Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Detta förslag till direktiv syftar till att införa ett nytt europeiskt regelverk för tilldelning av offentliga kontrakt av känslig karaktär för varor, bygg- och anläggningsarbeten och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet. I förslaget föreslås mekanismer för att öka de upphandlande myndigheternas flexibilitet och garantera informationssäkerheten och försörjningstryggheten.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 5 december 2007 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv syftar till att införa ett nytt europeiskt regelverk för tilldelning av offentliga kontrakt av känslig karaktär för varor, bygg- och anläggningsarbeten och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet.

Inom försvars- och säkerhetsområdet tillämpas det aktuella direktivet sällan av medlemsländerna, under förevändning att det innehåller undantag för offentlig upphandling av försvarsmateriel. Försvarsmateriel inhandlas följaktligen till största delen på grundval av icke samordnade nationella regler och förfaranden för upphandling. Dessa skillnader öppnar för åsidosättande av fördragets principer (öppenhet och insyn, icke-diskriminering och likvärdig behandling) och hindrar upprättandet av en europeisk marknad för försvarsmateriel.

Mot bakgrund av dessa konstateranden föreslår parlamentet och rådet att undantagen på försvars- och säkerhetsområdena endast ska tillämpas i undantagsfall. De vill närmare bestämt införa ett nytt rättsligt instrument som är anpassat till den specifika karaktären hos denna sektor, där upphandlingsförfarandena omfattar särskilda försiktighetsåtgärder.

Tillämpningsområde

Direktivet tillämpas på offentliga kontrakt för: leveranser av vapen, ammunition och krigsmateriel, samt delar, byggentreprenader, underhåll av komponenter eller montagearbeten för denna typ av materiel. Detta direktiv gäller närmare bestämt för offentliga kontrakt vars uppskattade värde exklusive mervärdesskatt (i mycket specifika fall) uppgår till eller överskrider 137 000 euro, 211 000 euro och 5 278 000 euro.

Direktivet omfattar däremot inte offentliga kontrakt som omfattas av andra förfaranderegler i enlighet med ett internationellt avtal eller i enlighet med en internationell organisations särskilda förfarande. Det omfattar inte heller kontrakt som tilldelas i ett tredjeland, för insats av militära styrkor eller för ledning av och stöd till militära operationer som genomförs utanför Europeiska unionen (EU).

Föreslagna åtgärder

Detta direktiv innehåller åtgärder för att öka de upphandlande myndigheternas flexibilitet och garantera informationssäkerheten och försörjningstryggheten. För att nå detta mål föreslås tre bestämmelser: förhandlat förfarande med meddelande om upphandling tillåts utan motivering samt möjlighet att använda selektivt förfarande och konkurrenspräglad dialog.

Direktivet syftar också till att inrätta en mekanism för försörjningstrygghet och till att införa specifika bestämmelser, kontraktsmässiga krav och urvalskriterier för anbudssökande. Direktivet innehåller slutligen en bestämmelse som syftar till att skapa informationssäkerhet genom att införa skyddsåtgärder för tilldelningsförfarandet, urvalskriterierna för anbudssökande och de upphandlande myndigheternas kontraktsmässiga krav.

Förfaranden och konkurrenspräglad dialog

Inom ramen för det förhandlade förfarandet med offentliggörande av upphandlingsmeddelande ska den upphandlande myndigheten förhandla med anbudsgivarna om de anbud som de har lämnat för att anpassa anbuden till kraven och för att få fram det bästa anbudet. Detta förfarande kan äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som det ska förhandlas om. I direktivet anges också att ett förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling kan användas i specifika fall.

I det selektiva förfarandet får alla ekonomiska operatörer delta under förutsättning att de upphandlande myndigheterna har uppmanat dem att lämna anbud.

En upphandlande myndighet som ska sluta ett ramavtal ska följa förfarandebestämmelserna i alla faser fram till tilldelningen av kontrakt som grundar sig på detta ramavtal.

Om den upphandlande myndigheten inte anser att de olika förfarandena kan användas för att tilldela ett kontrakt, kan den tillämpa en konkurrenspräglad dialog gentemot de anbudssökande för att avgöra vilka anbud som är bäst och ekonomiskt mest fördelaktiga.

Försörjningstrygghet och informationssäkerhet

För att garantera försörjningstryggheten kan den upphandlande myndigheten kräva av anbudsgivaren att dennes anbud

 • bevisar anbudsgivarens förmåga att uppfylla sina skyldigheter i fråga om export, överföring och transitering av varor i samband med kontraktet,
 • styrker att organisationen och lokaliseringen av försörjningskedjan gör det möjligt för anbudsgivaren att uppfylla kraven,
 • innehåller ett åtagande att tillmötesgå de eventuellt ökade behoven till följd av ett nödläge, en kris eller en väpnad konflikt,
 • innehåller ett åtagande från de nationella myndigheternas sida att inte försvåra uppfyllandet av de eventuella ökade behoven till följd av ett nödläge, en kris eller en väpnad konflikt,
 • innehåller ett åtagande om modernisering och anpassningar av den utrustning som är föremål för upphandlingen,
 • innehåller ett åtagande att informera om alla förändringar i anbudsgivarens organisation eller industriella strategi som kan tänkas påverka anbudsgivarens skyldigheter gentemot den upphandlande myndigheten.

För att garantera informationssäkerheten kan den upphandlande myndigheten kräva av anbudsgivaren att dennes anbud innehåller

 • bevis för att de underleverantörer som redan valts ut besitter de kvalifikationer som krävs för att skydda sekretessen för den känsliga information som de har tillgång till,
 • en utfästelse att visa upp samma bevis i fråga om underleverantörer som anlitas för genomförandet av kontraktet,
 • en utfästelse att bibehålla sekretessen för känslig information under hela perioden för genomförandet av kontraktet samt efter det att kontraktet upphävts eller löpt ut.

Informationsutbyte ska ske på ett sådant sätt att alla uppgifter och den sekretess som gäller för anbuden bevaras.

Urvalskriterier

De upphandlande myndigheterna anger de objektiva och icke-diskriminerande kriterier som ska användas samt det planerade minsta antalet anbudssökande.

Anbudssökande eller anbudsgivare som har dömts för deltagande i en kriminell organisation, penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption, bedrägeri eller terrorism kan ej tilldelas kontrakt. Detsamma gäller alla ekonomiska aktörer som

 • är i konkurs, likvidation, har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för tvångsförvaltning eller har ingått i ackordsuppgörelse med borgenärer,
 • har dömts för brott mot yrkesetiken,
 • har gjort sig skyldiga till allvarligt fel, som exempelvis att inte iaktta sina skyldigheter i fråga om informationssäkerhet vid en tidigare offentlig upphandling,
 • inte har fullgjort sina skyldigheter (avseende erläggande av sociala avgifter och skatter),
 • har lämnat oriktiga uppgifter.

Villkor

Den upphandlande myndigheten anger en ”upphandlarprofil” i ett förhandsmeddelande som offentliggörs av kommissionen.

De upphandlande myndigheterna iakttar kvalitetssäkringssystem som bygger på EU‑standarder, EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) och miljöledningsstandarder som bygger på europeiska eller internationella standarder.

För att utvärdera tillämpningen av direktivet ska medlemsländerna lämna statistik till kommissionen om de kontrakt som tilldelats senast den 13 oktober varje år.

Hänvisningar och förfarande

Förslaget

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

-

Medbeslutande COD/2007/0280

Senast ändrat den 23.04.2008

Top