Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förenta nationernas konvention mot korruption

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förenta nationernas konvention mot korruption

SAMMANFATTNING AV:

Rådets beslut 2008/801/EG om Europeiska gemenskapens tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Det bemyndigar EU att underteckna Förenta nationernas konvention mot korruption. Konventionen syftar till att bidra till kampen mot korruption, främja en sund förvaltning av offentliga angelägenheter och uppmuntra till internationellt samarbete och tekniskt bistånd.

VIKTIGA PUNKTER

Konventionen tillämpas på förebyggande, utredning och lagföring av korruption och på frysning, beslag, förverkande samt återlämnande av vinning av brott.

Den innehåller regler för att förebygga och bekämpa penningtvätt samt normer för redovisning inom den privata sektorn och för öppenhet och tillträde på lika villkor för alla anbudsgivare till offentlig upphandling av varor och tjänster.

Förebygga korruption

I konventionen anges ett antal regler för att förebygga korruption, bland annat

 • tillämpningen av förebyggande riktlinjer och metoder samt inrättandet av organ för detta ändamål,
 • tillämpningen av uppförandekoder för offentliga tjänstemän,
 • objektiva kriterier för rekrytering och befordran av offentliga tjänstemän,
 • regler för offentlig upphandling.

I konventionen rekommenderas även

 • främjande av öppenhet och ansvarsutkrävande i förvaltningen av offentliga finanser och i den privata sektorn,
 • strängare normer för redovisning och revision,
 • regler för att säkra domstolarnas oberoende.

Kriminalisering

I konventionen rekommenderas straffbeläggning av ett antal gärningar, bland annat

 • korruption bland nationella eller utländska offentliga tjänstemän och tjänstemän i offentliga internationella organisationer,
 • offentlig tjänstemans förskingring av eller annat otillåtet förfogande över offentlig eller privat egendom,
 • handel med inflytande (där en person med inflytande över andra personer erbjuder detta inflytande till en person som önskar inflytande i utbyte mot pengar),
 • missbruk av ställning och olagligt berikande*.

Inom den privata sektorn efterlyser konventionen straffbeläggning av

 • förskingring,
 • korruption,
 • penningtvätt för att dölja vinning av brott,
 • hantering av stulen egendom,
 • hindrande av rättskipningen,
 • deltagande i och försök till förskingring eller korruption.

I konventionen rekommenderas även ytterligare rättsliga och administrativa åtgärder, bland annat för att

 • se till att företag kan ställas till ansvar,
 • tillåta frysning, beslag och förverkande,
 • skydda vittnen, sakkunniga och brottsoffer,
 • skydda rapportörer,
 • se till att företag eller personer som har lidit skada till följd av korruption har laglig rätt att kräva ersättning,
 • uppmuntra samarbete med brottsbekämpande myndigheter.

Återställande av tillgångar

Konventionen anger åtgärder för direkt återställande av tillgångar och fastställer hur detta kan ske genom internationellt samarbete om förverkande. Den innehåller också regler för hur tillgångar ska återlämnas.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ansvarar för att utreda dessa frågor i den mån de är tillämpliga på EU:s institutioner. Olaf utreder bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget, korruption och svåra missförhållanden inom EU:s institutioner samt utarbetar bedrägeribekämpningspolitik för Europeiska kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det gäller från och med den 25 september 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

* Olagligt berikande: då en person gynnas på en annan persons bekostnad utan att ge något av samma värde tillbaka.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/801/EG av den 25 september 2008 om Europeiska gemenskapens tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption (EGT L 287, 29.10.2008, s. 1–110)

Senast ändrat 21.04.2016

Top