Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ömsesidigt erkännande av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ömsesidigt erkännande av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder

Genom rambeslutet ska principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut utökas till införandet av icke frihetsberövande påföljder.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/947/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder

SAMMANFATTNING

Genom rambeslutet ska principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut utökas till införandet av icke frihetsberövande påföljder.

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

I rambeslutet fastställs de regler som ska följas av varje EU-land för att erkänna domar och övervaka övervakningsåtgärder (med möjlighet till förtida frigivning) och alternativa påföljder (åläggande av alternativ till frihetsberövande) som utfärdas av andra EU-länder. Genom beslutet vill man

  • öka chanserna till social återintegration för de dömda, genom att säkerställa att de ålagda åtgärderna följs upp i det EU-land där de är etablerade,
  • förbättra skyddet för brottsoffer,
  • underlätta tillämpning av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder om gärningsmannen inte bor i det utfärdande landet.

VIKTIGA PUNKTER

Övervakningsåtgärder och alternativa påföljder

I rambeslutet anges ett antal åtgärder som varje EU-land måste kunna övervaka (såsom behovet av att rapportera till verkställande myndighet, att reparera orsakad skada, att inte besöka vissa platser, att undvika kontakt med personer eller föremål, att utföra samhällstjänst osv.).

Förfaranden, tidsfrister och skäl för vägran

Domen (eller beslutet om övervakning), tillsammans med ett intyg, överförs direkt av den behöriga myndigheten i det utfärdande landet till den i det verkställande landet.

Senast 60 dagar efter det att domen eller övervakningsåtgärderna samt intyget tagits emot, måste det verkställande landet bestämma om det erkänner domen eller övervakningsåtgärderna och om det tar ansvar för att övervaka verkställandet; i rambeslutet anges vissa skäl till att ett land kan vägra erkänna en dom.

Lagen i det verkställande landet gäller för övervakning och tillämpning av övervakningsåtgärder och alternativa påföljder.

Den behöriga myndigheten i det verkställande landet

  • får anpassa åtgärderna när de på grund av sin tidslängd är oförenliga med den nationella lagstiftningen; myndigheten måste då informera den utfärdande myndigheten om eventuell föreslagen anpassning och säkerställa att åtgärderna i mesta möjliga mån följer de som ålagts av det utfärdande landet,
  • ansvarar för att fatta eventuella efterföljande beslut i samband med övervakningen och verkställandet av påföljden: ändring av skyldigheterna, eventuell förlängning av prövotiden och upphävande av uppskjutandet.

I en rapport som utgavs 2014 uppmanade kommissionen de EU-länder som inte redan infört detta rambeslut att snabbt vidta de nödvändiga åtgärderna för att göra detta.

VILKEN PERIOD GÄLLER RAMBESLUTET FÖR?

Rambeslutet skulle införas senast den 6 december 2011.

BAKGRUND

Varje år åtalas eller döms tiotusentals EU-medborgare för påstådda straffbara gärningar i ett annat EU-land. Ömsesidigt erkännande av domar är hörnstenen för det rättsliga samarbetet i straffrättsliga frågor inom EU.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2008/947/RIF

16.12.2008

6.12.2011

EUT L 337, 16.12.2008, s. 102-122

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2009/299/RIF

28.3.2009

28.3.2011

EUT L 81, 27.3.2009, s. 24-36

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas genomförande av rambesluten 2008/909/RIF, 2008/947/RIF och 2009/829/RIF om ömsesidigt erkännande av domar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder, om övervakningsbeslut och alternativa påföljder samt om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande (COM(2014) 57 final av den 5 februari - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning).

Senast ändrat 03.03.2015

Top