Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kampen mot organiserad brottslighet och terrorism: Eurojusts och det europeiska rättsliga nätverkets roll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kampen mot organiserad brottslighet och terrorism: Eurojusts och det europeiska rättsliga nätverkets roll

Kommissionen summerar genomförandet av beslutet som inrättade Eurojust. Efter en granskning, föreslår den att ge större befogenheter till de nationella medlemmarna och till kollegiet. Den önskar också att klargöra och förenkla de förbindelser som denna samarbetsenhet har med sina partners (Europeiska rättsliga nätverket, Europol, OLAF, Frontex och tredjeländer).

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 23 oktober 2007 om Eurojusts och det europeiska rättsliga nätverkets roll i bekämpningen av organiserad brottslighet och terrorism i EU [KOM(2007) 644 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Eurojust har förstärkt det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna och samlat betydande operativa framgångar. Summeringen av genomförandet av beslut 2002/187/RIF är positiv men dock blandad. För att på ett bättre sätt utveckla Eurojust, är det nödvändigt att klargöra och förstärka de befogenheter som innehas av medlemmarna (kallade nationella medlemmar) och det kollegium som utgörs av alla de nationella medlemmarna.

Kommissionen manar till en förändring av beslutet som inrättar Eurojust för att göra det möjligt för byrån att utveckla sin samarbetspotential och bekräfta sin roll som en viktig aktör i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism i Europa.

Ökade befogenheter för nationella medlemmar

Varje medlemsstats status och befogenheter fastställs av den medlemsstat som utser den. Denna situation medför en brist på koherens mellan de olika nationella medlemmarnas befogenheter och förhindrar idag att ett fullkomligt effektivt samarbete uppnås. Medlemsstaterna ger dem heller inte en verklig auktoritet. Få av de nationella medlemmarna kan därför föreslå inrättandet av gemensamma utredningsgrupper och använda sina rättsliga befogenheter i sina ursprungsländer.

För ytterligare stabilitet och effektivitet, ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att göra de nationella medlemmarnas och kollegiets befogenheter mer uttalade och definiera gemensamma minimibefogenheter.

För att öka Eurojusts operativa kapacitet, uppmanas medlemsstaterna att snabbare förse Eurojust med information för att på så vis förstärka de nationella kontoren. De har dessutom tillgång till nationella experter.

Möjliga ändringar för att öka de nationella medlemmarnas befogenheter

Kommissionen föreslår ändringar av beslutet genom att föreslå att de nationella medlemmarna ska kunna:

 • ta emot och överlämna framställningar från nationella domstolar och se till att framställan genomförs;
 • från de nationella rättsliga myndigheterna ta emot domar i mål om penningtvätt, organiserad brottslighet, terrorism och människohandel;
 • överlämna information till den nationella medlemmen från en medlemsstat som inte informerats med faktiskt berörs;
 • informeras om inrättandet av en gemensam utredningsgrupp och föreslå undersökningsåtgärder;
 • begära genomförandebefogenheter och undersökningar från den berörda myndigheten;
 • bli informerad om en kontrollerad leverans, en infiltrationsåtgärd eller en hemlig utredning och få i uppdrag att övervaka dem;
 • få ett mandat om minst tre år;
 • ha biträden som säkerställer varaktighet.

På längre sikt kommer kommissionen att utreda hur de nationella medlemmarnas befogenheter kan förstärkas, inom ramen för inledande av brottmålsförfaranden mot överträdelser som kan skada Europeiska unionens (EU) finansiella intressen.

Ge kollegiet större befogenheter

Kollegiet och de nationella medlemmarna har samma befogenheter. Även om kollegiet fattar beslut när det gäller behörighetskonflikter och situationer där flera arresteringsorder har utfärdats, är dess beslut inte rättsligt bindande för medlemsstaterna. Dess befogenheter kan ökas, liksom dess roll som medlare i tvistlösning mellan medlemsstater. De senare väcker endast talan i kollegiet för att få information om vilka steg som ska följas vid en tvist.

Kommissionen åtar sig att undersöka under vilka förhållanden kollegiet kan:

 • avgöra konflikter mellan medlemsstaterna;
 • inleda undersökningar i en medlemsstat och föreslå åtgärder;
 • involveras i specifika undersökningsåtgärder;
 • inleda brottsundersökningar på europeisk nivå.

Förbindelserna mellan Eurojust, det europeiska rättsliga nätverket och sambandsmännen

Det europeiska rättsliga nätverket underlättar rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna, särskilt tack vare sin webbsida om europeiska rättsliga nätverk. Samarbetet mellan nätverket och Eurojust kan dock förbättras. Kommissionen önskar att alla medlemmar i Eurojust får en nationell kontaktperson som ska vara en av europeiska rättsliga nätverkets kontaktpunkter. Denna kontaktperson skulle vara en del av det Eurojust-medlemsteam som han eller hon hör till. Kontaktpersonen skulle fungera som mellanled för Eurojusts kommunikationsverksamhet i sin medlemsstat och så snabbt som möjligt informera den nationella medlemmen om fall som ska undersökas.

I framtiden ska Eurojust själv kunna utse sambandsmän i tredjeländer, för att underlätta det rättsliga samarbetet mellan medlemsländer och de berörda länderna.

Förstärkt samarbete med Europol

Förbindelserna mellan Eurojust och Europol blir bara bättre. Det säkra kommunikationsnätet har förenklat deras utbyte av information och tillgången till Europols analysdatabaser. Mötena expertmötena om gemensamma utredningsgrupper har levererat arbete av hög kvalitet.

Samarbetet mellan Eurojust och de nationella sambandskontoren har kommit olika långt. Förbindelserna ska förstärkas och utbytet av information mellan kontoren ska förbättras.

Samarbete mellan Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), Frontex och tredjeländer

Eurojusts och OLAF kompetensområden kompletterar varandra. Kommissionen föreslår därför att ett regelbundet informationsutbyte införs mellan de två byråerna för att förstärka dessa synergieffekter. Den betonar också vikten av att fortsätta att utse kontaktpunkter och ordna täta möten mellan Eurojust och OLAF.

Skyddet av EU:s yttre gränser är viktigt när det gäller illegal invandring och organiserad brottslighet. Kommissionen uppmuntrar att ett avtal sluts mellan Frontex och Eurojust.

Eurojust har slutit avtal med tredjeländer i avsikt att utveckla utbytet av personuppgifter och information mellan rättsliga myndigheter. Som följd av dessa avtal har sambandsmän stationerats hos Eurojust. Byrån önskar bygga upp ett nät av kontaktpunkter.

Senast ändrat den 14.10.2011

Top