Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Upptrappning av kampen mot terrorismen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html EL html EN html FR html IT html NL html PT html SV
Multilingual display
Text

Upptrappning av kampen mot terrorismen

I detta meddelande beskrivs flera åtgärder för att trappa upp kampen mot terrorismen. Förslagen har antagits enhälligt och syftar främst till att kriminalisera terrorismen och uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 6 november 2007 med titeln "Upptrappning av kampen mot terrorismen [KOM(2007) 649 slutlig - Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Stora framsteg har gjorts när det gäller bekämpningen av terrorism, men terroristerna anpassar sig efter de åtgärder som är avsedda att motarbeta deras verksamhet och utnyttjar teknik (mobiltelefoni och Internet) som verktyg för propaganda, utbildning, rekrytering och finansiering och också för planering av terrorattacker.

Europol och Eurojust spelar en framträdande roll i kampen mot terrorismen. Samarbetet mellan EU, medlemsstaterna, partnerländer och internationella organisationer är dock fortfarande av väsentlig betydelse.

I detta meddelande föreslås åtgärder för att genomföra EU:s strategi för kampen mot terrorismen samt FN:s säkerhetsråds globala strategi mot terrorism(ES) (FR). I meddelandet listas de åtgärder som ska vidtas, nämligen

 • förhindra radikalisering i förening med ökat våld och strypa terroristernas finansiering,
 • skydda kritisk infrastruktur och säkerheten i stadstrafiken,
 • förbättra informationsutbytet och spårandet av hot,
 • reagera på nukleära, radiologiska, biologiska och kemiska hot (CBRN),
 • stödja terrorismens offer,
 • uppmuntra forskning och teknisk utveckling.

Förhindra radikalisering i förening med ökat våld och strypa terroristernas finansiering

För att kunna tygla radikaliseringen i förening med ökat våld måste man förstå bakomliggande motiv. Kommissionen angriper problemet genom att

 • utarbeta en politik för att kunna identifiera och hantera faktorer som bidrar till radikalisering i förening med våld,
 • finansiera undersökningar, konferenser och projekt som ska bidra till erfarenhetsutbyte,
 • beställning av undersökningar inom ramen för EU:s särskilda strategi för att bekämpa radikalisering (es de en fr) av vilka faktorer som utlöser radikalisering i förening med våld och vilka rekryteringsmetoder som används.

Kommissionen uppmuntrar såväl ökade ansträngningar för att strypa terroristernas finansiering som samarbete mellan finansunderrättelseenheter på EU-nivå. Genom sitt samarbete med medlemsstaterna kan kommissionen bidra till en bättre utbildning av ekobrottsutredare och förbättra möjligheterna att frysa och beslagta terroristernas tillgångar.

Skydda kritisk infrastruktur och säkerheten i stadstrafiken

Det är av yttersta vikt att vi skyddar kritisk infrastruktur (vägar, järnvägar, broar, kraftstationer osv.), eftersom enskilda staters säkerhetsnivå är beroende av andras säkerhet. EU fastställer miniminormer för säkerhet och undanröjer svaga och sårbara punkter, men det är i slutändan varje medlemsstat som ansvarar för skyddet av kritisk infrastruktur inom det egna landets gränser.

Kommissionen har bedömt hur man på bästa sätt kan bidra till att skydda stadstrafiken och samtidigt behålla en fullödig servicenivå. Man har även inrättat en särskild arbetsgrupp med experter på säker stadstrafik för att främja samarbetet mellan medlemsstaterna, nationella myndigheter och berörda aktörer.

Förbättra informationsutbytet och spårandet av hot

Informationsutbyte, med respekt för rätten till skydd av personuppgifter, har varit föremål för ett antal insatser, bland annat

 • ett direktiv som innebär att tele- och Internetoperatörer är skyldiga att registrera vissa uppgifter,
 • utvecklingen av principen om tillgång till uppgifter, som innebär att alla medlemsstaters databaser med fingeravtryck, DNA och fordonsregister kommer att stå öppna för myndigheterna i andra medlemsstater,
 • informationssystemet för viseringar (VIS (es de en fr)), som kommer att ge polis och andra rättsvårdande myndigheter, däribland Europol, möjlighet att ta del av uppgifterna i systemet.

Genom sin grönbok (es de fr) om detektionstekniker förespråkar kommissionen också användning av goda, kontrollerade, lättillgängliga, billiga och ömsesidigt erkända spårningsmetoder så att säkerhetsmyndigheterna kan arbeta effektivt.

Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära vapen (CBRN)

Följande insatser pågår för att hindra att terrorister får tillgång till kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära vapen:

 • Kommissionen har antagit en grönbok om bioberedskap (PDF).
 • Personer vid rättsvårdande myndigheter, sjukvården och forskningssamfundet för att ta fram en handbok med god praxis när det gäller beredskap och motåtgärder.
 • Kommissionen kommer att lägga fram ett förslagspaket 2009.

Stöd till terrorismens offer

Kommissionen verkar för solidaritet och stöd till terrorismens offer och ger ekonomiskt stöd till organisationer som företräder offren. Kommissionen finansierar även projekt som syftar till att så långt som möjligt hjälpa offren tillbaka till ett normalt liv.

Forskning och teknisk utveckling

EU står bakom många olika insatser inom forskning och teknisk utveckling, bland annat

 • den förberedande åtgärden på området säkerhetsforskning (es de en fr), där 39 projekt redan har finansierats,
 • sjunde ramprogrammet för forskning, vars budget bl.a. omfattar spårning av sprängämnen, skydd mot kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär terrorism samt krishantering och skydd av kritisk infrastruktur,
 • forumet för europeisk säkerhetsforskning och innovation (PDF), som ska ge beslutsunderlag genom att tillhandahålla lämplig teknik och kunskap och utarbeta en gemensam agenda för forskning om säkerhetsfrågor.

Ett nytt paket med förslag: upptrappning av kampen mot terrorism

Som en del av upptrappningen av kampen mot terrorismen kriminaliserar kommissionen terrorister som gör propaganda, finansierar terroristattacker eller beskriver hur man framställer sprängämnen. Kommissionen föreslår en ändring av rambeslutet som innebär att alla medlemsstater kriminaliserar sådana handlingar och tillämpar straffrättsliga påföljder.

För att försvåra för terroristerna att få tillgång till sprängämnen och förhindra användning av sprängämnen föreslår kommissionen att ett system för snabb varning om försvunna eller stulna sprängämnen införs, att ett nätverk för experter på sprängämnen och desarmering inrättas samt att personalkontroll i sprängämnesindustrin införs.

För att effektivisera samarbetet har EU infört ett europeiskt system för utbyte av passageraruppgifter (PNR, Passenger Name Record). Medlemsstaterna är hädanefter skyldiga att samla in och behandla passageraruppgifter och vid behov lämna dem vidare.

Kommissionen håller på att anta en rapport om genomförandet av rambeslutet om terrorism för att medlemsstaterna ska kunna agera mer bestämt för att de åtgärder som antogs 2002 ska införlivas med nationell rätt och stödja det arbete som bedrivs av polis, åklagare och domstol.

Senast ändrat den 16.04.2008

Top