Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Försvarsrelaterade produkter: bestämmelser om överföring inom EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Försvarsrelaterade produkter: bestämmelser om överföring inom EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/43/EG – förenkling av överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att få bort de skillnader som finns mellan EU-ländernas lagar och regler för överföring av försvarsrelaterade produkter (allt från gevär, bomber och torpeder till ubåtar och flygplan för militär användning).

Genom direktivet inrättas ett tillståndssystem för utfärdande av överföringstillstånd till leverantörer.

Detta ger en mer öppen och en säkrare spridning av försvarsrelaterade produkter i EU, vilket i sin tur främjar försvarsindustrins konkurrenskraft i EU.

VIKTIGA PUNKTER

Tre typer av tillstånd

1.

Generella tillstånd utfärdas av ett EU-land och ges till de leverantörer som är etablerade på landets territorium (såvida de respekterar villkoren för det generella tillståndet). Tillståndet ger rätt att överföra försvarsrelaterade produkter till mottagare i ett annat EU-land.

2.

Globala tillstånd utfärdas av ett EU-land och ges till leverantörer som vill överföra produkter till ett eller flera EU-länder. Det utfärdande EU-landet bestämmer räckvidd och varaktighet.

3.

Individuella tillstånd utfärdas av EU-länder och ges till leverantörer som vill göra en enskild överföring av produkter till en enda mottagare.

Leverantörernas skyldigheter

EU-länderna ska säkerställa att leverantörer av försvarsrelaterade produkter som är etablerade på landets territorium gör följande:

För ett detaljerat register över överföringar.

Informerar mottagare om villkoren för tillståndet (d.v.s. begränsningar vad gäller slutanvändning eller export av försvarsrelaterade produkter).

Informerar behöriga myndigheter i det EU-land från vars territorium de vill överföra produkter om när de avser att använda ett generellt tillstånd för första gången.

EU-länder som är hemvist för mottagare av försvarsrelaterade produkter med överföringstillstånd ska intyga att mottagarna ansvarar för att begränsningarna för export av de produkter de tar emot iakttas.

De försvarsrelaterade produkter som omfattas av direktivet finns förtecknade i bilagan till direktivet. Europeiska kommissionen uppdaterar denna förteckning regelbundet, så att den överensstämmer med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 30 juni 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juni 2011.

BAKGRUND

Innan detta direktiv upprättades, reglerades överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU i den nationella tillståndslagstiftningen. Lagstiftningen skilde sig åt avsevärt när det gällde förfaranden, tillämpningsområde och den tid det tog att få ett tillstånd. Som en följd av detta försvagades den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft, och det blev svårt att etablera en riktig marknad för försvarsprodukter i Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1–36)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2009/43/EG och dess bilagor har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 02.12.2015

Top