Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aktieägares rättigheter i börsnoterade företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aktieägares rättigheter i börsnoterade företag

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2007/36/EG – Rättigheter för aktieägare i börsnoterade företag

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet upprättas regler som ska hjälpa aktieägare att utöva sina rättigheter vid bolagsstämmor i bolag som

har sitt säte i ett EU-land,

är noterade på en officiell aktiebörs.

Direktivet syftar också till att hänsyn tas till de möjligheter som den moderna tekniken medför.

VIKTIGA PUNKTER

Bolag måste ge sina aktieägare viss information när det gäller bolagsstämmorna. Meddelande om stämman måste ges minst 21 dagar i förväg, och den nödvändiga informationen (datum, plats, dagordning, omröstningsbeskrivning och förfarande för deltagande) måste meddelas på bolagets webbplats.

Bolagen måste också lämna annan information, såsom följande:

Totalt antal aktier och rösträtter.

Handlingar som ska läggas fram.

Ett förslag till beslut för stämman.

Formulär som ska användas för att rösta med fullmakt (när en aktieägare ger en annan tillstånd att representera honom eller henne).

Vid stämman har aktieägarna rätt att

föra upp punkter på dagordningen (om de innehar 5 % av bolagets kapital),

ställa frågor gällande punkter på dagordningen som bolaget är skyldigt att besvara,

delta och rösta utan andra begränsningar än avstämningsdag*.

När det gäller omröstning måste EU-länderna avskaffa alla begränsningar av aktieägares deltagande på bolagsstämmor på elektronisk väg och ge aktieägare tillstånd att på elektronisk väg utse (och återkalla) sin fullmaktsinnehavare, som kan vara en privatperson eller en grupp.

Bolagen måste också redovisa det exakta antalet röster för varje beslut. Om inga aktieägare begär en redovisning, kan emellertid EU-länderna tillåta bolagen att endast redovisa det antal röster som krävs för att erhålla den nödvändiga majoriteten för ett beslut. Bolag måste offentliggöra omröstningsresultat senast 15 dagar efter stämman.

År 2014 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag om att ändra detta direktiv och därmed kunna ta sig an brister i företagsstyrningen när det gäller börsnoterade bolag och deras aktieägare. Förslaget diskuteras alltjämt i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 3 augusti 2007. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 3 augusti 2009.

BAKGRUND

Ursprunget till detta direktiv är kommissionens meddelande från 2003 med titeln Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen. Där föreslogs initiativ för att förbättra rättigheterna för aktieägare i börsnoterade bolag, för att lösa problemet med omröstning på långt avstånd.

VIKTIGA BEGREPP

* Avstämningsdag: ett särskilt datum som fastställs av ett bolag, då en aktieägare måste ha officiellt ägda aktier för att vara behörig att delta och rösta på bolagsstämmor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag (EUT L 184, 14.7.2007, s. 17–24)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2007/36/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen – Handlingsplan (KOM(2003) 284 slutlig, 21.5.2003)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning (COM(2014) 213 final, 9.4.2014)

Senast ändrat 26.11.2015

Top