot förfalskningar.

Verksamhet vid myntverket i Paris

För den tekniska och vetenskapliga analysen av falska euromynt har CTSE tillgång till den personal och utrustning som myntverket i Paris har ställt till förfogande, särskilt dess laboratorium. Kommissionen ska utse specialiserade medlemmar bland personalen för detta ändamål. Övriga utgifter som gäller CTSE:s uppgifter ska belasta EU:s allmänna budget.

Samordning och information

Kommissionen ska samordna behöriga tekniska myndigheters verksamhet för skydd av euromynt mot förfalskningar, särskilt genom regelbundna sammanträden i myntförfalskningsexpertgruppen. Kommissionen är ordförande för denna grupp, inom vilken erfarenhet och expertis på området förfalskning av euromynt från de olika EU-länderna samlas. Gruppen samordnar de tekniska åtgärder som krävs för att skydda euromynten.

Ekonomiska och finansiella kommittén, Europeiska centralbanken, Europol och de behöriga nationella myndigheterna informeras fortlöpande om CTSE:s verksamhet och situationen i fråga om förfalskning av euromynt.

Kontroll av myntens äkthet

Genom förordning (EU) nr 1210/2010 införs gemensamma regler och förfaranden för euroområdet när det gäller att genomföra äkthetskontroller av euromynt i omlopp och att hantera och betala ersättning för euromynt som inte är lämpliga för cirkulation.

Där föreskrivs bland annat att CTSE ska ansvara för att fastställa

 • de tekniska specifikationerna för kontroll av myntsorteringsmaskiner som används för äkthetskontroll av euromynt,
 • utbildningsmetoder för den personal som har i uppgift att kontrollera euromynt,
 • testrapporternas giltighetsperiod,
 • den information som ska upptas på den förteckning över de typer av myntsorteringsmaskiner som klarat ett detekteringstest som ska offentliggöras på kommissionens webbplats,
 • riktlinjerna för EU-ländernas kontroller på plats av förmågan hos dem som hanterar kontanter att äkthetskontrollera euromynt, och
 • regler för åtgärder när en person som hanterar kontanter åsidosätter regelverket.

Genom beslut 2003/861/EG och beslut 2003/862/EG inrättar kommissionen CTSE och fastställer dess verksamhet inom euroområdet respektive i de EU-länder som inte ingår i euroområdet.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det gäller sedan den 10 februari 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens beslut 2005/37/EG av den 29 oktober 2004 om inrättande av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE) och om samordning av tekniska åtgärder för skydd av euromynt mot förfalskning (EUT L 19, 21.1.2005, s. 73–74).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1210/2010 av den 15 december 2010 om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (EUT L 339, 22.12.2010, s. 1–5).

Rådets beslut 2003/861/EG av den 8 december 2003 om analys av och samarbete om falska euromynt (EUT L 325, 12.12.2003, s. 44).

Rådets beslut 2003/862/EG av den 8 december 2003 om utvidgning av verkningarna av beslut 2003/861 om analys av och samarbete om falska euromynt till att även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (EUT L 325, 12.12.2003, s. 45).

Senast ändrat 04.04.2017

Top