Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbete med Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samarbete med Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme

Europeiska unionen ger sitt stöd till Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme. Avsikten med denna gemensamma åtgärd är att stärka samarbetet mellan Afrikanska unionens medlemsstater och förbättra organisationen av deras resurser för att bekämpa terrorism. Denna gemensamma åtgärd ligger inom ramen för genomförandet av Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism.

RÄTTSAKT

Rådets gemensamma åtgärd 2007/501/GUSP av den 16 juli 2007 om samarbete med Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme, inom ramen för genomförandet av Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism.

SAMMANFATTNING

Genom denna gemensamma åtgärd ger Europeiska unionen sitt stöd till Afrikanska unionens (AU) (EN) medlemsstater. Syftet med åtgärden är att förbättra organisationen av deras resurser för att bekämpa terrorism och att stärka samarbetet särskilt genom informationsutbyte.

För att förbättra effektiviteten i de afrikanska ländernas åtgärder mot terrorism åtar sig EU att ge ett finansiellt stöd till (CAERT) (EN) (FR).

Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme

CAERT inrättades 2004 och har till uppgift att utvärdera terroristhotet i Afrika och främja samarbetet mellan afrikanska stater för att bekämpa terrorism. Centrumet genomför utbildningsåtgärder, utför undersökningar, upprättar databaser för insamling, utbyte och analys av uppgifter samt utövar tillsyn och utfärdar varningar när det gäller terrorism.

Projektet

Projektet består i att genomföra uppdrag för granskning av nationella åtgärder mot terrorism och ge råd avseende omorganisation i Afrikanska unionens medlemsstater. EU ska utarbeta en handlingsplan för detta som ska läggas fram vid det kommande seminariet i Addis Abeba.

I detta seminarium deltar två företrädare för de 53 länderna i AU, Marocko, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå , Caert respektive varje medlemsstat i EU samt EU:s samordnare för kampen mot terrorism.

Efter seminariet kommer de afrikanska staterna att anmäla sitt eventuella intresse av att ta emot ett granskningsuppdrag. Granskningsgrupperna, som kommer att bestå av två specialister från EU:s medlemsstater samt en medlem i Caert, ska utarbeta rapporter med rekommendationer. Om rekommendationerna godkänns av myndigheterna i det granskade landet genomförs de av dessa myndigheter och följs upp av Caert.

Samtidigt kommer utvärderingarna med en förteckning över möjliga förbättringar att översändas till Caert som i sin tur vidarebefordrar dem till rådet för att delges till medlemsstaterna. På grundval av dessa utvärderingar, och efter det att EU har givit sitt godkännande, kan Caert föreslå rådgivningsåtgärder för de berörda länderna.

Genomförande

Ordförandeskapet, biträtt av rådets generalsekreterare/höge representanten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), ansvarar för genomförandet av denna gemensamma åtgärd.

Caert har följande uppgifter:

  • Att sörja för det tekniska genomförandet av projektet.
  • Att arrangera seminariet i Addis Abeba.
  • Att hålla kontakt med de stater som har godtagit handlingsplanen.
  • Att säkerställa god operativ och finansiella förvaltning av granskningsuppdragen.
  • Att samordna projektet.
  • Att regelbundet sammanställa rapporter med utvärdering av projektet.

Rådet och kommissionen ska säkerställa samstämmighet mellan genomförandet av denna gemensamma åtgärd och gemenskapens övriga yttre åtgärder.

Närmare bestämmelser

Anslaget för genomförande av projektet uppgår till 665 000 euro. Kommissionen ansvarar för att övervaka att utgifterna förvaltas på ett korrekt sätt, att lämna uppgifter om de finansiella aspekterna, och att ingå en finansieringsöverenskommelse med Caert samt att underrätta rådet om eventuella svårigheter.

Den gemensamma åtgärden träder i kraft samma dag som den antas och upphör att gälla 18 månader efter det att finansieringsöverenskommelse har ingåtts mellan kommissionen och Caert eller den 16 juli 2008 om finansieringsöverenskommelsen inte har ingåtts före denna tidpunkt.

Bakgrund

Denna gemensamma åtgärd ligger inom ramen för EU:s strategi för bekämpande av terrorism, EU:s strategi för Afrika, handlingsplanen för förebyggande och bekämpning av terrorismen i Afrika samt konventionen om förebyggande och bekämpning av terrorism som undertecknats i Alger.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Gemensam åtgärd 2007/501/GUSP

16.7.2007

-

EUT L 185, 17.7.2007

Senast ändrat den 08.05.2008

Top