Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hercule-programmet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Hercule-programmet

Europeiska gemenskapen har etablerat Hercule-programmet för att främja åtgärder inom området för skydd av ekonomiska intressen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG av den 21 april 2004 om ett gemenskapsorgan för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Hercule-programmet inrättades genom beslut nr 804/2004/EG för perioden 2004-2006. Genom beslut nr 878/2007/EG, har programmet förlängts för perioden 2007-2013.

HERCULE (2004-2006)

Utrustat med en finansieringsram på ungefär 12 miljoner euro, var syftet med Hercule-programmet att stödja följande åtgärder:

 • organisationen av seminarier och konferenser.
 • främjandet av vetenskapliga studier och diskussioner om gemenskapens politik på området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.
 • samordningen av åtgärder som berör skydd av gemenskapens ekonomiska intressen,
 • bedrivande av yrkesutbildning och ökande av medvetenheten.
 • främjandet av utbyte av kvalificerad personal.
 • spridning av vetenskapliga rön.
 • utvecklingen och tillhandahållande av särskilda dataverktyg.
 • tekniskt bistånd.
 • främjande och stärkande av informationsutbyte. Med villkoret att finnas i 25 medlemsländer, i Efta- och EES-länderna, enligt villkoren i EES-avtalet (Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz), i Bulgarien, Rumänien eller i Turkiet, har tre typer av organisationer kunnat gynnas av en subvention under perioden 2004-2006.
 • nationella eller regionala myndigheter.
 • forsknings- och utbildningsanstalter som är juridiska personer.
 • icke vinstdrivande organ som är juridiska personer. Kriterierna, som specificeras i bilagan till beslutet, gör det möjligt att bedöma ansökningarna om subventioner. Det rör sig, bland annat, om den föreslagna åtgärdens överensstämmelse med programmets mål, dess komplementaritet med andra åtgärder som fått bidrag, dess genomförbarhet, det vill säga de konkreta möjligheterna att genomföra den med hjälp av de föreslagna medlen.

Bidragsbeloppet får inte överstiga följande gränser:

 • 50 % av de stödberättigade utgifterna för tekniskt stöd,
 • 80 % av de stödberättigade utgifterna för utbildningsåtgärder, främjandet av utbyte av kvalificerad personal och organisationen av seminarier och konferenser,
 • 90 % av de stödberättigade utgifterna för anordnandet av seminarier, konferenser eller annat.

Dessutom får bidrag för administrationskostnader, som avser att täcka utgifter som är knutna till organets funktion, inte överstiga 70 % av organets stödberättigade utgifter för kalenderåret. Bidrag för administrationskostnader ska, om de förnyas, trappas ner successivt.

HERCULE II (2007-2013)

Hercule II-programmet täcker perioden från 1 januari 2007 till 31 december 2013. Finansieringsramen för denna period är 98,5 miljoner euro.

Programmet föreskriver en gemensam finansiering för beviljande av bidrag, men öppnar sig också för "offentliga upphandlingar". Formerna för gemenskapsfinansieringen definieras genom förordningen (EG, Euratom) nr 1605/2002, efter ändring (i fortsättningen). Jämfört med det föregående programmet, är beviljande av bidrag "för administrationskostnader" inte längre möjligt. Sålunda är de tillgängliga resurserna för perioden 2007-2013 helt disponibla för främjandet av åtgärder, vinklat mot bidrag "för åtgärder" eller

upphandlingar.

Hercule II-programmet trycker på:

 • att förstärka samarbetet mellan aktörerna i kampen mot bedrägerier som skadar gemenskapens ekonomiska intressen, det vill säga behöriga myndigheter i medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),
 • att förstärka nätverken som förenklar utbytet av information mellan medlemsstaterna, länder som är på väg att bli medlemmar och kandidatländer,
 • att tillhandahålla operationellt och tekniskt stöd för brottsbekämpande organ i medlemsstaterna, i synnerhet tullmyndigheterna.

Hercule II-programmet syftar till att mångfaldiga och förstärka åtgärder mot smuggling och förfalskning av cigaretter.

De organ som kan få bidrag är desamma som under den tidigare perioden, så länge de är belägna i någon av de 27 medlemsstaterna, i ett Efta- eller EES-land, baserat på villkoren i EES-avtalet (Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz) eller i ett av länder som kandiderar till medlemskap i EU, på grundval av ett samförståndsavtal. Dessutom får, när det rör utgifter som rör representanters deltagande, länderna i västra Balkan, Ryssland och länderna som täcks av den europeiska grannskapspolitiken (DE) (EN) (FR) också söka bidrag.

Kommissionen bedömer ansökningarna med avseende på kriterier som åtgärdens överensstämmelse med programmets mål, förhållandet kostnader/fördelar med åtgärden, storlek på avsedd målgrupp osv. Bidragen kan dock inte täcka alla utgifter. Följande belopp, som är desamma som de som gällde under perioden 2004-2006, får inte överskridas:

 • 50 % av de stödberättigade utgifterna för tekniskt stöd,
 • 80 % av de stödberättigade utgifterna för utbildningsåtgärder, främjandet av utbyte av kvalificerad personal och organisationen av seminarier och konferenser, så länge det gäller nationella eller regionala myndigheter,
 • 90 % av de stödberättigade utgifterna för organiserandet av seminarier, konferenser eller annat, så länge det rör sig om forsknings- eller utbildningsanstalter eller ideella organisationer.

Så länge kontraktet eller överenskommelsen gäller eller upp till fem år efter den sista utbetalningen, får kommissionen göra inspektioner av användandet av gemenskapsfinansiering. Vid behov kan kommissionen besluta att dra tillbaka det beviljade bidraget. Kommissionen eller personer som den har givit mandat har åtkomsträtt till de platser där åtgärden är utförd, liksom till alla nödvändiga uppgifter för att genomföra inspektionen. Europeiska revisionsbyrån och Olaf har samma rättigheter.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 804/2004/EG

1.5.2004

-

EUT L 143, 30.4.2004

Ändringsrättsakt (er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 878/2007/EG

26.7.2007

-

EUT L 193, 25.7.2007

See also

Mer information finns på följande webbplatser:

 • OLAF;
 • OLAF:s gemenskapsprogram - Programmet Hercule II (DE) (EN) (FR) (årligt arbetsprogram, inbjudningar att lämna projektförslag för innevarande år och samfinansierade projekt från tidigare år).

Senast ändrat den 24.09.2007

Top