Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mekanismen för finansiering av militära operationer (Athena)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mekanismen för finansiering av militära operationer (Athena)

Athena inrättades 2004 för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnader som krävs för genomförandet av Europeiska unionens (EU) operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2011/871/GUSP av den 19 december 2011 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena).

SAMMANFATTNING

Operationerna med militära eller försvarsmässiga konsekvenser som förs inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kan enligt artikel 41 i EU-fördraget inte omfattas av EU:s budget. Dessa operationer finansieras därför av bidrag från medlemsstaterna. Detta beslut inrättar därför en mekanism för förvaltningen av gemensamma kostnader för dessa operationer. Denna mekanism som kallas Athena har inte något vinstsyfte. Den har rättskapacitet och kan därmed bland annat ingå avtal och både åtala och bli åtalad.

Struktur

Den särskilda kommittén är Athenas beslutande organ. Den består av en representant per deltagande medlemsstat. I enlighet med protokoll nr 22 som är bilagd fördragen, deltar inte Danmark i unionens beslut och åtgärder som för försvar; landet deltar alltså inte i Athena. Representanter för bidragsgivande tredjeländer och operationscheferna får delta i kommitténs arbete men har inte rösträtt.

Den särskilda kommittén är ålagt av Athena att granska finansieringen av militära operationer. Den godkänner sålunda enhälligt alla Athenas budgetar och finansiella beslut.

Athena består också av tre förvaltningsorgan, som alla är underställda den särskilda kommittén:

  • förvaltaren företräder Athenas permanenta verkställande myndighet. Förvaltaren ska upprätta budgetförslag och lägga fram dessa för den särskilda kommittén samt säkerställa att kommitténs beslut genomförs på ett riktigt sätt;
  • operationschefen ska fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar när det gäller finansieringen av de gemensamma kostnaderna för den operation som denne leder. Operationschefen ska bland annat lägga fram budgetförslag för förvaltaren för den del i budgeten som rör gemensamma driftsutgifter och i egenskap av utanordnare använda anslagen för utgifter som rör de gemensamma driftskostnaderna;
  • räkenskapsföraren ska sköta de löpande räkenskaperna för Athena. Räkenskapschefen ansvarar för att betalningar fullgörs på korrekt sätt samt för att kräva in inkomster och driva in fastställda fordringar.

Finansiering av gemensamma kostnader för operationerna

Finansieringen av EU:s militära operationer följer principen att utgifterna fördelas på upphovsmannen till dem. Dock fastställer beslutet de godkända kostnader som är gemensamma inom samfinansieringen av Athena. Detta beror på det aktiva skedet av en operation.

I bilaga I till beslutet listas de gemensamma kostnader för operationen som bestrids av Athena oavsett när de uppkom (vissa kostnader för insatser, kostnader som rör lagring av utrustning osv.).

I bilaga II listas de gemensamma kostnader som kan bestridas endast under den förberedande fasen av operationen.

I bilaga III listas de gemensamma kostnader som kan bestridas under den aktiva fasen (kostnader för upprättande av högkvarter, transportkostnader, löner till personal som anställs på plats osv.).

I bilaga IV listas de gemensamma kostnader som kan bestridas under operationens likvidationsfas.

Dessutom kan den administrativa förvaltningen av vissa utgifter övertas av Athena, men ansvaret förblir respektive medlemsstats. Dessa kostnader är oftast relaterade till personalomsorg, tillhandahållande av el och vatten, avfallshantering etc.

Utarbetande av budgeten

Förvaltaren ska varje år lägga fram ett budgetförslag för nästa budgetår för den särskilda kommittén (senast den 31 oktober). Budgetförslaget, som utarbetas med bistånd av varje operationschef för den del som rör gemensamma driftskostnader, ska innefatta:

  • anslag för att täcka de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av en operation;
  • anslag för att täcka de gemensamma driftskostnaderna för pågående eller planerade operationer;
  • en beräkning av de inkomster som krävs för att täcka utgifterna.

När det gäller EU:s militära snabbinsatser har flexibla förfaranden inrättats för förtida finansiering för att nå det referensbelopp som förvaltaren fastställt.

Bakgrund

År 2002 godkände rådet ett första dokument om finansiering av EU-ledda krishanteringsoperationer. Den 24 februari 2004 skapade beslutet 2004/197/GUSP mekanismen Athena. Detta beslut ändrades flera gånger och ersattes sedan av beslut 2008/975/GUSP. Beslut 2011/871/GUSP upphäver och ersätter i sin tur beslut 2008/975/GUSP.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 211/871/GUSP

19.12.2011

-

EUT L 343, 23.12.2011

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2012/768/Gusp av den 9 mars 2012 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om fastställande av en ram för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser - Avtal mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om fastställande av en ram för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser [EUT L 338, 12.12.2012].

Rådets beslut 2013/12/Gusp av den 25 oktober 2012 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om fastställande av en ram för Republiken Moldaviens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser - Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om fastställande av en ram för Republiken Moldaviens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser [EUT L 8, 12.1.2013].

Rådets beslut 2014/71/Gusp av den 18 november 2013 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om fastställande av en ram för Republiken Chiles deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser [EUT L 40, 11.2.2014].

Rådets beslut 2014/15/EU av den 18 november 2013 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om fastställande av en ram för Georgiens deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser [EUT L 14, 18.1.2014].

Senast ändrat den 21.04.2014

Top