Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bättre sprängämnessäkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Bättre sprängämnessäkerhet

Europeiska unionen måste göra sitt yttersta för att förhindra att terroristorganisationer och terroristgrupper får tillgång till redskap för att utöva attentat. I detta meddelande lägger kommissionen fram en handlingsplan för att förbättra säkerheten i fråga om sprängämnen och därigenom förhindra att spränganordningar används mot samhället. Handlingsplanen bygger på principerna om förebyggande, detektion och respons och inbegriper både medlemsstaterna, EU:s institutioner och den privata sektorn.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 6 november 2007 om bättre sprängämnessäkerhet [KOM(2007) 651 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I meddelandet lägger kommissionen fram en handlingsplan för att förbättra säkerheten i fråga om sprängämnen och göra det svårare för terrorister att tillverka spränganordningar.

Förebyggande, detektion och respons:konkreta åtgärder krävs

Förebyggande, detektion och respons är hörnstenarna i meddelandet. I dess bilaga förtecknas en rad konkreta åtgärder som ska vidtas, och för varje åtgärd anges tidsfrist och ansvarigt organ. Åtgärderna avser följande:

  • Sprängämnesprekursorer: Förebyggande åtgärder inom hela distributionskedjan (lagring, transport och spårbarhet) genom bättre kontroll över vissa kemikalier som kan omvandlas till sprängämnen. Vidare bör medvetenheten ökas hos personal som är sysselsatt med tillverkning, lagring och försäljning av sprängämnen, så att de lättare kan upptäcka misstänkta transaktioner. En annan förebyggande åtgärd är en harmonisering av de straffrättsliga påföljderna för spridning av information om bombtillverkning på Internet.
  • Detektion: För de fall där förebyggande åtgärder har misslyckats krävs en allomfattande detektionsstrategi, som bl.a. omfattar utveckling av minimistandarder för detektion och bättre utnyttjande av detektionsteknik i specifika situationer.
  • Respons: Om förebyggande och tidig detektion skulle misslyckas är det naturligtvis de enskilda medlemsstaterna som har ansvar för åtgärderna. EU bidrar med allt stöd som behövs. Det bör skapas ett europeiskt ammunitionsröjningsnätverk för att förbättra informationsutbytet och öka det ömsesidiga förtroendet. Detta skulle bidra till spridning av goda arbetsmetoder, organisation av gemensam fortbildning och till att hålla alla berörda parter informerade om aktuella utvecklingar.

Skyddet av EU och dess medborgare förutsätter ett effektivt samarbete och god samordning mellan medlemsstaterna, EU-institutionerna och andra berörda parter. Europeiska kommissionen anser därför att de ovannämnda åtgärderna bör åtföljas av övergripande åtgärder, som ska inriktas på följande:

  • Förbättrat utbyte av aktuell information och bästa metoder genom att det inrättas ett system för tidig varning och ett europeiskt bombdatasystem. Det sistnämnda systemet bör fungera dygnet runt alla dagar, och polisen, tullen, gränspolisen, säkerhetstjänsterna och försvarsmakten bör få tillgång till det.
  • Främjande av sprängämnesrelaterad forskning för att bättre kunna reagera på säkerhetshot. Kommissionen anser att investeringar i forskning bör prioriteras och anger en rad relevanta forskningsområden. Dit hör detektion av improviserade spränganordningar på flygplatser och inhibitorer som kan tillsättas till sprängämnesprekursorer.

Uppföljning och finansiering av handlingsplanen

Europeiska kommissionen betonar att övervakning bör vara en viktig del av genomförandet av handlingsplanen och ber medlemsstaterna att minst en gång per år lämna uppgifter om hur långt man kommit med genomförandet.

Särskilda finansieringsmöjligheter för insatser relaterade till sprängämnessäkerhet kommer att tillhandahållas inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning, t.ex. genom programmet Förebyggande och bekämpande av brott som under perioden 2007–2013 har en budget på ca 745 miljoner euro.

Bakgrund och den senaste utvecklingen

Dagen efter attentaten i Madrid, den 25 mars 2004, underströk Europeiska rådet i ett uttalande att det finns ett behov av att se till att terroristorganisationer och terroristgrupper inte har tillgång till instrument för sin verksamhet, särskilt i fråga om skjutvapen, sprängämnen, utrustning för att tillverka bomber och teknik som bidrar till att terroristattacker begås. Efter detta uttalande antog kommissionen ett meddelande om åtgärder för att öka säkerheten i fråga om sprängämnen, detonatorer, skjutvapen och utrustning för bombtillverkning [KOM(2005) 329]. En åtgärd som ingår i det meddelandet är att utarbeta en EU-plan för ökad säkerhet i fråga om sprängämnen. Genom det nu aktuella meddelandet fullföljer kommissionen denna avsikt.

I december 2007 antog rådet strategiska riktlinjer och prioriteringar för bättre sprängämnessäkerhet (EN) (pdf). I april 2008 antog medlemsstaternas justitieministrar en EU-handlingsplan (EN) (pdf) som i mycket hög grad bygger på det nu aktuella meddelandet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2007/125/RIF av den 12 februari 2007 om inrättande, som del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott” för perioden 2007-2013 [Europeiska unionens officiella tidning L 58, 24.2.2007].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG av den 23 maj 2007 om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar [Europeiska unionens officiella tidning L 154, 14.6.2007].

Senast ändrat den 10.06.2008

Top