Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ett förenklat företagsklimat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ett förenklat företagsklimat

För att öka konkurrenskraften och främja ekonomin och jobbskapandet vill EU förenkla den miljö som företagen verkar i genom att minska byråkratin när det gäller bolagsrätt, redovisning och revision.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision (KOM(2007) 394 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

SAMMANFATTNING

Medlemsländerna måste kunna vidta flexibla åtgärder som svar på förändringar i företagsklimatet. De ska kunna dra nytta av EU:s rättsliga ram, men utan att det hindrar innovation eller leder till höga administrativa kostnader som hämmar konkurrenskraften. Kommissionen håller på med en översyn av EU-direktiven och samråder med olika intressenter om hur man kan utforma lagstiftningen för att skapa ett enklare och effektivare företagsklimat.

Bolagsrätt

Det finns två handlingsalternativ. Det första är att helt eller delvis upphäva direktiv om de inte löser gränsöverskridande problem. Detta skulle påverka följande områden:

Reglerna om enmansbolag med begränsat ansvar (tolfte direktivet). Ett andra alternativ är att förenkla lagstiftning och åtgärder, för att ge medlemsländerna större handlingsutrymme vid fusioner och delningar genom att

  • förenkla styrelseansvaret när det gäller inlämning av specifika finansiella uppgifter,
  • avskaffa kravet på godkännande vid bolagsstämman samtidigt som man skyddar borgenärerna. Direktiv 2006/68/EG ändrar lagstiftningen på detta område.

Skyldigheten enligt första bolagsrättsdirektivet att offentliggöra vissa uppgifter i de nationella officiella tidningarna kan komma att ersättas av en enkel registreringstjänst via det europeiska företagsregistret (EBR), och reglerna om bestyrkta översättningar kommer också att förenklas. Reglerna om bolagssäten kommer också att ses över inom ramen för stadgan för europabolag.

Redovisning och revision för små och medelstora företag

En översyn av EU-direktiven om redovisning gjordes 2013, för att begränsa onödiga och oproportionerliga kostnader för framtagande av finansiella uppgifter. Detta resulterade i ett nytt redovisningsdirektiv 2013/34/EU som ska genomföras senast i mitten av 2015. Genom detta direktiv infördes kriterier för vad som ska anses vara ett mikroföretag eller ett litet, medelstort eller stort företag, och kraven på den mängd information som mikroföretag och små företag ska tillhandahålla minskades.

Bakgrund

I det uppdaterade förenklingsprogrammet, som inleddes 2006 av kommissionen, och dess handlingsprogram, som var en uppföljning av Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars 2007, utsågs bolagsrätt, redovisning och revision till prioriterade åtgärdsområden.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Synthesis of the reactions received to the Commission communication on a simplified business environment in the area of company law, accounting and auditing (KOM(2007) 394) (pdf) (ej översatt till svenska). Rådet uppmanade kommissionen att undersöka reaktionerna på meddelandet och, om det ansågs nödvändigt, lägga fram nya förslag. Lösningen som gick ut på att förenkla befintlig lagstiftning föreföll klart populärast (det andra handlingsalternativet som kommissionen föreslog i sitt meddelande).

Senast ändrat den 03.06.2014

Top